...:: KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 56 Z ODDZIAŁEM SPECJALNYM W SOSNOWCUNA LATA 2019 - 2022

 


Zatwierdzona do realizacji
Uchwałą Rady Pedagogicznej
Nr 2/2016/2017 z dnia 30.08.2016r.


 

 
 
NASZE MOTTO :


,,Najważniejsze dla nas są dzieci.
To im podporządkowane są cele, zadania i priorytety naszej działalności”

             Opracowanie koncepcji pracy przedszkola zostało poprzedzone diagnozą pracy wynikającą z analizy mocnych i słabych stron przedszkola. Tworząc koncepcję uwzględniono wnioski i sugestie rodziców, potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola, kwalifikacje, zainteresowania nauczycieli oraz bazę.

               
Realizacja koncepcji sprawi, że nasze przedszkole będzie:

 
- bezpiecznym, otwartym i przyjaznym dla dzieci, ich rodziców oraz pracujących w nim osób,
- wychowującym dziecko na człowieka twórczego, otwartego na świat, nastawionego na osiąganie sukcesu,
- promującym wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym,
- nastawionym na rozwój zawodowy i osobowości każdego nauczyciela,
- wyposażonym w nowoczesne pomoce dydaktyczne, rozwijający zainteresowania i zdolności wychowanków, sprzyjającym odkrywaniu talentów.O NASZEJ PLACÓWCE

     Przedszkole Miejskie Nr 56 z Oddziałem Specjalnym funkcjonuje od 01.02.1986r. Powstało jako placówka czterooddziałowa, w latach 2008/2009 w związku z potrzebami środowiska zorganizowano piąty oddział przedszkolny. W roku szkolnym 2016/2017 utworzony został oddział szósty "0" zlokalizowany w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Teatralnej 8 w Sosnowcu. Przedszkole obejmuje swoją opieką ok. 125 dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat skupionych w pięciu oddziałach masowych i jednym Oddziale Specjalnym. Placówka czynna jest w godzinach  od 6.00 do 17.00.
 
    Placówka mieści się w budynku jednopiętrowym, wolnostojącym w otoczeniu dużego ogrodu przedszkolnego z bogatym drzewostanem i sprzętem rekreacyjno- sportowym. Ogród wyposażony jest w drewniane urządzenia zabawowe, piaskownice oraz karuzelę, dzięki czemu dzieci mogą bezpiecznie spędzać czas i wypoczywać na świeżym powietrzu. W budynku znajduje się: pięć sal zajęć dla dzieci, sala rekreacyjna oraz zaplecza gospodarcze i administracyjne. Sale zajęć są wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój, a sala rekreacyjna - w przybory do ćwiczeń, drabinki oraz sprzęt do zajęć z muzykoterapii.

      Kadrę pedagogiczną stanowi 16 nauczycieli (wraz ze specjalistami: logopedą i nauczycielem rehabilitacji ruchowej) z wyższym wykształceniem magisterskim, w tym 9 nauczycieli dyplomowanych, 4 nauczycieli mianowanych, 2 kontraktowych i 1 nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni są zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, większość posiada dwie, a nawet trzy specjalności zawodowe i wiele form doskonalenia zawodowego.

    Personel administracyjny i obsługowy przedszkola stanowią: intendent, 4 woźne oddziałowe, 4 pomoce nauczyciela, kucharka, dwie pomoce kuchenne oraz konserwator. Jest to zespół zaangażowanych i oddanych ludzi, którzy znają specyfikę pracy z małymi dziećmi i wykazują się wysoką kulturą osobistą.

    Nasze przedszkole jest placówką z wieloletnią tradycją, kulturą i specyficznym klimatem przyjaznym dziecku i jego rodzinie. Wykwalifikowany personel współodpowiedzialny za przedszkole i to co się w nim dzieje, integracja dzieci niepełnosprawnych z ich rówieśnikami, atrakcyjne zajęcia  oraz uroczystości na wysokim poziomie artystycznym -  to atuty naszego przedszkola.


MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 
"W drodze do jutra - wszechstronny rozwój dziecka samodzielnego, aktywnego, twórczego,
odpowiedzialnego, uspołecznionego i szczęśliwego."


 
Jesteśmy przedszkolem, w którym dziecko:

- Zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole, nauczy się twórczo myśleć.
- Rozbudzi swoją wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata, ma pozytywny stosunek do świata roślin i zwierząt.
- Prezentuje właściwą kulturę życia codziennego- kulturę osobistą.
- Współdziała z rówieśnikami niepełnosprawnymi - ćwiczy umiejętności komunikowania się.
- Rozwija swoje indywidualne umiejętności, talenty, pasje w życzliwej atmosferze.
- Uwierzy we własne możliwości, współzawodniczy w zabawach i grach by uczyć się zwyciężać lub przegrywać.

WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA:


"Przedszkole dla nas - wszyscy wspólnie pracujemy na życiowe sukcesy naszych przedszkolaków"
 
- Tworzymy miejsce, w którym dzieci będą czuły się w pełni bezpieczne, pogodne, radosne, pełne optymizmu i chęci do zabawy.
- Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
- Tworzymy sytuacje, w których dzieci będą łatwo nawiązywały kontakty zarówno z dorosłymi, jak i rówieśnikami. Dyskretnie   zachęcamy je do pokonywania przeszkód, które samodzielnie dostrzegać będą na swojej drodze edukacyjnej.
- Czuwamy, aby nauczyciele byli partnerami dzieci, aby stali obok nich, pozwalając im na ujawnianie własnych pomysłów, zachęcając je jednocześnie do ich pełnej realizacji.
- Rozwijamy miłość i szacunek do Ojczyzny.
- Zachęcamy pracowników obsługowych, aby obok realizowanego zakresu swoich obowiązków zawsze znaleźli czas na wspieranie swoją pomocą nauczycieli w ich pracy opiekuńczej.
- Dbamy o to, aby rodzice byli zadowoleni z pracy przedszkola, aby ufali wszystkim jego pracownikom i codziennie z przyjemnością pozostawiali w nimi swoje dzieci.
- Systematycznie uzupełniamy wyposażenie przedszkola w pomoce umożliwiające rozwijanie zdolności dzieci.
 
Sukces naszych przedszkolaków zależy od:
 
- przyjaznego nastawienia,
- pozytywnych komunikatów,
- odpowiedniej diagnozy,
- inspirującego środowiska edukacyjnego,
- indywidualizacji, zasad i konsekwencji,
- autorytetów,
- poczucia sprawstwa („potrafię to zrobić”)

 

ZASOBY LUDZKIE:

 
- Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,
- Zespół specjalistów – logopeda,  oligofrenopedagodzy,  tyflopedagodzy,  pedagodzy wczesnoszkolni,  pedagodzy przedszkolni, rehabilitant ruchu.
 

ZASOBY MATERIALNE:
 
- 5 sal do zajęć wychowawczo - dydaktycznych i zabaw  wyposażonych w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci.
- Gabinety specjalistów wyposażone w pomoce i sprzęt specjalistyczny /logopedyczny, sala rekreacyjna ze sprzętem rehabilitacyjnym/.
- Ogród przedszkolny wyposażony w urządzenia do prowadzenia zajęć gimnastyczno – ruchowych, rekreacyjnych oraz rehabilitacji ruchowej i orientacji przestrzennej dzieci niepełnosprawnych.

 

CELE GŁÓWNE:

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Dzieci są aktywne.
5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice są partnerami przedszkola.
10.Wykorzystywane są zasoby przedszkola środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11.Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
12.Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.


CELE SZCZEGÓŁOWE:
 
1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
2. Zapewnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących w warunkach bezpiecznej wspólnej zabawy i nauki.
3. Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu z uwzględnieniem: realizacji ewaluacji koncepcji pracy przedszkola, monitoringu realizacji podstawy programowej, systematycznego współdziałania nauczycieli w procesie wspomagania rozwoju edukacji dzieci i prowadzenia działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych.
4. Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo - dydaktycznej, a także zapewnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej.
5. Wykorzystywanie nowatorskich form i metod pracy w myśl zasady poprzez zabawę do wiedzy i sukcesu.
6. Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych postaw i zachowań dzieci.
7. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia- troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych - budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich pomysłów w sposób zrozumiały dla innych. 
8. Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci, systematyczne  informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
9. Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta.
10. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
11. Wspieranie dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi w integracji z grupą rówieśniczą.
12. Promowanie przedszkola w środowisku i społeczności lokalnej.
 

KRYTERIA SUKCESU:
 
- Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
- Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
- Wzrost efektywności pracy nauczycieli.
- Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
- Wzrost efektywności w procesie integracji dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami.
- Zwiększenie efektów współdziałania rodziny z przedszkolem.
- Sukcesywne wyposażanie ogrodu w sprzęt  sportowo-rehabilitacyjny.
- Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
- Doskonalenie skutecznego systemu diagnozowania potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
- Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
- Liczny udział dzieci w konkursach, olimpiadach itp.
- Sukcesywne modernizowanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały metodyczne itp.
- Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
- Wzrost zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku i wzrost motywacji dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

METODY PRACY

Akceptuj, toleruj, wspieraj - wydają nam się najwłaściwszymi określeniami i wskazaniami do pracy nauczyciela. Do realizacji obowiązujących treści programowych wychowania przedszkolnego, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, jaką jest zabawa.
 
 
Metody pracy z dzieckiem m. in.:
 
- Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu,
- Opowieść ruchowa,
- Gimnastyka ekspresyjna R. Labana,
- Praca szkolna K.Orffa,
- Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów,
- Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA - zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacyjnych,
- Kinezjologia edukacyjna Dennisona – program ćwiczeń ruchowych, graficznych, relaksacyjnych, aktywizujących proces uczenia się,
- Metoda Dobrego Startu – metody przygotowująca do nauki czytania i pisania,
- Metoda Glena Domana – metoda czytania globalnego
- Relaksacja,
- Techniki parateatralne,
- Bajkoterapia,
- Drama,
- Pantomima,
- Burza mózgów – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania.
 

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:
 
- Nasze cele wychowania i edukacji,
- Działania zorientowane na dziecko,
- Aktualne pory roku,
- Święta i uroczystości,
- Tradycje przedszkola.

            Przedszkole zgodnie z potrzebami rodziców i wyznawanymi przez nich przekonaniami religijnymi umożliwia dzieciom uczestniczenie w zajęciach z religii.NAUCZYCIELE REALIZUJĄ W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH MIEJSKIE
 I OGÓLNOPOLSKIE AKCJE I PROGRAMY EDUKACYJNE:
 
- „Cała Polska czyta dzieciom”,
- „Zbieramy zużyte baterie”,
- „Góra Grosza”.

oraz programy własne:

- Program Wychowawczy Przedszkola: „To przedszkole pełne dzieci uczy dobrym być w tym świecie”,
- Program Promocji Zdrowia: „My zdrowe dzieciaki”,
- Program adaptacyjny dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną: „Jestem sobie przedszkolaczek!”,
- Program edukacji przez sztukę: „Zaczarowana kurtyna”,
- Program edukacji ruchowej: „Ty i ja-  gimnastyka na sto dwa”,
- Program czytelniczy: „W krainie bajek i wierszy”.
 
NAUCZYCIELE BIORĄ UDZIAŁ W AKCJACH CHARYTATYWNYCH:

- „Słodycze od dzieci dla dzieci”,
- „Dar serca”,
- „Zakręcona akcja”,
- „Paczka dla zwierzaczka”,
- „Kartki świąteczne” dla hospicjum.ADAPTACJA NOWYCH DZIECI
 
            W roku szkolnym 2016/2017 nauczyciele kontynuować będą Program adaptacyjny dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną: „Jestem sobie przedszkolaczek!” mający na celu ułatwienie dziecku rozpoczynającemu edukację przedszkolną  przekroczenie progu przedszkola.

Trudności przystosowawcze dziecka do przedszkola:

- Bliska więź dziecka z rodzicami,
- Brak samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych,
- Nadopiekuńczość rodziców,
- Małe poczucie bezpieczeństwa.
 
Cele adaptacji:

- Skrócenie procesu adaptacji dziecka do przedszkola,
- Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole,
- Nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu ułatwienia dalszej współpracy,
- Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci,
- Poznanie się i integracja rodziców między sobą.
 
Pomoc dziecku w adaptacji:


- Wcześniejsze przyzwyczajanie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką wychowawców przedszkola, zabawy integracyjne w przedszkolu z rówieśnikami,
- Uczenie dziecka w domu czynności samoobsługowych,
- Oswajanie dziecka z informacją, że w przedszkolu będzie spędzało czas w towarzystwie innych dzieci i nauczycielek,
- Cykl wizyt w przedszkolu –„Dni  otwarte” oraz „Dni adaptacyjne”,
- Zapewnienie dziecku, że będzie odebrane w umówionym terminie,
- Spokojne rozstanie z dzieckiem, zawarcie umów,
- Zabawy z dzieckiem w przedszkole w domu – przedstawienie atrakcyjności nowego miejsca pobytu,
- Akceptacja płaczu dziecka przez rodziców – jako naturalnej, zdrowej reakcji na nową sytuację (nie należy dziecka zawstydzać),
- Umożliwienie zabrania dziecku ulubionej maskotki lub innego przedmiotu z domu do przedszkola,
- Udział dzieci wraz z rodzicami w uroczystościach przedszkolnych organizowanych na terenie placówki: imprezy i uroczystości przedszkolne („Pasowanie na przedszkolaka”, „Spotkania wigilijne”, „Dzień babci i dziadka”, „Festyn Rodzinny” ).
 
Pomoc dla rodziców:
 
- Zapoznanie z literaturą dotyczącą adaptacji i rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci w wieku przedszkolnym,
- Przygotowanie arkusza obserwacji dziecka (obserwacja w różnych sytuacjach na terenie przedszkola),
- Zorganizowanie spotkań w przedszkolu.MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA
 
- Absolwent naszego przedszkola to dziecko otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji.
- Zna siebie i swoje możliwości, akceptuje odrębność innych, potrafi odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązuje problemy, dąży do osiągnięcia sukcesu i radzi sobie z porażkami.
- Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w Szkole Podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.
 
Wykazuje:

- Motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego.
- Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania nowych rzeczy.
- Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania.
- Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość.
- Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem).
- Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się normom, zasadom, umie współdziałać z rówieśnikami).
- Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań.
- Samodzielność.
- Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).
- Radość z własnych osiągnięć, odczuwa satysfakcje, gdy samodzielnie wykona zadanie.
 
Posiada:

- Zdolność do obdarzania nauczycieli (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się w sposób zrozumiały dla innych.
- Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia.
- Podstawową wiedzę o świecie.
- Pozytywne poczucie własnej wartości, tak, aby sytuacje, w których jest oceniane nie hamowały jego aktywności.
 
Umie:

- Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie.
 
Rozumie i zna:

- Prawa i obowiązki dziecka, respektuje prawa innych ludzi.
- Zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną.
- Zasady kultury współżycia, postępowania i współdziałania.
- Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe.
- Czuje się Polakiem i Europejczykiem.
- Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną).
 
Nie obawia się:

- Występować publicznie.
- Reprezentować grupę, przedszkole.
- Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami.
- Wykazywać inicjatywę w działaniu.
- Wyrażania swoich uczuć.

 

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ:

 
Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka wynikających w szczególności z:
- wybitnych uzdolnień,
- niepełnosprawności,
- niedostosowania społecznego,
- zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
- specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności,
- zaburzeń komunikacji językowej,
- choroby przewlekłej,
- sytuacji kryzysowych i traumatycznych,
- zaniedbań środowiskowych,
- trudności adaptacyjnych.
 
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w przedszkolu organizowana jest i realizowana w formie:
1. Działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
2. Działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokajania w tym:
a) poprzez obserwacje pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),
b) zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
c) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,
e) bieżącej pracy z dzieckiem,
f)  porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,
g) działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.


DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚC PRZEDSZKOLA

 
WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI
 
Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Staramy się, aby każdego roku praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywali studenci pedagogiki zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Czas odbywania  praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola  w środowisku lokalnym.
 

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU PEDAGOGICZNEGO
 
Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto, nauczyciele współpracują ze sobą systematycznie, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH
 
W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom warunki umożliwiające  zaspakajanie ich potrzeb rozwojowych oraz rozwijania zainteresowań i indywidualnych zdolności poprzez organizowanie kółek zainteresowań.

W roku szkolnym 2016/2017 do dyspozycji naszych przedszkolaków mamy następujące kółka zainteresowań:
- Kółko teatralne: „ZACZAROWANA KURTYNA”
- Kółko gimnastyczne: „TY I JA- GIMNASTYKA NA STO DWA”
           
Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę - nauczycieli przedszkola. Kółka zainteresowań są zajęciami bezpłatnymi i odbywają się poza godzinami podstawy programowej.   

Ponadto w przedszkolu w grupie dzieci 5 i 6- letnich prowadzone są  zajęcia z języka angielskiego, które zgodnie z podstawą programową są zajęciami obowiązkowymi  prowadzonymi przez wykwalifikowanych nauczycieli w tym kierunku i odbywają się dwa razy w tygodniu.REALIZACJA PROJEKTU „SŁONECZNE PRZEDSZKOLA”

 
W roku szkolnym 2016/ 2017 w przedszkolu realizowany jest projekt - „Słoneczne Przedszkola - realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami w 14 przedszkolach województwa śląskiego”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. W ramach projektu dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczą w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych z psychologiem, grupowych zajęciach z dogoterapii oraz z arteterapii.   


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

- Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo - edukacyjnych przedszkola i środowiska rodzinnego,
- Wszechstronny rozwój dziecka,
- Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
- Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu programami pracy wychowawczo- dydaktycznej i zamierzeniami edukacyjnymi w każdej grupie wiekowej /w każdym miesiącu/,
- Przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb, wspomagać,
- Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli (wspieranie) w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
- Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
- Włączenie rodziców dzieci do życia grupy przedszkolnej i przedszkola,
- Angażowanie rodziców w prace na rzecz placówki,
- Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
- Ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
- Promowanie placówki w środowisku lokalnym.
 
Formy współpracy z rodzicami obejmują:

- Zebrania ogólne z rodzicami oraz spotkania z Radą Rodziców,
- Zebrania grupowe – w poszczególnych grupach wiekowych,
- Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
- Konsultacje indywidualne z cyklu „Pół godziny dla rodziny” z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,
- Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in.: informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, prezentowanie zamierzeń edukacyjnych na każdy miesiąc pracy, eksponowanie wytworów pracy dziecięcej,
- Prowadzenie strony internetowej przedszkola,
- Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych: „Pasowanie na przedszkolaka”, „Spotkania wigilijne”, „Dzień babci i dziadka”, „Festyn Rodzinny”,
- Uroczystość - „Pożegnania przedszkola” ,
- Konkursy, wycieczki,
- Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów i  wykonywanie różnych prac.

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

W pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej podejmowana jest współpraca z różnymi instytucjami. Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i form pracy służących wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.
 
Celem współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym jest:

- Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
- Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
- Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
- Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
- Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
- Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.
 
Współpracujemy ze:

- Szkołą Podstawową nr 4 i 8 w Sosnowcu,
- Ościennymi sosnowieckimi przedszkolami,
- Zespołem Szkół Specjalnych nr 2 i nr 4 w Sosnowcu,
- Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 1 i Nr 2 w Sosnowcu,
- Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w  Sosnowcu,
- Komendą Miejską Policji w Sosnowcu,
- Strażą Miejską,
- Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- Domem Pomocy Społecznej Nr 2,
- Towarzystwem Przyjaciół Dzieci- Oddział w Sosnowcu,
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Sosnowcu,
- Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu,
- Miejską Biblioteką Publiczną im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu,
- Teatrem Zagłębia w Sosnowcu,
- Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie,
- Kościołem Parafialnym pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego przy ul. Jagiellońskiej,
- Mediami lokalnymi / gazeta „Dziennik Zachodni”/,
- Sponsorami.
 

PROMOCJA PLACÓWKI
 
Działania promocyjne obejmują:

- Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
- Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
- Prowadzenie kroniki przedszkola,
- Organizację uroczystości przedszkolnych.
- Organizację „Festynu Rodzinnego” na terenie ogrodu przedszkolnego,
- Organizację „Dni otwartych” dla dzieci nowoprzybyłych,
- Prezentację przedstawienia „Jasełka” w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego przy ul. Jagiellońskiej,
- Prezentację wydarzeń mających miejsce w przedszkolu na stronie internetowej przedszkola,
- Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
- Upowszechnianie informacji o przedszkolu (gazetka przedszkolna: „NASZE 56”),
„Z życia przedszkola”- prezentacja materiału zdjęciowego w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

 
 

DALSZE ZAMIERZENIA I DZIAŁANIA:

W zakresie bazy:

1. Termomodernizacja budynku.
2. Zakup mebli przedszkolnych do sali „Motylków”.
3. Zakup tablicy multimedialnej.
4. Remont sanitariatów dziecięcych.
5. Sukcesywne doposażanie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny.
6. Doposażenie sal w stałe i ruchome kąciki zabaw.
7. Doposażenie sali rytmiki w przybory i pomoce przydatne w prowadzeniu zajęć, zabaw ruchowo-rytmicznych.
8. Wymiana obudowy kaloryferów w salach : „Misie”, „Tygryski”, „Biedronki”, „Motylki”.
9. Wymiana podłóg w salach: „Zajączki”, „Tygryski”, „Biedronki”, „Motylki” oraz cyklinowanie parkietu w sali „Misie” i w sali rekreacyjnej.
10.Wymiana wykładziny w holu przedszkola.
 
W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

1. Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
2. Planowanie i organizowanie spotkań z rodzicami w formie warsztatów w ramach pedagogizacji rodziców.
3. Zachęcanie rodziców do udziału w zajęciach ruchowych z zakresu integracji sensorycznej organizowanej na terenie naszej placówki przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 1. 
 
W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

1. Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności.
2. Zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje oraz konstruowanie programów własnych.

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

1. Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem.
2. Udział w akcjach charytatywnych.
3. Współpracowanie z nauczycielami innych placówek oświatowych w celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy.
4. Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.
 

EWALUACJA
 
- Koncepcja Przedszkola Miejskiego Nr 56 z Oddziałem Specjalnym w Sosnowcu opracowana jest po to, by podnieść jakość usług edukacyjnych. Opracowana jest przez całą społeczność przedszkolną tj. przez dyrektora, nauczycieli i rodziców.
- Jest planem działań na kilka lat, ma stanowić dokument, na którym opiera się codzienna praca przedszkola.
- Stworzona koncepcja dostosowana jest do potrzeb placówki, uwzględnia zarówno oczekiwania i możliwości nauczycieli jak również potrzeby głównych klientów przedszkola  jakimi są dzieci i ich rodzice.
- Działania podejmowane przez przedszkole będą podlegały stałemu monitorowaniu uzyskiwanych efektów oraz ewaluacji po to, by zorientować się, co już zostało zrealizowane, a co jeszcze wymaga dopracowania.

 

KIERUNKI PRIORYTETOWE NA ROK SZKOLNY:


 

 
 
Copyright © 2013-23 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC