...:: KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

 
Somatognozja jako fundamentalna
 
składowa integracji sensomotorycznej.
 
 
Co to jest somatognozja?
soma – ciało
gnozja – poznanie
Somatognozja – to świadomość samego siebie, świadomość posiadania ciała, wyodrębnienie własnej osoby z otoczenia, poczucie struktury i organizacji własnego ciała. Możliwość współdziałania z otaczającym światem – tzn. ze znajdującymi się w nim przedmiotami i osobami. Jednym z istotnych elementów somatognozji jest praksja. Praksja to możliwość dysponowania odpowiednimi czynnościami ruchowymi. Zdolność do planowania i wykonywania w prawidłowej sekwencji (kolejności) niewyuczonych aktów ruchowych (wzorców ruchowych). Dyspraksja – to częściowe zaburzenia planowania motorycznego (planowania ruchowego). Apraksja – to całkowita utrata planowania motorycznego (planowania danego wzorca ruchu). Kolejne etapy nabywania funkcji somatognostycznej są nierozerwalnie związane z rozwojem dziecka i odbywają się dwutorowo: w kierunku poznawczym, pedagogicznym i psychologicznym.
Etapy nabywania funkcji somatognostycznych w związku z rozwojem schematu ciała:
- w ujęciu neurologicznym to: organizacja przestrzeni własnego ciała, granic ciała oraz przestrzeni poza ciałem.
- wymagania okresu przedszkolnego to: pojęcie form odległości: góra-dół; przed-za; nad-pod; dużo-mało; ciężkie-lekkie; prawo-lewo.
- wymagania okresu szkolnego to: wpływ na mowę oraz procesy uczenia się.
- integracja neuropsychologiczna to: orientacja poznawcza oraz orientacja pedagogiczna.
Etapy nabywania funkcji somatognostycznych w związku z rozwojem obrazu własnego ciała:
- w ujęciu psychologicznym , które rozwija się równolegle w stosunku do ujęcia neurologicznego - opisanego powyżej to: uświadamianie tożsamości (rozwój tożsamości u dziecka).
- wymagania okresu przedszkolnego to: własna tożsamość jako odniesienie w stosunku do innych (osób).
- wymagania okresu szkolnego to: określenie stosunków interpersonalnych (interakcja).
- integracja neuropsychologiczna to: orientacja psychologiczna oraz orientacja społeczna.
Schemat ciała oraz obraz własnego ciała jako składowe somatognozji rozwijają się dwutorowo, ale są nierozerwalnie związane ze sobą kształtując świadomość samego siebie oraz możliwość współdziałania z otaczającym światem (tzn. ze znajdującymi się w nim przedmiotami i osobami).
 
Janusz Hołyński.

Postacie dyskinetyczne – pozapiramidowe oraz zespoły ataktyczne
(móżdżkowe) mózgowego porażenia dziecięcego. Ciąg dalszy artykułu informacyjnego z poprzedniego tygodnia.
 
 
Postacie dyskinetyczne (pozapiramidowe) są wynikiem uszkodzenia jąder podkorowych mózgu. Charakteryzują się występowaniem różnego rodzaju ruchów mimowolnych: pląsawiczych, pląsawiczo-atetotycznych, atetotycznych i dystonicznych. Powyższym postaciom towarzyszy również obniżone napięcie mięśniowe (posturalne). Rzadziej występuje ubóstwo ruchowe (hipokineza) lub uogólniona sztywność mięśniowa. Ruchy pląsawicze dotyczą głównie twarzy, głowy oraz odsiebnych części kończyn. Ruchy atetotyczne występują przede wszystkim w obrębie palców rąk. Powyższe ruchy nasilają się w czasie emocji, a ustępują podczas snu. Ruchy dystoniczne zauważalne są w obrębie barków, tułowia oraz miednicy w postaci niekontrolowanych skrętów. Dzieci z zaburzeniami pozapiramidowymi (dyskinetycznymi) mają trudności z koordynacją ruchów celowych oraz precyzyjnych – np.: pisanie, rysowanie, w sferze czynności życia codziennego (ubieranie, rozbieranie, jedzenie itp.). Zespoły ataktyczne (móżdżkowe) są wynikiem uszkodzenia struktur móżdżku: robaka móżdżku, kory móżdżku oraz jego połączeń z innymi strukturami centralnego układu nerwowego. Zespoły móżdżkowe charakteryzują zaburzenia zborności ruchowej, obniżenie napięcia mięśniowego itp. W czystych zespołach ataktycznych (móżdżkowych) napięcie posturalne jest obniżone. W postaciach mieszanych (np. z diparezą spastyczną) – napięcie posturalne może być podniesione (wzmożone). Obie formy mogą być nabyte lub wrodzone. Powyższe pozapiramidowe (dyskinetyczne)oraz ataktyczne (móżdżkowe) postacie i zespoły mózgowego porażenia dziecięcego powinny być usprawniane we wczesnym (noworodkowym, niemowlęcym) okresie rozwoju dziecka, a następnie kontynuowane w okresach późniejszych.
 
Janusz Hołyński

 
Postacie spastyczne – piramidowe
mózgowego porażenia dziecięcego.
Ciąg dalszy artykułu informacyjnego
z poprzedniego tygodnia.
 
W postaciach spastycznych mózgowego porażenia dziecięcego w wyniku uszkodzenia kory ruchowej centralnego układu nerwowego oraz dróg korowo-rdzeniowych. W zależności od lokalizacji uszkodzenia wyróżniamy następujące rodzaje spastycznej postaciach
mózgowego porażenia dziecięcego (m.p.dz.):
- porażenia lub niedowłady czterokończynowe (obustronne porażenie lub niedowład połowiczy), który charakteryzuje się przewagą zaburzeń neurologicznych w obrębie kończyn górnych (guadriplegia lubguadripareza), któremu może towarzyszyć padaczka, mikrocefalia, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia gryzienia, żucia, połykania, artykulacji itp.
- dipareza lub diplegia spastyczna (obustronny niedowład lub porażenie kurczowe – spastyczne) charakterystyczna dla tzw. wcześniaków (dzieci przedwcześnie urodzonych). Dominujące zaburzenia neurologiczne umiejscowione są w dolnej części ciała – w obrębie miednicy oraz kończyn dolnych. Powyższe zaburzenia charakteryzują się ubogą ruchliwością kończyn dolnych ze względu na wygórowaną kokontrakcję, która towarzyszy spastycznym postacią mózgowego porażenia dziecięcego.
- porażenia lub niedowłady połowicze (hismiplegie, hemiparezy) prawo lub lewostronne. Często powyższym postaciom towarzyszy padaczka, afazja motoryczna (zaburzenia artykulacji) itp. Niedowłady lub porażenia połowicze są następstwem okołoporodowego uszkodzenia centralnego układu nerwowego oraz zaburzeń nabytych, których przyczyną są różnorodne czynniki. W obrębie porażenia lub niedowładu połowiczego występuje mniejsza ruchomość i możliwość wykonania ruchów selektywnych po stronie porażenia lub niedowładu. Po stronie porażenia lub niedowładu kończyna górna ustawiona w pozycji zgięciowej – z zaciśniętą pięścią. Kończyna dolna (po stronie porażenia lub niedowładu) ustawiona jest w pozycji wyprostno -przywiedzeniowej z wyraźną rotacją wewnętrzną w stawie biodrowym oraz stopą ułożoną najczęściej w pozycji końskiej.
Powyższe (piramidowe) spastyczne zaburzenia neurologiczne powinny być usprawniane we wczesnym (noworodkowym, niemowlęcym) okresie rozwoju dziecka, a następnie (w razie potrzeby) kontynuowane w okresach późniejszych.
 
Janusz Hołyński.


MÓZGOWE PORAŻENIE 
DZIECIĘCE
 
Termin mózgowe porażenie dziecięce – m.p.dz. (paralysis cerebralis infantum) przyjęty został jako obowiązujący w polskim nazewnictwie medycznym w 1965 roku podczas Dni Neurologii Rozwojowej w Gdańsku, zorganizowanych przez Sekcję Neurologii Rozwojowej przy Polskim Towarzystwie Neurologicznym. Mózgowe porażenie dziecięce nie jest jednorodnym zespołem chorobowym. Obejmuje nie postępujące, ale ewoluujące zaburzenia ruchowe, będące następstwem uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego we wczesnym stadium jego rozwoju. Objawy kliniczne i postacie mózgowego porażenia dziecięcego.
 
Objawy mózgowego porażenia dziecięcego mogą mieć różny charakter, nasilenie i topografię - w zależności od rodzaju, lokalizacji, rozległości i stopnia uszkodzenia centralnego układu nerwowego.

Objawy kliniczne:
- zaburzenia napięcia mięśniowego: spastyczność, sztywność, wiotkość.
- opóźnienie rozwoju reflektorycznego oraz psychomotoeycznego.
- objawy towarzyszące: drgawki; zaburzenia ssania, połykania, żucia oraz zaburzenia rozwoju mowy; niepełnosprawność intelektualna; zaburzenia wzroku i słuchu; deficyty w sferze integracji sensomotorycznej.

Różnorodność objawów (odmienna od tych, które spotyka się u osób dorosłych z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego) stała się podstawą wyodrębnienia szeregu postaci mózgowego porażenia dziecięcego.

Dominujące w obrazie klinicznym objawy, jak i kryterium topograficzne pozwala na wyróżnienie następujących postaci mózgowego porażenia dziecięcego:
- postacie spastyczne (piramidowe).
- postacie dyskinetyczne (pozapiramidowe) np. - atetozy.
- postacie ataktyczne (móżdżkowe).

Kompensacyjny mechanizm antygrawitacyjny jako skutek obniżonego


napięcia posturalnego.
 
    W wyniku hipotonii posturalnej (obniżonego napięcia posturalnego) powstaje kompensacykny mechanizm antygrawitacyjny.
    Kompensacyjny mechanizm antygrawitacyjny wspomaga pionizację dziecka i kształtuje się jużu noworodka (tuż po urodzeniu dziecka). Wprawdzie powyższy mechanizm wspomaga pionizację dziecka, ale jest czynnikiem, który wpływa na nieprawidłowy rozwój posturalny i motoryczny dziecka.
   
Ze względu na nasilenie stopnia hipotonii posturalnej – kompensacyjny mechanizm antygrawitacyjny możemy podzielić na dwa specyficzne rodzaje:

a) kompensację czynną.
b) kompensację bierną.

Kompensacja czynna charakteryzuje się podwyższeniem napięcia w dystalnych częściach ciała.
Kompensacja czynna występuje u dzieci spastoidalnych (z nieco obniżonym napięciem posturalnym) oraz u dzieci spastycznych (ze znacznie obniżonym napięciem posturalnym) – z zaburzeniami neurologicznymi. U dzieci spastycznych mechanizm kompensacyjny jest bardziej nasilony.
Cechy kompensacji czynnej:
- obniżone napięcie w częściach centralnych.
- podwyższone napięcie w częściach dystalnych.
- ograniczone zdolności wykonywania ruchów antygrawitacyjnych.
- wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej np.: plecy okrągłe, plecy płaskie, plecy wklęsło-wypukłe.
- predyspozycje do powstawania skolioz (trójpłaszczyznowych wad postawy).
- możliwość powstania asymetrii posturalnej
- występowanie chodu czaplinowskiego (kończyny dolne zrotowane na zewnątrz w stawach biodrowych; chód gołębi (z kończynami dolnymi zrotowanymi do wewnątrz w stawach biodrowych).
- silny odruch chwytny rąk (tendencja do zaciskania palców dłoni).
- wysokie ustawienie barków (najczęściej w protrakcji).
- tendencja do kształtowania się klatki kurzej.
- nieprawidłowa aktywność mięśni brzucha (brzuch duży i twardy).
- opór przy wykonywaniu ruchów biernych w stawach.
- tendencja do obciążania przodostopia (chós na palcach).
- tendencja do przodopochylenia miednicy.
- często występuje szpotawość kolan.
- występowanie hiperlordozy lędźwiowej.
- w pozycji siadu prostego często dzieci prezentują tyłopochylenie miednicy.
- często siedzą również z rozstawionymi kończynami dolnymi w kształcie litery M.

Kompensacja bierna charakteryzuje się poszerzaniem płaszczyzny podparcia w częściach dystalnych.
    Kompensacja bierna występuje u dzieci atetoidalnych (z niskim podstawowym napięciem posturalnym) oraz u dzieci atetotycznych i ataktycznych (z wybitnie niskim napięciem posturalnym) – z zaburzeniami neurologicznymi.
    U dzieci atetotycznych i ataktycznych antygrawitacyjny mechanizm kompensacyjny jest bardziej nasilony.
Cechy kompensacji biernej:
- występuje obniżone napięcie posturalne zarówno w częściach centralnych jak i dystalnych ciała. 
- mechanizm kompensacyjny polega na poszerzeniu płaszczyzny podparcia (czworoboku podparcia).
- w płaszczyźnie strzałkowej kręgosłupa występuje tendencja do kształtowania się pleców wklęsłych.
- w stawach kolanowych oraz łokciowych zauważalne są przeprosty.
- w wyniku kompensacyjnego poszerzania czworoboku podparcia – w płaszczyźnie czołowej -występuje tendencja do koślawienia kolan i stóp.
- zauważalne problemy w podążaniu głowy za tułowiem w próbie trakcyjnej (słabe reakcje nastawcze z ciała na głowę).
- trudności w utrzymaniu podporu na kończynach górnych ( szybko się męczą).
- nieprawidłowe kształtowanie się klatki piersiowej – klatka lejkowata; poszerzenie i odstawanie łuków dolnych żeber.
- nieprawidłowa aktywność mięśni brzucha – brzuch rozlany (wiotki).
- zmniejszony opór w stawach podczas wykonywania ruchów biernych ze względu na niski poziom kokontrakcji (tendencja do hipermobilności w stawach – duże zakresy ruchomości).
- dzieci w pozycji siedzącej często wykorzystują dużą płaszczyznę podparcia (siedzą w kształcie litery M; lub zginają w stawie kolanowym tylko jedną – zawsze tę samą kończynę dolną).
- występuje tendencja do przodopochylenia miednicy.
- nie lubią czworakować (szybko się męczą).
- chodzą z przeprostami w stawach kolanowych.
- chodzą z szeroko odwiedzonymi kończynami dolnymi (poszerzanie czworoboku podparcia).
- koślawią kolana.
- występuje tendencja do wytworzenia się stopy płaskiej, płasko-koślawej, stopy koślawej.

Powyższe mechanizmy kompensacji powinny być niwelowane w procesie usprawniania ruchowego (rehabilitacji ruchowej).
 
 
 
Janusz Hołyński. 
Integracja i dezintegracja
 
sensomotoryczna
 
W każdym momencie naszego życia ośrodkowy układ nerwowy odbiera za pomocą receptorów
szereg informacji dotyczących stanu środowiska zewnętrznego.
Informacje te odbierane są przez wyspecjalizowane receptory i przekazywane do mózgu.
Powyższe informacje są segregowane, eliminowane (redukcja informacji nieistotnych z punktu
widzenia C.V.N.), identyfikowane, wzmacniane (informacje istotne dla C.V.N.), a następnie
integrowane z informacjami już posiadanymi – aby odpowiedzieć (na dane bodźce)adekwatną
reakcją ruchową.
Twórcą metody – koncepcji SI (integracji sensomotorycznej) jest amerykańska terapeutka -
dr A.Jean Ayres. Wyodrębniła ona (J.Ayres) podstawowe układy zmysłów:
- układ westybularny
- układ prioprioceptywny
- układ dotykowy
Układ westibularny składający się z łagiewki, woreczka kanałów półkolistych oraz ślimaka -
odpowiada za przetwarzanie i interpretowanie bodźców słuchowych (ślimak) oraz bodźców
związanych działaniem siły grawitacji, a także przyspieszeniami liniowymi i kątowymi
(kanały półkoliste, łagiewka, woreczek). Układ ten umożliwia określenie położenia ciała
w stosunku do powierzchni ziemi oraz umożliwia wyzwalanie odruchów niezbędnych dla
utrzymania pozycji ciała w spoczynku i w ruchu.
Układ prioprioceptywny (czucia wewnętrznego), którego receptory położone są w mięśniach,
ścięgnach oraz powierzchniach stawowych i okostnej – odpowiada za poczucie cielesnej obecności
ciała, prawidłowe napięcie mięśniowe, odczuwanie ciężaru ciała i położenie poszczególnych
jego części w przestrzeni, ocenę odległości, a także poruszanie poszczególnymi częściami
ciała bez kontroli wzroku. Układ prioprioceptywny kształtuje również tworzenie somatognozji -
czyli prawidłowego schematu i adekwatnego obrazu ciała.
Układ dotykowy (taktylny) rozpoznaje i przetwarza bodźce dotyczące: dotyku, ucisku i wibracji
oraz temperatury. Układ dotykowy odpowiedzialny jest za wczesne poznawanie przedmiotów,
poznawanie własnego ciała oraz odpowiada również za prawidłowy rozwój emocjonalny
dziecka (przytulanie i głaskanie dziecka sprzyja jego rozwojowi).
Dezintegracja.
Mikrouszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego są przyczyną zaburzeń integracji sensorycznej.
Nieprawidłowo przetwarzane bodźce sensoryczne są przyczyną dezintegracji sensorycznej, której
objawy możemy podzielić na:
- objawy zauważalne i najczęściej zgłaszane przez rodziców i nauczycieli.
- objawy występujące podczas obserwacji klinicznej.
- objawy wynikające z nadwrażliwości lub z niedowrażliwości poszczególnych układów
zmysłów.
Powyższe objawy zauważone przez rodziców i nauczycieli, zdiagnozowane przez terapeutów
w ramach obserwacji klinicznej lub poprzez zastosowanie odpowiednich testów – usprawniane są
według określonych zasad przez wyspecjalizowanych terapeutów (SI).
Zasady terapii:
- wykorzystujemy fantazję dziecka; zaczynamy w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym.
- staramy się aby terapia obejmowała więcej niż jeden układ sensoryczny (układ westibularny-
błędny; układ prioprioceptywny – czucia wewnętrznego oraz taktylny – dotykowy).
- dane zadanie ma być wyzwaniem; nie powinno przekraczać możliwości dziecka.
- podłożem określonego zadania sensorycznego ma być ciekawy temat (tworzymy fabułę).
- wykorzystujemy potrzebę ruchu i ciekawości dzieci.
- nie zmuszamy do aktywności i pozycji, których dziecko nie akceptuje.
- określoną aktywność (sensomotoryczną)podajemy w wielu wariantach.
- staramy się, aby dziecko same kontrolowało szybkość ruchu.
- atmosfera (podczas zajęć SI) powinna być przyjazna i dawać dziecku poczucie bezpieczeństwa.
- staramy się również wzmacniać wiarę dziecka we własne siły oraz możliwość pokonywania trudności.
- każdą terapię kończymy sukcesem dziecka (pokonywaniem trudności w wykonaniu danego
zadania – np. przezwyciężeniem niepewności grawitacyjnych).
 
Janusz Hołyński.Wady postawy

 
Ogólnie określa się – że przez prawidłową postawę rozumiemy taki układ
poszczególnych odcinków ciała względem siebie, który umożliwia harmonijne ich
funkcjonowanie jako całości. – przy znormalizowanym (prawidłowym) napięciu
posturalnym . Za prawidłowy rozkład i wielkość napięcia posturalnego odpowiada
sprawnie funkcjonujący układ nerwowy.
 
Postawa ciała nie jest stała i zmienia się na przestrzeni czasu (w zależności od
wieku osoby ocenianej oraz różnorodnych czynników). Inna jest postawa małego
dziecka, osoby dorosłej, czy osoby w podeszłym wieku.

Na postawę mogą mieć wpływ różnorodne czynniki, które nieustannie ją modyfikują –
nie zawsze w pożądanym kierunku.
Wzorzec posturalny, która odbiega od przyjętych standardów – gdzie występują
okresowe lub trwałe zaburzenia (postawy ciała) – związane z niewydolnością układu
narządu ruchu (układ mięśniowy, kostny, więzadłowo-torebkowy) oraz funkcji
narządu ruchu położonych peryferyjnie (np. stopy koślawe, kolana koślawe, itp.) –
określamy jako wadliwą.
 
Ze względu na przyczyny wady postawy można podzielić na wrodzone i nabyte:
spowodowane czynnikami fizjologicznymi, morfologicznymi oraz warunkami
środowiska zewnętrznego.
Do osobnej grupy wad postawy możemy zaliczyć deficyty posturalne w
płaszczyźnie strzałkowej np.:

a) Plecy wklęsło-wypukłe (gdzie występuje pogłębienie kifozy piersiowej i lordozy
lędźwiowej)

b) Plecy wklęsłe (występuje wyraźne przodopochylenie miednicy i powiększenie
lordozy lędźwiowej, nawet kosztem kifozy piersiowej)

c) Plecy płaskie, które charakteryzują się zmniejszeniem anatomicznych krzywizn
kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej (kifozy piersiowej, lordozy lędźwiowej,
lordozy odcinka szyjnego kręgosłupa itp.)

d) Plecy okrągłe, w których występuje tendencja do ustawienia miednicy w
tyłopochyleniu, znacznym zniesieniu lordozy lędżwiowej oraz pogłębieniu
kifozy piersiowej. Często towarzyszy również zmniejszenie krzywizny w
odcinku szyjnym- lordozy szyjnej.
 
Trójpłaszczyznową wadą postawy jest skolioza, którą błędnie określa się jako boczne
skrzywienie kręgosłupa. Skolioza jako wada postawy ( podobnie jak w/w wady w
płaszczyżnie strzałkowej) zaburza prawidłową funkcję narządu ruchu jako całości i
może doprowadzić do upośledzenia funkcji innych układów (np. układu krążeniowo-
oddechowego, narządu ruchu. Narządów wewnętrznych itp.).
Wśród wad postawy, które występują na peryferiach ciała można wymienić:
kolana koślawe, kolana szpotawe, stopę koślawą, stopę szpotawą, stopę końsko-
szpotawą (np. wrodzoną), stopę płaską, stopę wydrążoną itp.
Swoistą wadą postawy uwarunkowaną nieprawidłową funkcją centralnego
układu nerwowego jest mózgowe porażenie dziecięce oraz wady postawy związane z
dysfunkcjami w obrębie integracji sensomotorycznej.
Wszystkie w/w. wady postawy powinny być usprawniane w ramach zajęć
rehabilitacji ruchowej lub zajęć związanych tzw. "korektywą” (korektą wad postawy)
w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Rehabilitacja
powinna dotyczyć również niemowląt i dzieci w wieku 1-3 lat. Brak rehabilitacji w/w.
wad postawy może doprowadzić do trwałych deformacji, upośledzenia funkcji
motorycznych, a w skrajnych sytuacjach do kalectwa i utraty zdrowia.
 
Janusz Hołyński.


 
 
Copyright © 2013-23 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC