...:: DYŻUR WAKACYJNY


Organizacja pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu w okresie 
lipiec – sierpień 2024 roku
 
Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:
 
1) Dyrektorzy Przedszkoli Miejskich będą wydawać rodzicom deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym w terminie 16 – 22.05.2024 r. ZAŁĄCZNIK NR 1. Deklaracji nie należy drukować samodzielnie, zostanie ona opieczętowana i wydana rodzicom przez Placówkę.
 
2) Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały w/w deklaracje od dnia 23.05.2024 r. do dnia 31.05.2024 r. Wraz z deklaracją rodzice składają „oświadczenie dot. korzystania z wyżywienia  i liczby godzin wychowania przedszkolnego” ZAŁĄCZNIK NR 3.
 
3) 7 czerwca b.r. o godz. 14.00 w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny.
 
 
1. Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec określa ZAŁĄCZNIK NR 2.
2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.
3. Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczają do Przedszkoli objętych przerwą wakacyjną.
4. Rodzic dziecka uczęszczającego do placówki wyłączonej z dyżuru sam decyduje o tym, do którego przedszkola oraz na jaki okres zapisze swoje dziecko.
5. Okresie dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.
6. We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady i terminy zapisów.
7. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli. W przypadku większej ilości chętnych dzieci, niż liczba miejsc w placówce przedszkolnej, pod uwagę przy zapisie będą brane następujące preferencje:
 
- rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny,
- rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci),
- orzeczenie o niepełnosprawności kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą,
- pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin,
- rodzice pracujący zawodowo.
 
8. Podstawą zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona "Deklaracja udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym".  
9. Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wydaje placówka macierzysta, wrazz potwierdzeniem - pieczątką przedszkola na deklaracji – faktu uczęszczania dziecka do sosnowieckiej placówki publicznej w bieżącym roku szkolnym.
10. Rodzic/opiekun prawny pobiera maksymalnie 2 sztuki deklaracji, po jednej na każdy miesiąc wakacyjny.  
11. Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg ustalonego na wstępie harmonogramu.
12. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki i potrzeb rodziców. 
13. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola dyżurującego informuje rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie. Równocześnie dyrektor zwróci rodzicowi złożoną deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wraz                      z adnotacją „brak miejsc”. Rodzic ma możliwość zapisania dziecka  do innej placówki przedszkolnej, dysponującej wolnymi miejscami.
14. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystania z dyżuru. 
15. W przedszkolach sprawdzana będzie frekwencja dzieci. Po trzech nieusprawiedliwionych nieobecnościach dziecko zostanie wykreślone z listy, a na jego miejsce zostanie przyjęty kolejny wychowanek.
16. W kwestiach spornych decyduje dyrektor dyżurującego przedszkola.
 
 
 
Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec
na rok szkolny 2023/2024
 
l.p. Nazwa placówki Przerwa w pracy przedszkola
od do
1. Przedszkole Miejskie nr 3 w Sosnowcu 01.07.2024 r. 31.07.2024 r.
2. Przedszkole Miejskie nr 11 w Sosnowcu 01.07.2024 r. 31.07.2024 r.
3. Przedszkole Miejskie nr 14 w Sosnowcu 01.07.2024 r. 31.08.2024 r.
4. Przedszkole Miejskie nr 15 w Sosnowcu 01.07.2024 r. 31.08.2024 r.
5. Przedszkole Miejskie nr 19 w Sosnowcu 01.07.2024 r. 31.08.2024 r.
6. Przedszkole Miejskie nr 27 w Sosnowcu 01.07.2024 r. 31.08.2024 r.
7. Przedszkole Miejskie nr 29 w Sosnowcu 12.08.2024 r. 23.08.2024 r.
8. Przedszkole Miejskie nr 44 w Sosnowcu 01.07.2024 r. 31.08.2024 r.
9. Przedszkole Miejskie nr 56 w Sosnowcu 01.07.2024 r. 31.08.2024 r.
10. Przedszkole Miejskie nr 57 w Sosnowcu 08.07.2024 r. 26.07.2024 r.
 
W związku z organizacją dyżuru wakacyjnego prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sosnowca
 
 
Copyright © 2013-23 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC