...:: O PRZEDSZKOLU 
 
 


NASZE PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA:
 
           
          


PRZEDSZKOLE ORGANIZUJE WIELE ZAJEĆ DODATKOWYCH  DLA DZIECI:
 

 

PRACA OPIEKUŃCZA I WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNA W PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE PROGRAMY:


- Koncepcja Pracy Przedszkola 2019 -2022,

- Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci:

1. Program czytelniczy "W KRAINIE BAJEK I WIERSZY"

2. Program preorientacji zawodowej "W ŚWIECIE ZAWODÓW"

3. 
Program edukacji patriotycznej i europejskiej: "JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM"

4. Innowacja pedagogiczna "ZAKODOWANE PRZEDSZKOLAKI"


 
PRIORYTETY EDUKACYJNE:

1. "Książka moim przyjacielem" - realizacja działań promujących czytelnictwo

2. "Więcej ruchu dla maluchów" - wytworzenie u przedszkolaków zainteresowania i potrzeby regularnej aktywności ruc
howej
 PROJEKTY I AKCJE:

1. "Cała Polska czyta dzieciom",

2. "Klub Zdrowego Przedszkolaka",

3. "Czyste powietrze wokół nas",

3. "Wirusoochrona",

4. "Góra Grosza",

5. "Mały Miś w świecie wielkiej literatury",

6.  "Paczka dla zwierzaczka",

7. "Sosnowiecki Lider Ekologii" - zbiórka surowców wtórnych: baterie, plastikowe nakretki,

8. "Moge zatrzymać smog - przedszkolaku złap oddech" - I edycja kampanii,

9. "Kubusiowi Przyjaciele Natury" - ogólnopolski program edukacyjny,

10.  "Bajki - Pomagajki" - ogólnopolski projekt edykacyjny 

REALIZACJA WYBRANYCH TREŚCI PRIORYTETÓW EDUKACYJNYCH:

1. "Jestem przedszkolakiem" - wychowanie do wartości - kształtowanie u dzieci odpowiednich postaw i respektowanie norm społecznych oraz wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

2. "Kreatywny przedszkolak" - rozwijanie kompetencji w przedszkolu i programowania u najmłodszych.

 

 
 
 
 
III POSIŁKI
ŚNIADANIE 30% 3.50zł
OBIAD 50% 6.00zł
PODWIECZOREK 20% 2.50zł
SUMA 12.00zł

 
II POSIŁKI  (Ś/O)
ŚNIADANIE 30% 3.50zł
OBIAD 50% 6.00zł
PODWIECZOREK --- ---
SUMA 9.50zł

 
II POSIŁKI (O/P)
ŚNIADANIE --- ---
OBIAD 50% 6.00zł
PODWIECZOREK 20% 2.50zł
SUMA 8.50zł

 
  
PRZEWODNICZĄCY P.  Izabela Łudzeń
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO P. Agnieszka Kopińska - Trzop
SEKRETARZ P. Dominika Bezdel
SKARBNIK P. Gabriela Gimel
KOMISJA REWIZYJNA


 
P. Katarzyna Jurzyńska
P. Monika Kolasa
P. Iwona Komorowska
P. Anna Tomzik - Stępień

                                          


PRZEDSZKOLE  JEST CZYNNE W GODZINACH 6:00 - 17:00

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA :
 
Oddział I-  "MISIE" 8.00 - 15.00
Oddział II- "ZAJĄCZKI" 8.00 - 15.00
Oddział III- "TYGRYSKI" 6.00 - 16.00
Oddział IV- "BIEDRONKI" 7.30 - 15.15
Oddział V - "MOTYLKI" 8.00 - 17.00
   
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

ROK SZKOLNY  2022/2023
 
 
6.00 – 7.30
- Schodzenie się dzieci.
- Kontakty indywidualne z dziećmi.
- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
- Zabawy integracyjne i kołowe ze śpiewem.
 
7.30 – 8.00
 
- Indywidualne lub grupowe wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci.
  /bieżąca pomoc psychologiczno- pedagogiczna/
 
REALIZACJA
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
8.00 - 13.00
 
8.00 – 8.45
- Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, dydaktyczne, obserwacja pogody.
- Ćwiczenia poranne.
- Czynności porządkowe
8.45 – 9.00 - Przygotowanie do śniadania.
- Czynności higieniczne.
9.00 – 9.20 - Śniadanie.
 
9.20 – 9.30 - Czynności higieniczne- mycie zębów.
 
 
9.30 – 10.30
  - Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne prowadzone z całą grupą / grupy młodsze: 9.30 – 10.00/.

 
10.30 – 10.45 - Przygotowania do wyjścia poza budynek przedszkola.
 
 
10.45 – 11.45
- Zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym.
- Spacer, wycieczka, obserwacje przyrodnicze.
- Zabawy ruchowe na sali rekreacyjnej.
11.45 – 12.00 - Przygotowanie do obiadu.
- Czynności higieniczne.
12.00 – 12.30 - Obiad.
 
12.30 – 12.40 - Czynności higieniczne- mycie zębów.
 
12.40 – 13.00 - Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek muzycznych i literatury dziecięcej.
 
 
13.00 – 13.45
 
- Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej.
- Ćwiczenia graficzne, kolorowanie.
- Układanki dydaktyczne, puzzle, domino.
- Ćwiczenia i zabawy ruchowe na sali rekreacyjnej lub w ogrodzie przedszkolnym.
- Spacer, wycieczka, obserwacje przyrodnicze, gry terenowe.
- Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci.
13.45 – 14.00 - Przygotowanie do podwieczorku.
- Czynności higieniczne.
14.00 – 14.15 - Podwieczorek.
 
 
14.15 – 17.00
- Indywidualne lub grupowe wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci. /bieżąca pomoc psychologiczno- pedagogiczna/.
- Zabawy ruchowe.
- Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.
- Rozchodzenie się dzieci do domu.MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 
 
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Przedszkole Miejskie Nr 56 z Oddziałem Specjalnym ul. Jagiellońska 13E 41-200 Sosnowiec
Numer identyfikacyjny REGON
27150945200000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
 
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
p56@sosnowiec.edu.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
p56@sosnowiec.edu.pl
Telefon kontaktowy
322923911
Data
2021-03-29
Miejscowość
Sosnowiec
 
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. ŚLĄSKIE
Powiat
Powiat m. Sosnowiec
Gmina
M. Sosnowiec (gmina miejska)
 
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody
 
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1
 
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?
[ X ] NIE
 
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] NIE
 
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE
 
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK
 
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE
 
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 56 z Oddziałem Specjalnym nie posiada windy komunikacyjnej. Osoby ze szczególnymi
potrzebami mogą poruszać się w części budynku- na poziomie "0". Placówka nie posiada sanitariatów przystosowanych dla
osób niepełnosprawnych.
 
Dział 2. Dostępność cyfrowa
 
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0
 
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0
 
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Adres strony internetowej www.przedszkole56.edu.pl
Zgodność z UdC [ X ] Niezgodna
 
 
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
 
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
 
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] NIE
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych [ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
 
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
1
 
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] NIE
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE
 
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
 
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
 
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
 
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
 
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
 
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE 
 
Copyright © 2013-23 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC