...:: DYŻUR WAKACYJNY


Informujemy, że stawka żywieniowa w okresie dyżuru wakacyjnego w roku 2022 wynosi 11,00 zł:

- śniadanie - 3,00zł

- obiad - 5,50 zł

- podwieczorek - 2,50 zł
Organizacja pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu w okresie lipiec – sierpień 2022 roku
 
 
Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:
 
1) Dyrektorzy Przedszkoli Miejskich będą wydawać rodzicom deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym w terminie 16 – 20.05.2022 r. ZAŁĄCZNIK NR 1.
 
2) Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały w/w deklaracje od dnia 23.05.2022 r. do dnia 30.05.2022 r. Wraz z deklaracją rodzice składają "oświadczenie dot. korzystania z wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego" ZAŁĄCZNIK NR 3.
 
3) 3 czerwca b.r. o godz. 15.30  w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny.
 
 
1. Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec określa ZAŁĄCZNIK NR 2.
 
2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.
 
3. Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczają do Przedszkoli objętych przerwą wakacyjną.
 
4. Rodzic dziecka uczęszczającego do placówki wyłączonej z dyżuru sam decyduje o tym, do którego przedszkola oraz na jaki okres zapisze swoje dziecko.
 
5. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.
 
6. We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady i terminy zapisów.
 
7. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli. W przypadku większej ilości chętnych dzieci, niż liczba miejsc w placówce przedszkolnej, pod uwagę przy zapisie będą brane następujące preferencje:
 
- rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;
- rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności;
- wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci);
- orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
- objęcie kandydata pieczą zastępczą;
- pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin.
 
8. Podstawą zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona "Deklaracja udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym".  
 
9. Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem - pieczątką przedszkola na deklaracji – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.
 
10. Rodzic/opiekun prawny pobiera maksymalnie 2 sztuki deklaracji, po jednej na każdy miesiąc wakacyjny.  
 
11. Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg ustalonego na wstępie harmonogramu.
 
12. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki i potrzeb Rodziców. 
 
13. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego informuje Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie, Równocześnie Dyrektor zwróci rodzicowi złożoną deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wraz z adnotacją "brak miejsc". Rodzic ma możliwość zapisania dziecka do innej placówki przedszkolnej, dysponującej wolnymi miejscami.
 
14. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystania z dyżuru. 
 
 
Zarządzenie nr 35
Prezydent Miasta Sosnowca
z dnia 1 lutego 2021r.


w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Sosnowiec na rok szkolny 2020/2021


Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r., poz.713 z póz. zmi), & 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (DZ.U. z 2019r., poz. 502), na wspólne wnioski dyrektorów przedszkoli i rad rodziców zarządzam, co następuje:


§1
Ustalam przerwy w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec w roku szkolnym 2020/2021 w terminach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§2
Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec.


§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
                       

 
 
Copyright © 2013-22 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC