ZASADY WYŁANIANIA ZADAŃ DO PRZEDSZKOLNEGO GRANTU  OBYWATELSKIEGO

 
Rozdział I
 
Postanowienia ogólne
 
1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
1.1. Przedszkolnym Grancie Obywatelskim – należy przez to rozumieć część budżetu miasta przeznaczoną na sfinansowanie zadań zgłoszonych przez rodziców dzieci sosnowieckich przedszkoli, przewidzianych do realizacji w 2020 roku,
1.2. Zasadach - należy przez to rozumieć określone niniejszym aktem zasady przeprowadzania Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego,
1.3. Zgłoszeniu zadania do Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego - należy przez to rozumieć zgłoszenie propozycji zadania możliwego do zrealizowania na terenie przedszkola opisanego na odpowiednim formularzu,
1.4. Komisji Konsultacyjnej - należy przez to rozumieć komisję powołaną przez dyrektora przedszkola, w skład której będzie wchodziło dwóch przedstawicieli przedszkola oraz trzech przedstawicieli Rady Rodziców.

2. Na Przedszkolny Grant Obywatelski przeznacza się z budżetu Miasta Sosnowca kwotę 150.000 zł.

3. Kwota 150.000 zł zostanie podzielona w równych częściach na placówki przedszkolne, które do 7 czerwca  zgłoszą do Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta chęć udziału w PGO.

4. W przypadku nierozdysponowania wszystkich środków w ramach PGO o wydatkowaniu tych środków decyduje Rada Rodziców w porozumieniu z dyrekcją przedszkola. Informacja o niewykorzystaniu pełnej kwoty zostaje przekazana do Wydziału Kultury i Promocji Miasta ze wskazaniem na jakie projekty zostały wykorzystane przyznane środki.

5. W przedszkolu musi zostać zgłoszone minimum 5 projektów.

6. Przedszkolny Grant Obywatelski obejmuje następujące etapy:
6.1. akcja informacyjno-edukacyjna - od 2 września,
6.2. zgłaszanie zadań do Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego -  od 20 września do 18 pazdziernika,
6.3. weryfikacja projektów zakończona publikacją pozytywnie ocenionych projektów - do 4 listopada,
6.4. prezentacja i promocja zgłoszonych projektów – od 4 listopada,
6.5. głosowanie rodziców/opiekunów na wybrany przez siebie projekt - od 12 do 22 listopada,
6.6. ogłoszenie projektów do realizacji w 2020 roku - do 2 grudnia.


Rozdział II

Zasady zgłaszania przez rodziców zadań do Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego
 
1. Propozycję zadania do Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego może złożyć każdy rodzic/opiekun prawny.
 
2. Zgłoszenie zadania należy złożyć na odpowiednim formularzu.
 
3. Każdy rodzic może dokonać jednego zgłoszenia zadania do Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego.
 
4. Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie przez co najmniej 5 rodziców dzieci danego przedszkola.
 
5. Każdy rodzic może poprzeć dowolną ilość projektów.
 
6. Zgłoszony projekt do PGO powinien:
6.1. zostać złożone przez rodzica dziecka, którego dotyczy PGO,
6.2. obejmować działania zgodne ze statutem przedszkola,
6.3. być szczegółowo opisane i złożone na odpowiednim formularzu.
 
7. W ramach procedury Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:
7.1. które swoim zakresem przekraczają kwotę przyznaną placówce edukacyjnej,
7.2. które po realizacji generowałyby koszty utrzymania zbyt wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,
7.3. które są sprzeczne z obowiązującym prawem,
7.4. które swoim zakresem wykraczają poza kompetencje placówki edukacyjnej.
 
8. Zgłoszony do PGO projekt powinien:
8.1. być dostarczony osobiście do sekretariatu przedszkola,
8.2. zostać potwierdzony w formie pisemnej.

 
Rozdział III
 
Ocena zadania do Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego
 
1. Komisja Konsultacyjna dokonuje oceny złożonych zadań:
1.1. pod względem formalnym – poprawnego wypełnienia formularza oraz zgodności z procedurą PGO. W przypadku wystąpienia braków formalnych autor zadania zobowiązany jest do ich uzupełnienia w terminie pięciu dni roboczych od momentu poinformowania go o tym fakcie (osobiście lub telefonicznie). W momencie nieuzupełnienia wymaganych danych projekt zostanie odrzucony,
1.2. w przypadku wątpliwości dotyczących informacji zawartych w zgłoszeniu zadania do Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego, Komisja może zwrócić się z prośbą do autora projektu o wyjaśnienie lub uzupełnienie danych zawartych w zgłoszeniu zadania do Przedszkolnego Budżetu Obywatelskiego. Autor na uzupełnienie ma pięć dni roboczych od momentu otrzymania informacji (osobiście lub telefonicznie), jeżeli termin ten nie zostanie dochowany obowiązywać będą rozwiązania zaproponowane przez Komisję,
1.3. komisja może ingerować w merytoryczny zakres propozycji projektów.

2. Po przeprowadzeniu czynności określonych w rozdziale III pkt. 1, Komisja Konsultacyjna w obecności, co najmniej połowy składu, w głosowaniu zwykłą większością głosów:
2.1. pozytywnie opiniuje zgłoszenia, które spełniają wymagania określone w rozdziale II i III,
2.2. negatywnie opiniuje zgłoszenia, które nie spełniają wymagań określonych w rozdziale I i III uzasadniając na piśmie zajęte stanowisko.

3. Na podstawie dokonanej weryfikacji zgłoszeń, Komisja Konsultacyjna sporządza listę pozytywnie i listę negatywnie zaopiniowanych zgłoszeń. Następnie listy umieszcza się na stronie internetowej przedszkola oraz tablicy ogłoszeń. Lista powinna zawierać: tytuł projektu, imię i nazwisko autora projektu, krótki opis projektu oraz kwotę przeznaczoną na jego realizację.


Rozdział IV
 
Tryb i przedmiot konsultacji w ramach Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego
 
1. Pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Konsultacyjną zgłoszenia do Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego zostają poddane głosowaniu przez rodziców/opiekunów wychowanków danego przedszkola.
 
2. Głosowanie na projekty odbywa się w dniach - od 12 do 22 listopada 2019r.
 
3. Każdy wychowanek przedszkola może oddać tylko jeden głos z wykazu pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Konkursową zadań zgłoszonych do Przedszkolnego Budżetu Obywatelskiego. W imieniu dziecka głos oddać może rodzić/opiekun prawny.

4. Głosowanie odbywa się na kartach papierowych.

5. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik do niniejszych zasad.

6. Każdy rodzic/opiekun prawny chcący oddać głos otrzyma kartę do głosowania z pieczątką przedszkola.

7. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych będą uznane za nieważne.

 
Rozdział V
 
Ustalenie wyników konsultacji i wprowadzenie zadań do Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego
 
1. Komisja Konsultacyjna ustala wyniki głosowania:
1.1. liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególne zadania,
1.2. wskazanie zadań, które uzyskały największą liczbę głosów i których łączna wartość nie przekracza kwoty przyznanej placówce oświatowej (zadania rekomendowane do realizacji),
1.3. w przypadku zadań, które otrzymały jednakową liczbę głosów, a kwota przyznanych środków nie będzie wystarczająca do realizacji wszystkich zadań, rekomendowane będą zadania o wyższych kwotach realizacji,
1.4. w przypadku, gdy wysokość środków dla danej placówki nie będzie wystarczająca na realizację kolejnego rekomendowanego zadania, zarekomendowane do realizacji zostanie kolejne zadanie, które będzie możliwe do zrealizowania w pozostałej kwocie będącej w dyspozycji tej placówki.

2. Wyniki głosowania podane zostaną do wiadomości na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń.

3. Środki przyznane placówce na realizację zadań zgłoszonych przez rodziców w ramach Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego zostaną podzielone zgodnie z wynikami przeprowadzonego głosowania.

4. Realizacja zadań w ramach Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego prowadzona jest w cyklu rocznym, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe realizacja zadania zostaje przesunięta na kolejny rok budżetowy wraz z kwotą przeznaczoną na ten cel.

5. Dyrekcja szkoły zastrzega sobie prawo do zmian w realizowanych projektach w przypadku przekroczenia oszacowanej wartości projektu wynikłej w trakcie procedury zamówień publicznych
 

 
LISTA POZYTYWNIE ZAOPINIOWANIE ZGŁOSZEŃ
DO PRZEDSZKOLNEGO GRANTU OBYWATELSKIEGO
ROK SZKOLNY 2019/2020
Lp. Projekt Autor projektu Opis Kwota
1.
Stojaki na rowery
 
  Zestaw 5 ocynkowanych galwanicznie stojaków na rowery, który można zamontować do ściany jak i do podłoża. 600 zł
2.
Rolety do sal dydaktycznych "Tygryski", "Zajączki" i biblioteka.
  Zakup rolet do sali "Tygryski", "Zajączki" i biblioteki poprawią komfort pracy dzieci i nauczycieli gdyż poszczególne sale są mocno nasłonecznione. 4.054.00 zł
3.
"Chmurkowe okienko - roleta"
 
  Rolety do sal dydaktycznych, które są najbardziej nasłonecznione. Pozwolą one regulować dopływ światła
i ograniczyć nagrzewanie pomieszczenia, dzięki czemu dzieci będą mogły spokojnie bawić się bez obawy o przegrzanie.
4. 054.00 zł
4.
"Kącik małego smakosza"
 
  Wielofunkcyjna kuchnia dziecięca w skład, której wchodzi:
- płyta kuchenna, wydająca odgłowy,
- piekarnik,
- lodówka,
- zlewozmywak,
- mikrofala,
- wbudowany ekspres do kawy,
- garnki oraz patelnie,
- kilka artykułów spożywczych,
- talerze i sztućce.
500zł
5.
    " W krainie emocji"
  Zajęcia rozwijające u dzieci umiejętność rozpoznawania emocji i radzenia sobie
z emocjami, wzbogacone dodatkowo o zajęcia relaksacyjne oraz trening koncentracji uwagi
  i kreatywności.
4. 054.00 zł


Projekty  będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola. 

Zachęcamy do zapoznania się z nimi.
 


 

 
KARTA DO GŁOSOWANIA
na zadania do Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego na rok 2020r.

otrzymają Państwo od Wychowawcy grupy.


Głosowanie na projekty odbywa się w dniach: od 12 do 22 listopada
Karty z jednym wybranym projektem można składać do urny, znajdującej się w holu przedszkola.
WYNIKI GŁOSOWANIA ZADAŃ DO PRZEDSZKOLNEGO GRANTU OBYWATELSKIEGO 


Lp. Tytuł projektu                                                                                                       Liczba oddanych głosów
1. STOJAKI NA ROWERY                                                                                                                                              10
 
2. ROLETY DO SAL DYDAKTYCZNYCH "TYGRYSKI", "ZAJĄCZKI", I BIBLIOTEKA                                                   49
 
3. CHMURKOWE OKIENKO -ROLETA                                                                                                                             8
  
4. KĄCIK MAŁEGO SMAKOSZA                                                                                                                                       8
 
5. W KRAINIE EMOCJI                                                                                                                                                     29
 
6.
 

 


PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W ROKU 2020
W RAMACH PRZEDSZKOLNEGO GRANTU OBYWATELSKIEGO
 
Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt realizacji zadania

1.
ROLETY DO SAL DYDAKTYCZNYCH "TYGRYSKI", " ZAJĄCZKI" I BIBLIOTEKA  4.054,00 zł
 
 
2.
 


 
 
 
 


 
 
Copyright © 2013-23 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC