KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA


 
     Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dzieci jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 56 z Oddziałem Specjalnym - mgr Ewa Capiga z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13 E i ul. Teatralna 8;
 
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Anna Spas, z którą można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. 
Kontakt: email: p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl; a.spas@cuwsosnowiec.pl;
nr tel.: (32) 292 44 64 wew. 217. 
 
3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą w zakresie realizacji zadań oświatowych wynikających z Ustawy o systemie oświaty (Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2017 Dz.U. z 2017r., poz. 1646 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji na czas realizowania obowiązku szkolnego), zgodnie z art.6 ust.1 pkt. a, c RODO, na czas pobytu dziecka w Przedszkolu Miejskim Nr 56 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13 E i ul.Teatralna 8. Rodzaj zobowiązania: realizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, podejmowanie akcji edukacyjnych przedszkola oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola;

 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka będą pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy administracji i obsługi Przedszkola Miejskiego Nr 56 z Oddziałem Specjalnym w Sosnowcu;
 
5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 
6) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przechowywane przez okres edukacji dziecka w Przedszkolu Miejskim Nr 56 w Sosnowcu
oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

 
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 
8) Ma Pani/Pan  prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
 
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawa oświatowego.

 
 
..................................................
(podpis administratora danych)
 

 
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC