...:: RELIGIA
GRUPA "BIEDRONKI" I "MOTYLKI" 
 
Zajęcia prowadzi:

 
Zajęcia odbywają się:  


 

GRUPA "SOWY"
 
Zajęcia prowadzi:Zajęcia odbywają się:  
W zajęciach uczestniczą dzieci, których rodzice wyrazili pisemne życzenie/zgodę.ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018


I. Wspólnota dzieci Bożych

·Kto stworzył świat?
Dziecko:
- zna historię biblijną o stworzeniu świata
- potrafi zaśpiewać piosenkę „Kto stworzył…?”

·Piękny świat mówi nam o Bogu
Dziecko:
-ogląda ilustracje przedstawiające np. siedem cudów świata
-wyjaśnia, czym jest piękno otaczającego świata
-potrafi narysować i opowiedzieć, za co jest szczególnie wdzięczny Panu Bogu

·Człowiek jest wyjątkowy
Dziecko:
-wskazuje na wyjątkowość człowieka spośród innych stworzeń
-odnajduje w codzienności ślady wyjątkowości człowieka (człowiek myśli, kocha, może wybierać, ma wolną wolę)
-wymienia sposoby dbania o swoje życie i zdrowie
-próbuje dokończyć zdanie: „Człowiek to jest taki ktoś, kto…”

·Przez chrzest weszliśmy do wspólnoty dzieci Bożych
Dziecko:
-wskazuje, czym jest sakrament chrztu świętego
-wymienia znaki chrztu świętego (woda, biała szata, świeca, formuła chrzcielna)
-zna formułę chrzcielną („Ja Ciebie chrzczę w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen”)
-śpiewa piosenkę „Dzieckiem Bożym jestem ja”
-opowiada historyjkę obrazkową o chrzcie świętym

II. Rodzina dzieci Bożych spotyka się z Bogiem i szanuje znaki religijne

·W jaki sposób Pan Bóg do nas mówi?
Dziecko:
-wymienia ludzi, od których usłyszał o Panu Bogu (np. rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo, ksiądz, katecheta)
-potrafi wymienić miejsca i przedmioty przypominające o Panu Bogu (np. kościoły, krzyże, kaplice)

·Moi bliscy
Dziecko:
-wie, kogo nazywamy osobą bliską
-potrafi wymienić bliskie sobie osoby- opowiada o nich
-rozumie, że Pan Bóg kocha każdego człowieka i pragnie, by wszyscy wzajemnie darzyli siebie miłością
-rozumie termin „rodzina” oraz „rodzina Boża”

·Jak możemy rozmawiać z Panem Bogiem?
Dziecko:
-rozumie, czym jest modlitwa
-wskazuje, że każdy człowiek, który kocha Pana Boga rozmawia z Nim poprzez modlitwę
-umie modlić się swoimi słowami: dziękując, prosząc, przepraszając
-umie wskazać odpowiednią postawę w czasie modlitwy (złożone ręce, klęczenie, skupienie)

·Uczymy się modlić
Dziecko:
-wie, jaka postawa jest odpowiednia w czasie modlitwy
-rozumie, że należy odmawiać pacierz, który jest rozmową człowieka z Panem Bogiem
-wie, że można zwracać się do Pana Boga swoimi słowami, słowami modlitwy tradycyjnej lub poprzez Pismo Święte
-prawidłowo wykonuje znak krzyża świętego

·Z moimi bliskimi modlę się do Boga
Dziecko:
-wymienia szczególne znaki obecności Pana Boga (np. krzyż, obrazy i figury religijne)
-zna sytuacje, w których można i trzeba zwracać się do Pana Boga w modlitwie

·Modlitwa różańcowa
Dziecko:
-wie, że różaniec jest znakiem przypominającym o obecności Pana Boga
-zna historię modlitwy różańcowej
-wie, jak wygląda różaniec
-rysuje różaniec

·Księga Pisma Świętego
Dziecko:
-umie wskazać miejsca, w których możemy usłyszeć słowa Pana Boga z Pisma Świętego (kościół, lekcja religii, dom rodzinny, telewizja)
-wie, że Pismo Święte jest wyjątkową księgą
-słucha fragmentu Pisma Świętego

·Jak mamy słuchać, gdy mówi do nas Bóg?
Dziecko:
-kształtuje w sobie postawę uważnego słuchania Pisma Świętego
-zna sposoby czytania Pisma Świętego (codzienne, uroczyste)
-wskazuje różnice dzielące Pismo Święte od zwykłych książek

·Niedziela to wyjątkowy dzień
Dziecko:
-wie, że niedziela jest dniem spotkania człowieka z Panem Bogiem
-wie, że w niedzielę rodzina dzieci Bożych spotyka się z Panem Bogiem na Mszy Świętej
-rozumie, że Msza Święta jest szczególnym spotkaniem człowieka z Panem Bogiem i dlatego obowiązuje nas odświętne ubranie, które jest sposobem okazywania szacunku miejscu i osobom

·„Aniele Boży, Stróżu mój…”
Dziecko:
-wie, jakie są zadania Anioła Stróża
-wskazuje na sytuacje, w których Anioł Stróż może mu pomóc
-rozumie i wierzy, że każdy człowiek ma swojego Anioła Stróża, który go strzeże, broni i ochrania przed niebezpieczeństwami
-rozumie treść modlitwy „Aniele Boży, Stróżu mój”
-ogląda anioły (slajdy)
-potrafi narysować anioła – według swojego pomysłu

·Święci należą do rodziny dzieci Bożych
Dziecko:
-słucha opowiadania o Świętych
-wymienia imiona świętych
-umie wyjaśnić, że święty to człowiek, który przebywa z Panem Bogiem w niebie i jest szczęśliwy
-wskazuje, w czym może naśladować Świętych

III. Bóg Ojciec dał nam Pana Jezusa

·Pan Bóg zapowiedział Zbawiciela
Dziecko:
-wie, kogo nazywamy prorokami
-rozumie, że prorocy w imieniu Pana Boga zapowiadali narodziny Zbawiciela
-potrafi opowiedzieć historię Jana Chrzciciela

·Co wiemy o narodzeniu Pana Jezusa?
Dziecko:
-zna okoliczności narodzin Chrystusa
-wie, w jakim mieście narodził się Pan Jezus
-wie, że Pan Jezus przyniósł na świat pokój i radość
-potrafi wymienić osoby, które związane są z wydarzeniem narodzin Pana Jezusa (Maryja,
św. Józef, pasterze, anioły, Mędrcy)
-ogląda szopkę bożonarodzeniową

·Święta Bożego Narodzenia
Dziecko:
-wie, co to jest kolęda i z jakim okresem roku liturgicznego jest związana
-potrafi zaśpiewać jedną zwrotkę ulubionej kolędy
-wskazuje, co jest istotą Świąt Bożego Narodzenia

·Pan Jezus uczy nas kochać Boga
Dziecko:
-umie opowiedzieć historię związaną z nauczaniem dwunastoletniego Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej
-wie, że Pan Jezus nauczał uczonych w Piśmie będąc jeszcze dzieckiem
-wyjaśnia, na czym polegało posłuszeństwo Pana Jezusa względem Maryi i św. Józefa
-potrafi wskazać sytuacje, w których okazuje swoim rodzicom posłuszeństwo

·Syn Boży ogłosił światu Dobrą Nowinę
Dziecko:
-wskazuje, że Pan Bóg jako kochający Ojciec, posłał swojego Syna Chrystusa, aby dokonał dzieła Zbawienia
-potrafi opowiedzieć główne przesłanie przypowieści o miłosiernym Samarytaninie
-ogląda fragment filmu biblijnego

·Troskliwy Pasterz
Dziecko:
-wie, że Pan Jezus jest Pasterzem owczarni, którą jest Kościół
-potrafi wskazać podobieństwo: ludzie - owce, Pasterz - Chrystus, zgubienie owcy - grzech, odnalezienie owcy - nawrócenie człowieka i powrót do Chrystus
-potrafi opowiedzieć przypowieść biblijną o zagubionej owcy
-śpiewa piosenkę „Pan jest moim pasterzem”

·Pan Jezus jest zawsze z nami
Dziecko:
-opowiada (przy pomocy pomocniczych pytań) historię biblijną opisującą uciszenie burzy na jeziorze przez Pana Jezusa
-wie i wierzy, że Pan Jezus jest zawsze z nami – szczególnie w chwilach trudnych i w chwilach próby

IV. Jesteśmy uczniami Pana Jezusa i chcemy Go naśladować

·Pan Jezus posłał do ludzi apostołów
Dziecko:
-wie, że Pan Jezus powołał do służby apostołów, którzy mieli pomagać Mu w głoszeniu Dobrej Nowiny
-opowiada swoimi słowami, kim jest apostoł i ilu apostołów powołał sam Chrystus
-wskazuje na kapłanów, jako na następców apostołów

·Uczniowie Pana Jezusa
Dziecko:
-wie, że każdy człowiek ochrzczony jest uczniem Pana Jezusa
-wskazuje, że zadaniem ucznia Pana Jezusa jest niesienie dobroci i radości innym ludziom
-wskazuje na prace, jakie wykonuje w domu, aby wyręczyć rodziców lub pomóc młodszemu rodzeństwu
-wyraża chęć pomocy innym ludziom

·Pan Jezus jest naszym przyjacielem
Dziecko:
-wskazuje, że przyjaźń z Panem Jezusem – jak każdą przyjaźń – należy pielęgnować każdego dnia
-wie, że o przyjaźń między ludźmi i między Panem Bogiem, a człowiekiem należy dbać
-wymienia cechy dobrego przyjaciela
-odróżnia dobro od zła w sytuacjach podstawowych

V. Razem z Panem Jezusem słuchamy Boga Ojca i uwielbiamy Go

·Wielki Tydzień
Dziecko:
-umie opisać wydarzenia Triduum Paschalnego (Niedziela Palmowa, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota)
-wskazuje na Wielki Piątek jako dzień śmierci Pana Jezusa na krzyżu dla naszego zbawienia
-wie, że Pan Jezus jest obecny pod postacią Chleba

·Zmartwychwstanie – Wielka Noc
Dziecko:
-wie, że niedziela jest dniem pamiątki zmartwychwstania Pana Jezusa
-wskazuje, że w niedzielę wszyscy wierzący w Pana Jezusa uczestniczą we Mszy Świętej
-wyjaśnia terminy: „Wielka Noc” i „Zmartwychwstanie”

·Oczekujemy Ducha Świętego
Dziecko:
-wie, że Apostołowie otrzymali dar od Pana Jezusa – Ducha Świętego
-wie, że Duch Święty pomaga wszystkim uczniom Pana Jezusa w głoszeniu Dobrej Nowiny

·Procesja Bożego Ciała
Dziecko:
-wie, że Pan Jezus został z nami pod postacią Chleba
-wskazuje na różnice między codziennym, a świątecznym wystrojem ulic
-wie, że w święto Bożego Ciała poprzez uczestnictwo w procesji wyrażamy Panu Jezusowi wdzięczność za to, że został z nami pod postacią Chleba Eucharystycznego

·Matka Pana Jezusa uczy nas miłości
Dziecko:
-wskazuje, że Maryja jest nauczycielką życia w bliskości Pana Jezusa
-wie, że do Matki Bożej możemy poprzez modlitwę zanosić różne prośby i błagania
-ogląda obrazek Matki Bożej
-słucha piosenki „Była cicha i piękna jak wiosna”

 TEKSTY PIOSENEK:

„Kto stworzył...”


1. Kto stworzył mrugające gwiazdki (zaciskamy i otwieramy dłonie trzymając je w górze)
mrugające gwiazdki, mrugające gwiazdki?
Kto stworzył mrugające gwiazdki?
Nasz Ojciec Bóg. (rękami wskazujemy na siebie a następnie wyciągamy do góry
palec wskazujący i środkowy)


2. Kto stworzył falujące morze (machamy rękami przed sobą pokazując fale)
falujące morze, falujące morze?
Kto stworzył falujące morze?
Nasz Ojciec Bóg.

3. Kto stworzył fruwające ptaszki (wyciągamy ręce jak skrzydła i machamy nimi)
fruwające ptaszki, fruwające ptaszki?
Kto stworzył fruwające ptaszki?
Nasz Ojciec Bóg.

4. Kto stworzył Ciebie i mnie (wskazujemy na sąsiada, a następnie na siebie)
Ciebie i mnie, Ciebie i mnie?
Kto stworzył Ciebie i mnie?
Nasz Ojciec Bóg.


"W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego…"
 
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego…
Tak można najprościej modlić się do Niego
- do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się
I niebo przybliżyć Swym dzieciakom chce.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego…
Tym znakiem najprościej przyznać się do Niego
- do Boga, którego niejeden wstydzi się,
lecz my się przyznajemy, żegnając razem się.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego…
Niech każdy z nas rano zacznie dzień od tego.
I wszystko, co ważne, i co mniej ważne jest,
By więcej było dobra, tam gdzie Pan Bóg jest.
 
"Dobrze, że jesteś!"

Dobrze, że jesteś! (x3)
Co by to było, gdyby Cię nie było, co by to było?
Smutno by było, gdyby Cię nie było, smutno by było.

"O jak cudownie"

O jak cudownie maleńkim być, maleńkim być, maleńkim być.
Tak by w Jezusa dłoni się skryć, dłoni się skryć i już!

"Gdy Pan Jezus był malutki..."

Gdy Pan Jezus był malutki nigdy nie próżnował.
Z Matką Bożą i Józefem ochoczo pracował.
To piłował, to heblował, to wełenkę zwijał.
Nosił wodę, zmiatał wióry i gwoździe przybijał.

"Kto stworzył świat cały?"

Wołek, wołek, wołek i osiołek.
Dzieciąteczko w żłobie, a w stajence mróz.
Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg! /x2

"Dzisiaj w Betlejem"

 
1. Dzisiaj w Betlejem, Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,
                Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna            
                                Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,                              
                                               Anieli grają, Króle witają                                            
 Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, 
Cuda, cuda ogłaszają.  
                                           
2.Maryja Panna, Maryja Panna dzieciątko piastuje,  
             I Józef święty, i Józef święty Ono pielęgnuje              
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi...   

"Nie boję się..."

Nie boję się, gdy ciemno jest,
Ojciec za rękę prowadzi mnie. x2

"On za rękę trzyma mnie"

Na jeziorze wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest. x2
On za rękę trzyma mnie, łódka nie kołysze się.
Na jeziorze wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest.


"Bóg kocha mnie..."

Bóg kocha mnie,
Takiego jakim jestem,
Raduje się, każdym moim gestem
Alleluja – Boża radość mnie rozpiera.


"Maryjo"

Maryjo, Maryjo, Maryjo do Ciebie idziemy co sił.
Dżdżownica i ślimak nas mija,
lecz którzby przejmował się tym.
Idziemy polami, łąkami, lasami, diabłu się nie damy,
o nie, nie, nie, nie, nie . 2x


"Czy Wy wiecie, że jesteście świątynią?"

Czy Wy wiecie, że jesteście świątynią?
Czy Wy wiecie, że jesteście świątynią?
Czy Wy wiecie, że jesteście świątynią?
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.

Ref.: Pełni mocy, wdzięczności i chwały,
Pełni mocy, wdzięczności i chwały,
Pełni mocy, wdzięczności i chwały,
Świątynią, w której mieszka Święty Duch
. 
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC