...:: DYŻUR WAKACYJNY
Zarządzenie nr 35
Prezydent Miasta Sosnowca
z dnia 1 lutego 2021r.


w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Sosnowiec na rok szkolny 2020/2021


Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r., poz.713 z póz. zmi), & 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (DZ.U. z 2019r., poz. 502), na wspólne wnioski dyrektorów przedszkoli i rad rodziców zarządzam, co następuje:


§1
Ustalam przerwy w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec w roku szkolnym 2020/2021 w terminach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§2
Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec.


§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
                       

 
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC