...:: DYŻUR WAKACYJNYZ uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, zmianie ulegają zasady zapisów dzieci na dyżury wakacyjne. 
Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

 
1) Przedszkola macierzyste będą wydawały deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym od dnia 01.06.2020 r. do dnia 05.06.2020 r. do godz. 15.00.
 
2) Przedszkola macierzyste będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 08.06.2020 r. do  dnia 15.06.2020 r. do godz. 16.00.
 
3) 18 czerwca b.r. o godz. 15.00  w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny oraz lista przedszkoli, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.
 
Warunkiem przyjęcia dziecka będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystania z dyżuru.

 
Zaktualizowana organizacja pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu w okresie lipiec – sierpień 2020 roku
 
1. Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec zostały określone Zarządzeniem nr 16 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 stycznia 2020 r. ZAŁĄCZNIK  NR 2.
2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.
3. Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do Przedszkoli objętych przerwą wakacyjną.
4. Rodzic sam decyduje o tym, do którego z dyżurujących przedszkoli oraz na jaki okres zapisze swoje dziecko.
5. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.
6. We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
7. W przypadku większej ilości chętnych dzieci, niż liczba miejsc w placówce przedszkolnej, pod uwagę przy zapisie będą brane następujące preferencje:
 
- oboje rodzice kandydata pracują zawodowo;
- rodzice są  pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
- rodzic lub oboje rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności;
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
- orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;
- wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci);
- rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
8. Podstawą zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona "Deklaracja udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym", która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1. Deklarację rodzice składają w przedszkolu macierzystym, do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym, bez względu na to, z usług której placówki rodzice chcieliby skorzystać w okresie wakacyjnym.    
9. Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem - pieczątką przedszkola na deklaracji – faktu uczęszczania dziecka  do placówki w bieżącym roku szkolnym.
10. Rodzic/opiekun prawny pobiera maksymalnie 2 sztuki deklaracji, po jednej na każdy miesiąc wakacyjny.  
11. Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:
 
1) Przedszkola macierzyste będą wydawały deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym od dnia 01.06.2020 r. do dnia 05.06.2020 r. do godz. 15.00.
2) Przedszkola macierzyste będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 08.06.2020 r. do  dnia 15.06.2020 r. do godz. 16.00. Wraz z wnioskiem rodzice składają „oświadczenie dot. korzystania z wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego” ZAŁĄCZNIK NR 3.
3) 18 czerwca b.r. o godz. 15.00  w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny oraz lista przedszkoli, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.
 
12. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki  i potrzeb Rodziców. 
13. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego informuje (poprzez wywieszenie listy) Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie, które posiadają wolne miejsca. Równocześnie Dyrektor zwróci rodzicowi złożoną deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wraz z adnotacją "brak miejsc". Rodzic ma możliwość zapisania dziecka  do innej placówki przedszkolnej, dysponującej wolnymi miejscami.
14. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystanie z dyżuru. Ponadto rodzice zobowiązują się do przestrzegania wszelkich procedur obowiązujących w placówce, do której będzie uczęszczało dziecko w okresie wakacyjnym.
 

 

DYŻUR WAKACYJNY


Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, zmianie ulegają
terminy zapisów dzieci na dyżury wakacyjne.

Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

 

1.Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 08.06.2020 r. do  dnia 15.06.2020 r.
 
2.18 czerwca b.r. o godz. 15.00  w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny.
 
Warunkiem przyjęcia dziecka będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystania z dyżuru.
 

 
Termin wydawania Rodzicom deklaracji na Dyżur Wakacyjny w okresie od 01. 06. 2020r. do 05. 06. 2020r. 
 

 
Zaktualizowana organizacja pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu w okresie lipiec – sierpień 2020 roku
 
1.Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec zostały określone Zarządzeniem nr 16 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 stycznia 2020 r. ZAŁĄCZNIK NR 2.

2.Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.

3.Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do Przedszkoli objętych przerwą wakacyjną.

4.Rodzic sam decyduje o tym, do którego z dyżurujących przedszkoli oraz na jaki okres zapisze swoje dziecko.

5.Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

6.We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

7.Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli. W przypadku większej ilości chętnych dzieci, niż liczna miejsc w placówce przedszkolnej, pod uwagę przy zapisie będą brane następujące preferencje:
 
- rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;
- rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności;
- wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci);
- orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
- objęcie kandydata pieczą zastępczą;
- pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin.
 
8.Podstawą zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona "Deklaracja udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym", która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1.     

9.Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem - pieczątką przedszkola na deklaracji – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.

10.Rodzic/opiekun prawny pobiera maksymalnie 2 sztuki deklaracji, po jednej na każdy miesiąc wakacyjny.  

11.Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:
 
Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 08.06.2020 r. do  dnia 15.06.2020 r. Wraz z wnioskiem rodzice składają "oświadczenie dot. korzystania z wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego” ZAŁĄCZNIK NR 3.

18 czerwca b.r. o godz. 15.00  w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny.
 
12.O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki i potrzeb Rodziców.

13.W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego informuje Rodziców/ opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie, które posiadają wolne miejsca. Równocześnie Dyrektor zwróci rodzicowi złożoną deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wraz z adnotacją "brak miejsc”. Rodzic ma możliwość zapisania dziecka  do innej placówki przedszkolnej, dysponującej wolnymi miejscami.

14.Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystanie z dyżuru.
 


Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 56 z Oddziałem Specjalnym informuje,
iż przedszkole pełnić będzie dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu tj.
od 01.08.2020r. do 31.08.2020r.  
Deklaracje na dyżur wakacyjny do naszego przedszkola należy złożyć w terminie do 13.02.2020r.       
Deklaracje są do pobrania u dyrektora, wicedyrektora lub intendenta przedszkola.
 
 
Organizacja pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu w okresie lipiec – sierpień 2020 roku

1. Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec zostały określone Zarządzeniem nr 16 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 stycznia 2020 r. ZAŁĄCZNIK NR 2.

2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.

3. Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do Przedszkoli objętych przerwą wakacyjną.

4. Rodzic sam decyduje o tym, do którego z dyżurujących przedszkoli oraz na jaki okres zapisze swoje dziecko.

5. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

6. We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

7. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli. W przypadku większej ilości chętnych dzieci, niż liczna miejsc w placówce przedszkolnej, pod uwagę przy zapisie będą brane następujące preferencje:

- rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;
- rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności;
- wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci);
- orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
- objęcie kandydata pieczą zastępczą;
- pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin.

8. Podstawą zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona "Deklaracja udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym", która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1.     

9. Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem - pieczątką przedszkola na deklaracji – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.

10. Rodzic/opiekun prawny pobiera maksymalnie 2 sztuki deklaracji, po jednej na każdy miesiąc wakacyjny.  

11. Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

1) Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym od dnia 20.04.2020 r. do  dnia 30.04. 2020 r.;

2) 6 maja 2020 r. o godz. 12.00 – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny;

3) Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie złożenie do dyrektora dyżurującego przedszkola "potwierdzenia woli zapisu dziecka" w terminie od 06.05.2020 r. do dnia 15.05.2020 r. do godz. 15.00 ZAŁĄCZNIK NR 3 oraz wypełnienie "oświadczenia dot. korzystania w wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego" ZAŁĄCZNIK NR 4;

4) Listę dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny wywiesza się w dniu 21.05.2020 r.o godz. 12.00.

12. Niezłożenie potwierdzenia "woli zapisu dziecka" w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację  z miejsca w przedszkolu dyżurującym.

13. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki i potrzeb Rodziców.

14. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego informuje Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie, które posiadają wolne miejsca. Równocześnie Dyrektor zwróci rodzicowi złożoną deklarację udziału dziecka  w dyżurze wakacyjnym wraz z adnotacją "brak miejsc". Rodzic ma możliwość zapisania dziecka  do innej placówki przedszkolnej, dysponującej wolnymi miejscami.


 
Nazwa Placówki lipiec sierpień
Przedszkole Miejskie nr 2 dyżur dyżur
Przedszkole Miejskie nr 3 dyżur dyżur
Przedszkole Miejskie nr 5 dyżur dyżur
Przedszkole Miejskie nr 7 dyżur dyżur
Przedszkole Miejskie nr 11 dyżur dyżur
Przedszkole Miejskie nr 12 wyłączone dyżur
Przedszkole Miejskie nr 14 wyłączone wyłączone
Przedszkole Miejskie nr 15 dyżur dyżur
Przedszkole Miejskie nr 18 dyżur wyłączone
Przedszkole Miejskie nr 19 wyłączone wyłączone
Przedszkole Miejskie nr 20 dyżur dyżur
Przedszkole Miejskie nr 22 dyżur dyżur
Przedszkole Miejskie nr 25 dyżur wyłączone
Przedszkole Miejskie nr 27 dyżur dyżur
Przedszkole Miejskie nr 28 wyłączone dyżur
Przedszkole Miejskie nr 29 dyżur wyłączone
Przedszkole Miejskie nr 30 wyłączone wyłączone
Przedszkole Miejskie nr 31 wyłączone wyłączone
Przedszkole Miejskie nr 33 wyłączone wyłączone
Przedszkole Miejskie nr 34 dyżur dyżur
Przedszkole Miejskie nr 35 dyżur wyłączone
Przedszkole Miejskie nr 36 (ZSO 11) wyłączone wyłączone
Przedszkole Miejskie nr 38 dyżur dyżur
Przedszkole Miejskie nr 39 dyżur dyżur
Przedszkole Miejskie nr 40 dyżur dyżur
Przedszkole Miejskie nr 43 dyżur dyżur
Przedszkole Miejskie nr 44 wyłączone wyłączone
Przedszkole Miejskie nr 45 (ZSO 14) dyżur dyżur
Przedszkole Miejskie nr 46 dyżur dyżur
Przedszkole Miejskie nr 47 wyłączone wyłączone
Przedszkole Miejskie nr 50 wyłączone wyłączone
Przedszkole Miejskie nr 51 (ZS 2) wyłączone dyżur
Przedszkole Miejskie nr 52 dyżur dyżur
Przedszkole Miejskie nr 53 wyłączone dyżur
Przedszkole Miejskie nr 54 wyłączone dyżur
Przedszkole Miejskie nr 55 wyłączone dyżur
Przedszkole Miejskie nr 56 wyłączone dyżur
Przedszkole Miejskie nr 57 wyłączone dyżur
Przedszkole Miejskie nr 59 dyżur dyżur


Dyżur – Przedszkole pracuje
Wyłączone – Przedszkole nie pracuje, przerwa z uwagi na prace remontowe
 
 
 
                       DEKLARACJA UDZIAŁU DZIECKA W DYŻURZE WAKACYJNYM        
                                                                                                                                                                           załącznik nr 1

do Przedszkola Miejskiego Nr...................w Sosnowcu, ul............................................................................................................................................
                                               (numer i adres wybranego przedszkola dyżurującego)


dyżurującego w terminie......................................................................................................................................................................................................

I. DANE OSOBOWE DZIECKA.
PESEL 1                                                                                      Imię/Imiona                                          Nazwisko                              Data i miejsce urodzeniaAdres zamieszkania Rodziców i dziecka:
kod pocztowy                                             miejscowość                                                       ulica                                                 nr domu                nr lokalu
1. W bieżącym roku szkolnym dziecko uczęsczało do .....................................................................................................................................................................

                                                                                                                       (pieczątka przedszkola)

2. Przewlekłe choroby, wady rozwojowe, alergie, alergie, lub inne istotne informacje o dziecku mające wpływ na jego funkcjonowanie w przedszkolu
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................


II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW
                                                                             MATKA                                                       OJCIEC

 Imię i nazwisko

Telefony...................................................................................................................................................................................................................................
kontaktowe
                                                            Świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam,

                                            - Rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
                                            - Rodzic lub oboje Rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności
                                            - Wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci)
                                            - Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata
                                            - Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
                                            - Objęcie kandydata pieczą zastępczą

                                            ....................................................................................................................................................................

III. DANE DOTYCZĄCE POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU


1. Dziecko przebywać będzie w przedszkolu od godz . ......................... do godz. .......................................

2. Dziecko korzystało będzie z wyżywienia              śniadania                   obiad                  podwieczorek

Oświadczenie dotyczące danych osobowych
            Dane osobowe zawarte we wniosku będą wykorzystywane wyłącznie w celu przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny i organizacji
opieki nad dzieckiem w dyżurującym przedszkolu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor przedszkola, do którego złożono
wniosek. Dokumenty rekrutacyjne w przypadku przyjęcia dziecka na dyżur przechowywane będą przez okres jednego roku, a w
przypadku dzieci nieprzyjętych deklaracja zostanie niezwłocznie zwrócona rodzicowi.
            Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w deklaracji udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym.
Oświadczam, że mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania - zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2019 poz. 1781 ze zm.)Sosnowiec, dnia.......................................................                                                    ...........................................................................1 w przypadku braku nr PESEL podać numer paszportu lub innego dokumentu tożsamościUpoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola Miejskiego NR.......................... w okresie dyżuru wakacyjnego


............................................................................................                                                                     ..............................................................................
Imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów                                                                                                      /telefony kontaktowe/   

Upoważniam następujące osoby do odbioru naszego dziecka.................................................................. z przedszkola
                                                                                                                    Imię i nazwisko dziecka


1.
...................................................................................        ...........................................................        .................................................
                     Imię i nazwisko upoważnionego                                             pokrewieństwo dziecka                                   nr dowodu osobistego

2.
.................................................................................................         .....................................................................          .........................................................
                        Imię i nazwisko upoważnionego                                             pokrewieństwo dziecka                                   nr dowodu osobistego

3.
.................................................................................................         ......................................................................          ..........................................................
                        Imię i nazwisko upoważnionego                                              pokrewieństwo dziecka                                   nr dowodu osobistego

4.
..................................................................................................         ........................................................................        ...........................................................
                        Imię i nazwisko upoważnionego                                              pokrewieństwo dziecka                                    nr dowodu osobistegoPrzyjmuję do wiadomości, iż dziecko nie zostanie wydane osobom nie ujętym w upoważnieniu. wszelkie zmiany dotyczące
powierzenia opieki nad naszym dzieckiem zobowiązuje się zgłaszać pisemnie.
Sosnowiec, ..........................................................                                                                       .............................................................................................
                                                                                                                                                                Czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów

                                                                załącznik nr 2
 
POTWIERDZENIE WOLI

zapisu dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny
 
Potwierdzam wolę zapisu dziecka .....................................................................................................................................................
Imię i nazwisko dziecka


 
                   
 na dyżur wakacyjny do Przedszkola Miejskiego nr ...................... w Sosnowcu, na okres......................................................


      Oświadczam, że poinformowany/a zostałem/am o tym, że, iż warunkiem przyjęcia
dziecka  będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu
dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystania z dyżuru.


.................................................                                                                                 .....................................................................
podpis matki / opiekuna prawnego                                                                                                       podpis ojca / opiekuna prawnego
 
załącznik nr 3


 
Pieczęć przedszkola                                                                                                      Sosnowiec, dnia .........................................

 
Oświadczenie nr................/ 2020
dot. korzystania z wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego
w czasie dyżuru wakacyjnego lipiec / sierpień 2020


 
I.                    Informacje podstawowe:

Dane rodziców / opiekunów prawnych  Matka Ojciec
       Imię i nazwisko                                       
Adres zamieszkania    
Telefon kontaktowy    
Seria i nr dowodu
osobistego, organ
wydający
   
e-mail.     
numer rachunku bankowego (konieczny w przypadku zwrotu nadpłaty)

                                                   


II.               Dane dziecka

 


Imiona i nazwiska dziecka
 
          
                                                                    
Data i miejsce urodzenia
 
 
Ne pesel
 
Adres zamieszkania
 
 


III.                     Korzystanie z usług przedszkola:

1. wyżywienia

 

           śniadanie
           obiad
           podwieczorek/
           drugie śniadanie

2. wychowania przedszkolnego


           godziny bezpłatne
           godziny płatne                  - 1zł za każdą godzinę

3.     Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu od.............do.............w tym     godz. odpłatnych

4.     Oświadczenie składane jest na okres dyżuru wakacyjnego od dnia ................ do dnia ......................

                                                                                                                        ..................................................................................
                                                                                                                 Podpisy rodziców / opiekunów prawnych


 


 
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC