...:: PROCEDURA ORGANIZOWANIA SPACERÓW DLA DZIECI
Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 56 Z ODDZIAŁEM SPECJALNYM W  SOSNOWCU
 

1. Cel procedury
 
Celem niniejszej procedury jest zapewnienie dziecku bezpiecznych warunków przebywania poza terenem przedszkola.
 
2. Zakres procedury
 
Niniejszy dokument reguluje zasady organizowania spacerów dla dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 56 w Sosnowcu.
 
3. Osoby podlegające procedurze
 
Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są nauczyciele i pracownicy Przedszkola.
 
4. Opis procedury
 
4.1. Procedura organizowania spacerów:
  • Nauczyciel uzgadnia każde wyjście z dziećmi poza teren przedszkola z dyrektorem.
  • Nauczyciel wpisuje do zeszytu spacerów termin oraz miejsce spaceru.
  • Nauczyciel wywiesza pisemną informacje dla rodziców, aby mogli przygotować odpowiednie wyposażenie dla dzieci.
  • Na zajęcia odbywające się poza terenem przedszkola nauczyciel zapewnia właściwą opiekę dorosłych:
- podczas spacerów poza teren przedszkola 1 opiekun przypada na 15 dzieci,
- przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej 1 opiekun przypada na 5 dzieci.
  • Przed wyjściem poza teren przedszkola nauczyciel ewidencjonuje stan dzieci w dzienniku. Listę uczestników nauczyciel zabiera ze sobą.
  • Przed wyjściem nauczyciel sprawdza, czy dzieci są stosownie ubrane – do pogody lub rodzaju zajęcia.
 
5. Podstawa prawna:
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516,).
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach (Dz.U.Nr6, poz.69).
  • Statut Przedszkola Miejskiego Nr 56z Oddziałem Specjalnym w Sosnowcu.

 
 
 
 

 
 
Copyright © 2013-23 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC