...:: REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI REKREACYJNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 56 Z  W SOSNOWCU
 
 
§ 1
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z sali rekreacyjnej
 
§ 2
1. Sala rekreacyjna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć gimnastycznych, rytmicznych i różnego rodzaju imprez przedszkolnych.
2. Przebywanie w sali rytmicznej/gimnastycznej i korzystanie z jej urządzeń i sprzętu jest dozwolone tylko w obecności nauczyciela.
3. Przez urządzenia, o których mowa w ust. 2, należy rozumieć, w szczególności, drabinki gimnastyczne, huśtawki, równoważnie, zjeżdżalnie.
4. Przez sprzęt, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć, w szczególności, piłki gimnastyczne, deskorolki, obręcze, piłki lekarskie, tunele gimnastyczne itp.
 
§ 3
Opiekę nad salą rytmiczną/gimnastyczną i jej wyposażeniem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora pracownik obsługi/nauczyciel.
 
§ 4
Za bezpieczeństwo w sali rytmicznej bezpośrednio odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 
§ 5
Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi w sali rekreacyjnej  zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i sprzętu bezpośrednio przed zajęciami i,
w przypadku stwierdzenia wad czy usterek, usunięcia takiego sprzętu z pomieszczenia.
 
§ 6
O wszelkich wadach i usterkach urządzeń i sprzętu sportowego należy niezwłocznie zawiadomić nauczyciela odpowiedzialnego za salę rytmiczną oraz Dyrektora Przedszkola.
 
§ 7
Za stan urządzeń i sprzętu w sali rekreacyjnej odpowiada prowadzący zajęcia nauczyciel i wyznaczony przez Dyrektora odpowiedzialny za nią pracownik osługi/nauczyciel.
 
§ 8
Bez zezwolenia Dyrektora zabrania się wynoszenia urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali rekreacyjnej.
 
 
§ 9
Każda grupa korzystająca z sali rytmicznej zobowiązana jest pozostawić ład
i porządek po zakończonych zajęciach.
 
§ 10
Sala rekreacyjna  musi być dobrze wywietrzona przed zajęciami.
 
§ 11
Przed każdymi zajęciami w sali rekreacyjnej nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń i sprzętu oraz zawarcia stosownych porozumień zapewniających pełne bezpieczeństwo.
 
§ 12
W sali rekreacyjnej na zajęciach rytmicznych, sportowych czy ruchowych może przebywać tylko jedna grupa dziecięca pod opieką nauczyciela wspomaganego przez pracownika obsługi.
 
§ 13
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci zabrania się:
 
§ 14
Regulamin niniejszy obowiązuje wszystkich pracowników Przedszkola Miejskiego Nr 56 w  Sosnowcu.
 
§ 15
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu potwierdza własnoręcznym podpisem każdy pracownik.
2. Oświadczenie zbiorcze pracowników o zapoznaniu się z treścią regulaminu korzystania z sali rekreacyjnej określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Oświadczenie indywidualne pracownika o zapoznaniu się z treścią regulaminu korzystania z sali rekreacyjnej określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 
§ 16
Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej i stronie internetowej przedszkola.
 
§ 17
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2013-23 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC