...:: STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 56 W SOSNOWCUStatut Przedszkola Miejskiego Nr 56 z Oddziałem Specjalnym w Sosnowcu

ROZDZIAŁ I 


NAZWA PRZEDSZKOLA

 
§1
Postanowienia ogólne
 
 
1. Nazwa przedszkola
Przedszkole Miejskie Nr  56 z Oddziałem Specjalnym w Sosnowcu.
 
2. Rodzaj przedszkola
Przedszkole publiczne.
 
3. Siedziba przedszkola
Przedszkole funkcjonuje w dwóch budynkach: budynek przy ul. Jagiellońskiej 13E i budynek przy ul. Teatralnej 8.
 
4. Nazwa i siedziba organu prowadzącego
Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Sosnowiec.
 
5. Nazwa organu sprawującego nadzór pedagogiczny
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.
 
6. Przedszkole używa pieczęci o treści:
 
 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 56
z Oddziałem Specjalnym
41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 13e
Tel/fax 032/292-39-11
NIP 644-33-21-143, Regon 271509452

7. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
a) Gminę Sosnowiec,
b) rodziców w formie opłat z tytułu kosztów wyżywienia oraz udziału w kosztach utrzymania dziecka.
 
8. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

§ 2 
Cele przedszkola
 
1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
2. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
3. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
4. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
5. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. 
6. Udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy specjalistycznej, psychologiczno-pedagogicznej, za wiedzą i na życzenie rodziców.
7. Wspomaganie i realizowanie  pracy z dziecmi niepełnosprawnymi- zgodnie ze stwierdzoną ich niepełnosprawnością oraz zaleceniami w orzeczeniu o kształceniu specjalnym. 
8. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek. 
9. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
10. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. 
11. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
12. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
13. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. 
14. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej. 
15. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 
§ 3 
Zadania przedszkola
 
1. Podstawowe zadania przedszkola, to:
1) Organizacja warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, 
w szczególności poprzez  wspieranie samodzielnej dziecięcej aktywności, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.  
2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.  
3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.  
4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.  
5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.  
6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.  
7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.  
9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.  
13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.  
14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.  
15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.  
16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 
2.Przedszkole realizuje cele i zadania przedszkola poprzez:
1) organizację oddziałów przedszkolnych dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
3) dostosowywanie metod i form do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi- zgodnie ze stwierdzoną ich niepełnosprawnością oraz zaleceniami w orzeczeniu o kształceniu specjalnym,
4) stosowanie otwartych form pracy umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,
5) indywidualizacja tempa pracy dydaktyczno- wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie  z zaleceniami poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza- odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.
 
3. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą: 
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
 
4. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom, która polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dziecku. Szczegółową organizację udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej określa „Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej.”
1) Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
2) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności: 
1) z niepełnosprawności; 
2) z niedostosowania społecznego; 
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
4) z zaburzeń zachowania i emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień; 
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowej; 
8) z choroby przewlekłej; 
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
10) z niepowodzeń edukacyjnych; 
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i  jego  rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 
3)Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
4) Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy  oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej "specjalistami".
5)  W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) z zajęć rozwijających uzdolnienia; 
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o  charakterze terapeutycznych; 
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; 
4) porad i konsultacji.
 
§ 4 
Sposób realizacji zadań przedszkola
 
1. Organizowanie przez nauczycieli zajęć wspierających rozwój dziecka. Wszyscy nauczyciele wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa. 
2. Dostosowywanie i organizowanie zajęć dzieciom niepełnosprawnym w oddziale specjalnym zgodnie z zaleceniami w orzeczeniach o kształceniu specjalnym.
3. Organizowanie zabaw, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu, ponieważ naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu jest elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej. 
4. Organizowanie przez nauczycieli zajęć   kierowanych, biorąc pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystywanie każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej prowadzącej do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. 
5. Diagnozowanie i obserwowanie dzieci przez nauczycieli oraz twórcze organizowanie przestrzeni ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia. 
6. Organizowanie zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu opartej jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.
7. Tworzenie stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. W każdej grupie wiekowej organizowane są zajęcia z elementami rytmiki oraz gimnastyka, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy. 
8. Systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka.
9. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez włączanie ich w różne działania w formie zabawy. Stwarzanie warunków umożliwiających dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. 
10. Odpowiednia aranżacja przestrzeni, która wpływa na aktywność wychowanków, poprzez zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. 
11. Organizowanie przestrzeni w przedszkolu poprzez:
- wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), 
- elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- estetyczną aranżację wnętrz umożliwiającą celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania, 
- aranżację wnętrz umożliwiającą dzieciom podejmowanie prac porządkowych, np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.
 
§ 5 
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem
 
1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
1) jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału,
2) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy.
3) w grupie 3-latków oraz w oddziale specjalnym zatrudniona jest pomoc nauczyciela,
4) w trakcie zajęć poza budynkiem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawują co najmniej 2 osoby (nauczyciel, pomoc nauczyciela, woźna).
2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach zatwierdza organ prowadzący.
 
3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu
 
4.Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci.
 
5. Wycieczki, spacery i zabawy na powietrzu mogą być organizowane po wcześniejszym dokładnym zapoznaniu się z terenem przez nauczyciela lub woźną na jego prośbę.
 
6. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci, pod opieką nauczycieli, którym dyrektor powierzył oddział.
 
7. Zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa oraz obowiązki opiekunów podczas spacerów i wycieczek określa szczegółowo "Regulamin wycieczek i spacerów".
 
8. W zajęciach na terenie przedszkola lub poza nim mogą brać udział, za zgodą dyrektora rodzice, studenci odbywający praktykę, wolontariusze lub inne osoby dorosłe.
 
 
9. Nauczycielom i opiekunom nie wolno organizować żadnych wyjść w teren w przypadku złych  warunków atmosferycznych.
 
10. W razie wypadku lub nagłej choroby dziecka każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest: 
1) niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola,
2) w uzasadnionych przypadkach udzielić pierwszej pomocy i wezwać pogotowie ratunkowe oraz zawiadomić rodziców dziecka.
 
11.Postępowanie nauczycieli i pracowników przedszkola w przypadku pożaru lub akcji  ewakuacyjnej:
1) natychmiast wyprowadzić dzieci w bezpieczne miejsce,
2) niezwłocznie zawiadomić dyrektora i pozostały personel a w razie konieczności straż pożarną (998); 
3) zastosować zarządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przystąpić do gaszenia pożaru, w razie ogłoszenia akcji ewakuacyjnej nauczyciel bezzwłocznie wyprowadza dzieci ustalonymi drogami ewakuacyjnymi.
 
§ 6  
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
 
1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią.
2. W sytuacji szczególnej, gdy rodzice lub prawni opiekunowie nie mogą odebrać dziecka z przedszkola w danym dniu, mają obowiązek upoważnienia na piśmie pełnoletniej osoby, która w tym dniu ma zabrać dziecko z przedszkola.
3. Upoważnienie powinno zawierać pełne dane, w tym numer i serię dowodu osobistego lub pesel osoby odbierającej i wyrażone na piśmie powinno zostać złożone przez rodziców (opiekunów) u nauczyciela danej grupy lub u dyrektora przedszkola.
4. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
5. Dziecko w momencie odbioru znajduje się pod nadzorem pracownika przedszkola odpowiadającego za jego bezpieczeństwo-pracownik wie komu i w jakich okolicznościach przekazał dziecko.
6. Osoba wydająca dziecko ma obowiązek wylegitymować osobę odbierającą celem sprawdzenia, czy znajduje się w wykazie osób upoważnionych do odbioru. 
7. Z szatni do sali zabaw dziecko powinno być odprowadzane przez osobę dyżurującą lub rodziców.
8. Podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci pełniąca dyżur osoba, ma obowiązek zarejestrować na listach godzinę przyjścia i wyjścia dziecka; rejestracja pobytu dziecka w przedszkolu może odbywać się również za pomocą urządzeń rejestrujących.
9. W drodze do i z przedszkola odpowiedzialność za dziecko ponoszą osoby je przyprowadzające i odprowadzające.
10. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 17:00 nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.
11. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel powiadamia o tym dyrektora/wicedyrektora przedszkola, a następnie najbliższy Komisariat Policji w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów dziecka, a gdy jest to niemożliwe przekazuje dziecko do Policyjnej Izby Dziecka. W tej sytuacji sporządza się protokół, który podpisują świadkowie zdarzenia.
12. W czasie zajęć dodatkowych typu: zajęcia rytmiczne, gimnastyka korekcyjna, kółka zainteresowań i inne-  opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel prowadzący.  Nauczyciel ten ponosi pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci.
13. Spóźnienia dziecka rodzice powinni zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godziny 8:00.
 
§ 7 
Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami
 
1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu i regulaminu placówki,
2) przyprowadzanie do placówki tylko zdrowego dziecka,
3) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
4) respektowanie uchwał rady pedagogicznej,
5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo; o udzieleniu upoważnienia rodzice zawiadamiają pisemnie nauczyciela prowadzącego daną grupę dzieci,
6)osobom niepełnoletnim, nieupoważnionym, opiekunom w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem środków odurzających dzieci nie będą przekazywane,
7) w przypadku nie zgłoszenia się po dziecko rodziców lub osób upoważnionych w czasie regulaminowym, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela. W szczególnych przypadkach nauczyciel zobowiązany jest zgłaszać ten fakt odpowiednim organom;
8) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
9) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 
 
2. Rodzice dziecka, podlegającego obowiązkowi przedszkolnemu, są obowiązani ponadto do:
1) dopełniania czynności, związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, zorganizowanego w szkole podstawowej,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
3) zapewnienia dziecku warunków do nauki,
4) usprawiedliwiania każdej nieobecności dziecka.
 
3. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola zobowiązani są udzielać rzetelnych informacji o stanie zdrowia dziecka i wynikających z tego zagrożeń.
 
4. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecz¬nego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego in¬dywidualnego rozwoju.
 
5. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i planu pracy w danym oddziale,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z ob¬serwacji pracy przedszkola,
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo - radę rodziców.
 
6. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu przynajmniej 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.
 
7. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
1) zebrania grupowe,
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem,
3) kąciki dla rodziców,
4) zajęcia otwarte,
5) strona internetowa przedszkola.
 
§ 8 
Organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania organów
przedszkola oraz sposób rozwiązywania sporów między tymi organami
 
1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.
 
2. Dyrektor przedszkola:
1) Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowa¬dzący,
 
2) Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
 
3) Zadania dyrektora są następujące:
a) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na ze¬wnątrz,
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
c) koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi,
d) planowanie, organizowanie i diagnozowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej placówki,
e) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
f) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do za¬twierdzenia organowi prowadzącemu,
g) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
h) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,
i) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowie¬dzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
j) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przed¬szkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,
k) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przed¬szkola,
l) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzoru¬jącymi i kontrolującymi,
m) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczy¬cieli oraz innych pracowników przedszkola,
n) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem za-opiniowanym przez radę pedagogiczną,
o) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,
p) zapewnienie właściwych warunków pracy, w szczególności bezpieczeństwa dzieci, nauczycieli i pracowników w czasie zajęć organizowanych przez placówkę
q) stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
r) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobod¬nego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
s) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowni¬ków,
t) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
u) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
v) stwarzanie warunków do działania w  przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola,
w) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli organizacji praktyk pedagogicznych,
x) odpowiadanie za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
y) organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 
3. Rada Pedagogiczna:
1) Jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
3) Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regula¬minu.
4) Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu obserwacji wstępnej, po zakończeniu półrocznych i rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
5) Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
6) W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza placówki
7) Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.
8) Termin zwołania Rady Pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwo¬ści na tydzień przed zebraniem.
9) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 
10) Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
a) przygotowanie projektu statutu przedszkola,
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autor¬skich,
c) uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej,  
d) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
e) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
f) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy lub placówki.
 
11) Rada Pedagogiczna opiniuje:
a) przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkol¬nego,
b) projekt planu finansowego, wniosków o nagrody i wyróżnienia, program szkoleń pracowników,
c) organizację pracy placówki,
d) przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,
e) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom czynności dodatkowych i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodat¬kowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
 
12) Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
 
13) Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obec¬ności, co najmniej 1/2 liczby jej członków.
 
14) Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnio¬skiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.
 
15) Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawu¬jący nadzór pedagogiczny.
 
4. Rada Rodziców:
1) Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola.
2) Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
3) Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci przedszkolnych.
4) Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu prawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w tym:
a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogicznego planu współpracy z rodzicamii środowiskiem dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, gdy organ prowadzący nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;
c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
5) W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.  Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.
6) Rada Rodziców opiniuje statut przedszkola.
 
5. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przed¬szkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wy¬mianę informacji.
 
6. Organy przedszkola mają określone zadania i uprawnienia i współdziałają ze sobą:
1) dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w Statucie Przedszkola,
2) zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą,
3) wspólnie rozwiązują sytuacje konfliktowe wewnątrz przedszkola,
4) w przypadku pojawienia się sytuacji konfliktowych, role mediatora może podjąć każdy z organów nie biorących bezpośrednio udziału w sprawie,
5) spory między organami przedszkola rozstrzygane są w drodze ugody.
6) w sytuacji, gdy mediacja nie osiągnie pozytywnych skutków każda ze stron ma możliwość odwołania się do organu prowadzącego. Ostateczne rozstrzygnięcie zależy od dyrektora przedszkola.
 
7. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor.
1) Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim, a dyrektorem.
2) Do kompetencji wicedyrektora należy:
a) współkierowanie i nadzorowanie bieżącej działalności wychowawczo- dydaktycznej przedszkola,
b) przygotowywanie wspólnie z komisjami powołanymi przez Radę Pedagogiczną projektu planu rozwoju, planu pracy przedszkola, harmonogramu zajęć oraz innych planów wymaganych przez władze oświatowe, składanie okresowych sprawozdań,
c) przygotowywanie przydziału czynności nauczycieli na bieżący rok szkolny,
d) współdecyduje o organizacji zajęć dodatkowych,
e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
f) kontrolowanie i nadzorowanie przebiegu awansu zawodowego nauczycieli,
g) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
h) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
i) obserwowanie pracy nauczycieli zgodnie z opracowanym szczegółowym harmonogramem obserwacji,
j) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich,
k) nadzorowanie bezpieczeństwa wycieczek przedszkolnych i zajęć w terenie oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu,
l) dysponowanie i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za środki finansowe przedszkola w przypadku nieobecności dyrektora,
m) w czasie nieobecności dyrektora przedszkola przejmuje wszystkie czynności wynikające z jego zakresu obowiązków oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz,
n) pełni rolę przewodniczącego komisji wypadkowej.
 
8. W przypadku nieobecności dyrektora i wicedyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel, wyznaczony przez organ prowadzący.
 
 
§ 9 
Organizacja pracy przedszkola
 
1. Podstawową jednostką organizacyjną są oddziały obejmujące dzieci w zbliżonym wieku,  z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, z zastrzeżeniem ust. 3 – 5.
 
3. Liczba dzieci w oddziale, w którym zostały objęte opieką od 1 – 3 dzieci niepełnosprawne nie może być większa niż 20.
 
4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w oddziale może być niższa od określonej w ustępie 3.
 
5. Liczba dzieci w Oddziale Specjalnym dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi wynosi od 2 do 4 dzieci.
 
6. Decyzje o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje Komisja Rekrutacyjna po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na układ architektoniczny, wyposażenie budynku oraz zapewnienie dziecku specjalistycznej opieki medycznej.
 
7. Przyjęcie dziecka niepełnosprawnego do przedszkola odbywa się na podstawie orzeczenia właściwej poradni specjalistycznej.
 
8. Zgodnie z odrębnymi przepisami, liczba dzieci podczas zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie może przekraczać:
1) na zajęciach rozwijających uzdolnienia – 8 dzieci;
2) na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych – 5 dzieci;
3) na zajęciach logopedycznych – 4 dzieci;
4) na zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych zajęciach o charakterze terapeutycznym – 10 dzieci.
 
9. Zasady tworzenia oddziałów dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy.
 
10. Zasady grupowania dzieci w oddziałach mogą być rozszerzone i wynikać z organizacji przedszkola (możliwe łączenie dzieci z różnych grup wiekowych).  
 
11. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest "Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola".
 
12. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę wychowania przedszkolnego.
 
13. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego wybranych przez nauczycielki poszczególnych grup z zestawu programów i zatwierdzonych decyzją dyrektora na pierwszym spotkaniu Rady Pedagogicznej w nowym roku szkolnym.
 
14. Na wniosek rodziców w przedszkolu może być prowadzona nauka religii dla dzieci zgodnie z odrębnymi przepisami. Dzieci innego wyznania mają zapewnioną opiekę pedagogiczną w czasie prowadzenia katechezy.
 
15. Jednostka czasu zajęć dla nauczyciela w przedszkolu wynosi 60 minut.
 
16. Czas zajęć wychowawczo-dydaktycznych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi od 3-4 lat - około 15 minut,
2) z dziećmi od 5-6 lat - około 30 minut,
3) dopuszcza się czas trwania zajęć dodatkowych do 60 min.
 
17. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć rytmicznych, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
 
18. Godzina zajęć w ramach udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej trwa 45 minut.
 
19. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu: dziennik zajęć, plan miesięczny oraz inna dokumentacja zatwierdzana uchwałą Rady Pedagogicznej
 
20. Przedszkole Miejskie Nr 56 z Odziałem Specjalnym w Sosnowcu jest 6 - oddziałowe.
 
21. W uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z organem prowadzącym, Przedszkole może zwiększyć lub zmniejszyć ilość oddziałów.
 
22. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku szkolnego. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
 
23. Arkusz organizacji przedszkola zawiera:
1) liczbę oddziałów,
2) liczbę dzieci,
3) czas pracy poszczególnych oddziałów,
4) liczbę pracowników przedszkola, z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
5) ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole.
 
24. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
 
25. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
 
26. Ramowy rozkład dnia określa:
1) czas przyprowadzania i odbierania dzieci,
2) godziny posiłków,
3) czas realizacji bezpłatnych 5 godzin wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8.00-13.00 dla każdego oddziału.
 
27. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 
28. Przedszkole może pełnić dyżur wakacyjny, którego termin podaje się do publicznej wiadomości we wszystkich placówkach przedszkolnych w miesiącu maju.
 
29. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
 
1) sale przedszkolne,
2) salę do zajęć rytmicznych i gimnastycznych,
3) kuchnię,
4) pomieszczenia administracyjno- gospodarcze,
5) dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
30. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak naj¬dłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.
 
§ 10 
Czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola
 
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00 z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym od 1 lipca do 31 sierpnia.
2. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystane są na przeprowadzanie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo- gospodarczych.
3. Dzienny czas pracy przedszkola jest zgodny z arkuszem organizacji przedszkola, zatwierdzonym przez organ prowadzący, którym jest Gmina Sosnowiec.
4. Realizacja podstawy programowej we wszystkich oddziałach odbywa się w godzinach od 8:00 do 13:00 (5 godzin).
 
§ 11 
Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustalone przez organ prowadzący
 
 
1. Wysokość opłaty za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania, wykraczające poza 
5 godzin dziennie ustala się zgod¬nie z bieżącą uchwałą Rady Gminy Sosnowca.
2. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci w zakresie 3 posiłków. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.  Koszty wyżywienia dziecka pokrywane są w pełni przez rodziców bądź opiekunów.
3. Szczegółowe zasady odpłatności za świadczenie usług przez Przedszkole określa Umowa w sprawie korzystania z publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Sosnowiec, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego statutu.
4. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia dzieci i pracowników ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym w wydanym, odrębnie na każdy rok szkolny zarządzeniu.
5. Z wyżywienia mogą rów¬nież korzystać pracownicy przedszkola, wnosząc opłatę zgodnie z opracowaną kalkulacją.
6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powinny być dokonywane do 10 dnia każ¬dego miesiąca z góry w wysokości odpowiadającej zadeklarowanej w umowie ilości posiłków, przelewem na podany numer konta, w Centrum Usług Wspólnych lub na poczcie.
7. Przedszkole podaje rodzicom dokładną informację o możliwości skorzystania z pomocy MOPS.
 
§ 12 
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników
 
1. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności nauczyciela lub obowiązkom.
 
2.Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do natychmiastowej reakcji na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.
 
3. Wszyscy pracownicy placówki musza zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola oraz zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych.
 
4. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.
 
5.W czasie pobytu dziecka w przedszkolu odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo   ponoszą: dyrektor, nauczyciel, pracownicy obsługi.
 
6. Zasady sprawowania opieki w czasie pobytu dziecka w przedszkolu:
1) każdy nauczyciel kontroluje miejsca, w których prowadzi zajęcia,
2) dostrzeżone zagrożenie usuwa sam lub niezwłocznie zgłasza dyrektorowi przedszkola.
 
7. Podczas realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych nauczyciel zapewnia pełne bezpieczeństwo swoim wychowankom.
 
8. Zasady sprawowania opieki na placu zabaw oraz w ogrodzie przedszkolnym:
1) teren przedszkola jest prawidłowo ogrodzony,
2) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje sprawność urządzeń rekreacyjnych i zapewnia bezpieczne korzystanie z tych urządzeń,
3) stan techniczny oraz przydatność urządzeń i sprzętu powinny być sprawdzone przed każdymi zajęciami.
4. Zasady sprawowania opieki nad wychowankami podczas spacerów i wycieczek:
1) przy wyjściu z dziećmi poza teren przedszkola jeden opiekun zapewnia opiekę grupie nie więcej niż 15 dzieci,
2) w czasie wycieczki poza granice miejscowości jeden opiekun zapewnia opiekę grupie nie większej niż 10 osób,
3) na udział w wycieczce autokarowej poza teren miejscowości dyrektor przedszkola musi uzyskać zgodę rodziców (opiekunów) wychowanków,
4) podczas wycieczki funkcję kierownika wycieczki pełni dyrektor lub osoba z uprawnieniami kierownika wycieczki, wskazana przez dyrektora. Opiekunami grup są nauczyciele oraz personel przedszkola.
5) podczas wycieczek obowiązkiem opiekunów grupy jest każdorazowe sprawdzenie stanu liczbowego uczestników przed wyruszeniem z miejsca postoju i po przybyciu do celu.
 
10. Nauczycielom i opiekunom nie wolno organizować żadnych wyjść w teren w przypadku złych warunków atmosferycznych
 
11. W razie wypadku lub nagłej choroby dziecka każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest:
1) niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola,
2) w uzasadnionych przypadkach udzielić pierwszej pomocy i wezwać pogotowie ratunkowe oraz zawiadomić rodziców dziecka,
3) w odniesieniu do dzieci z diagnozą choroby przewlekłej rodzice dziecka zobowiązani do przedłożenia takiej informacji przed przyjęciem dziecka do placówki (nazwa choroby, nazwa i sposób dawkowania leku), konieczne jest przedłożenie zlecenia lekarskiego oraz pisemnego upoważnienia dla nauczyciela do podawania leków (umowa między rodzicem a nauczycielem),
4) osoby przyjmujące zadanie muszą wyrazić na to zgodę,
5) delegowanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika szkoły i zobowiązanie do sprawowania opieki winny mieć formę umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy rodzicami dziecka przewlekle chorego, a pracownikiem przedszkola.
 
12. Postępowanie nauczycieli i pracowników przedszkola w przypadku pożaru lub akcji ewakuacyjnej:
1) natychmiast wyprowadzić dzieci w bezpieczne miejsce,
2) niezwłocznie zawiadomić dyrektora, pozostały personel a w razie konieczności straż pożarną (998); zastosować zarządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przystąpić do gaszenia pożaru,
3) w razie ogłoszenia akcji ewakuacyjnej nauczyciel bezzwłocznie wyprowadza dzieci ustalonymi drogami ewakuacyjnymi.
 
13. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicz¬nym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 
14. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 kodeksu karnego.
 
15. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuń¬czą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 
16. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zaintereso¬wań,
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
4) przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
5) przygotowanie do dnia 30 kwietnia poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
6) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
7)odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas po¬bytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,
8) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psycholo¬giczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
9) planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
10) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz tro¬ska  o estetykę pomieszczeń,
11) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
12) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowa¬nia i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
13) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowaw¬czej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
15) czynny udział w pracach rad pedagogicznych, realizacja jej postanowień i uchwał; nauczyciel jest zobowiązany do nieujawniania spraw poruszanych podczas zebrań rad pedagogicznych, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników placówki,
16) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wycho-wawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
17) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikają¬cych z bieżącej działalności placówki.
 
17. Zadaniem nauczyciela jest także:
1) troska o pomoce dydaktyczne i majątek przedszkola, odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt i pomoce naukowe.
2) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
3) poddawanie się okresowym badaniom lekarskim dokumentowanym odpowiednim świadectwem lekarskim,
4) przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i przepisów obrony cywilnej, uczestniczenie w szkoleniach,
5) prowadzenie innych zajęć organizacyjno – wychowawczych wynikających z organizacji pracy przedszkola.
6) nauczyciel zobowiązany jest do wykonywania innych czynności w ramach swoich kwalifikacji zleconych przez przełożonego.
 
18. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c) włączenia ich w działalność przedszkola.
 
19. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
 
20. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele- specjaliści.
1) Zadania logopedy:
a) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu określania poziomu komunikacji językowej i poprawności artykulacyjnej mowy wychowanków,
b) opracowanie programu terapii i prowadzenie korekcji wad wymowy,
c) zapewnianie opieki logopedycznej, zwłaszcza dzieciom niepełnosprawnym oraz porad i konsultacji dla rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy,
d) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej poprzez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego, 
e) wspieranie nauczycieli, i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
f) gromadzenie pomocy niezbędnych do prowadzenia terapii,
g) dokumentowanie podejmowanych zabiegów terapeutyczno - korekcyjnych (karty badań, dziennik zajęć).
 
2) Zadania rehabilitanta ruchu:
a) ocena wzorców posturalnych i motorycznych dzieci /diagnoza/,
b)  opracowanie programu rehabilitacji ruchowej poszczególnych dzieci i prowadzenie korekcji wad postawy,
c) profilaktyka wad postawy i ruchu, zwłaszcza dzieciom niepełnosprawnym oraz porad i konsultacji dla rodziców w zakresie usprawniania ruchowego,
d) współpraca z rodzicami, nauczycielami  i specjalistami z różnych dziedzin, 
e) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji podejmowanych zabiegów terapeutyczno - korekcyjnych (obserwacja wstępna, IPET, sprawozdania, plany pracy i dziennik zajęć).
 
3) Zadania terapeuty pedagogicznego:
b) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
b) prowadzenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
b) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym wychowanków, we współpracy z ich  rodzicami, 
b) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 
21. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi, ich podstawo¬wym zadaniem jest:
1) zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czy¬stości,
2) poddawanie się okresowym badaniom lekarskim dokumentowanym odpowiednim świadectwem lekarskim,
3) przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i przepisów obrony cywilnej, uczestniczenie w szkoleniach,
4) wzmożona czujność w zakresie wydawania dzieci rodzicom i opiekunom zgodnie z obowiązującymi zasadami,
5) kontrolowanie sprawności i bezpieczeństwa sprzętów i urządzeń wewnątrz i na zewnątrz przedszkola,
6) kontrola osób postronnych wchodzących na teren przedszkola, którzy powinni podać cel pobytu na terenie placówki oraz zostać skierowani do dyrektora przedszkola.
 
22. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przed¬szkola.
 
23. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne prze¬pisy.
 
24. Zadania innych pracowników przedszkola:
1) Woźna oddziałowa zobowiązana jest:
a) utrzymać czystość w sali zajęć, łazience, pomieszczeniu na pomoce dydaktyczne oraz innych ogólnych pomieszczeniach przedszkola, zgodnie z przydziałem na bieżący rok szkolny,
b)wykonywać polecenia nauczycielki związane z opieką nad dziećmi, 
a w szczególności wychodzić na spacery i plac przedszkolny wraz z dziećmi i nauczycielem,
c) dbać o należyty stan mienia przedszkolnego,
d) pomagać nauczycielce przy organizowaniu zajęć, przy ubieraniu i rozbiera¬niu dzieci, sprzątaniu i pomocy do zajęć, przy podawaniu posił¬ków,
e) nadzorować schodzenie się i rozchodzenie dzieci.
 
2) Kucharka zobowiązana jest:
a) przyrządzać zdrowe i higieniczne posiłki,
b) przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywie¬niowych i dbać o racjonalne ich zużycie,
c) utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny,
d) brać udział w ustalaniu jadłospisów.
 
3) Pomoc kuchenna zobowiązana jest:
a) pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków,
b) utrzymywać w czystości pomieszczenia kuchenne, sprzęt i naczynia ku¬chenne,
c) wykonywać zlecone czynności
 
4)  Konserwator zobowiązany jest:
a) dbać o ład i porządek w budynku oraz na terenie całego obiektu,
b) systematycznie kontrolować uszkodzenia, sprzęt wewnątrz przedszkola i stan urządzeń ogrodowych, w razie uszkodzeń samodzielnie naprawiac w/w sprzęty lub zgłaszać dyrektorowi konieczność zastosowania specjalistycznych napraw, przez osoby do tychże uprawnione,
c) dbać o estetyczny wygląd ogrodu przedszkolnego, stan chodników w obrębie placówki, zwłaszcza w okresie zimowym.
 
5) Intendent przedszkola zobowiązany jest:
a) sprawować opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola,
b) zaopatrzać w żywność, sprzęt i środki czystości,
c) utrzymywać w stanie używalności pomiesz¬czeń i sprzętu przedszkola (remonty),
d) sporządzać jadłospisy,
e) prowadzić magazyn i dokumentację magazynową,
f) nadzorować sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywieniowych dzieciom i personelowi,
g) utrzymywać w czystości magazyn żywnościowy,
h) wdrażać i monitorować funkcjonowania systemu HCCP.
 
6) Pomoc nauczyciela zobowiązana jest:
a) spełniać czynności opiekuńczo - obsługowe względem dzieci,
b) pomagać dzieciom przy posiłkach,
c) w razie zatrudnienia w grupie gdzie uczęszczają dzieci niepełnosprawne roztaczać nad nimi opiekę, a w szczególności dbać o ich bezpieczeństwo,
d) uczestniczyć w spacerach i wycieczkach oraz wyjściach na plac zabaw ze swoją grupą,
e) sprzątać zabawki na półkach w swojej grupie,
f) porządkować salę po zajęciach plastyczno – technicznych,
g) pomagać nauczycielce w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych i wy¬stroju sali.
 
§ 13 
Prawa i obowiązki dzieci, w tym przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy uczniów
 
1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Dyrektor przedszkola może w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 
3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne 
w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. Przez niespełnienie obowiązku przedszkolnego lub obowiązku do nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecności co najmniej 50% w okresie jednego miesiąca. Niespełnienie obowiązku przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
4. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 
5. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich dotyczących go sprawach,
2) swobodnej wypowiedzi, lecz z poszanowaniem praw innych osób,
3) swobody myśli, sumienia i wyznania,
4) dostępu do informacji i materiałów korzystnych dla niego w wymiarze społecznym oraz kulturalnym,
5) ochrony przed wszelkimi formami przemocy, zaniedbania bądź złego traktowania,
6) rozwoju własnej osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych,
7)wypoczynku i czasu wolnego,
8) uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych stosownych do wieku,
9) uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym;
10) warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo.
 
6. Dziecko niepełnosprawne ma prawo do szczególnej troski i opieki.
 
7. Dziecko, stosownie do swoich możliwości rozwojowych, ma obowiązek:
1) odnosić się w sposób koleżeński do pozostałych dzieci,
2) kulturalnie zachowywać się wobec nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola,
3) dbać o zabawki i mienie przedszkola,
4) przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem,
5) przestrzegać umów zawartych w grupie,
6) nie oddalać się samodzielnie z przedszkola,
7) przebywać w miejscach wyznaczonych przez nauczyciela zapewniających mu bezpieczeństwo, 
8) korzystać z szatni, zmieniać obuwie,
9) pomagać młodszym kolegom w budynku przedszkolnym oraz poza nim, 
10) przestrzegać zasad higieny.
 
8. Dyrektor, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, wydaje decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole, powyżej dwóch okresów rozliczeniowych,
2) nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie i nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola,
3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
4) jeżeli pobyt dziecka zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu danego dziecka oraz innych dzieci.
9. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
10. Dla Rodziców i dzieci 3 letnich przyjętych na kolejny rok szkolny organizowane są tzw. ,,Dni otwarte’’.
11. Wychowankowie przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na życzenie Rodziców/prawnych opiekunów.
12. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie we wrześniu każdego roku szkolnego po uprzednim wybraniu firmy ubezpieczeniowej przez Radę Rodziców.
 
§ 14 
Organizacja pracy Oddziału dzieci 6- letnich w Szkole Podstawowej Nr 8
 
1. Oddział funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.30 z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym od 1 lipca do 31 sierpnia.
2. Dzienny czas pracy oddziału jest zgodny z arkuszem organizacji przedszkola, zatwierdzonym przez organ prowadzący, którym jest Gmina Sosnowiec.
3. Realizacja podstawy programowej w Oddziale dzieci 6- letnich odbywa się w godzinach od 8:00 do 13:00 (5 godzin).
 
 
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj.  29.11.2017r.
 
 
 
 
 
 

 
 
Copyright © 2013-23 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC