...:: DYŻUR WAKACYJNY


DYŻUR WAKACYJNY
 
 
Organizacja pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu w okresie lipiec – sierpień 2020 roku

1. Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec zostały określone Zarządzeniem nr 16 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 stycznia 2020 r. ZAŁĄCZNIK NR 2.

2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.

3. Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do Przedszkoli objętych przerwą wakacyjną.

4. Rodzic sam decyduje o tym, do którego z dyżurujących przedszkoli oraz na jaki okres zapisze swoje dziecko.

5. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

6. We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

7. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli. W przypadku większej ilości chętnych dzieci, niż liczna miejsc w placówce przedszkolnej, pod uwagę przy zapisie będą brane następujące preferencje:

- rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;
- rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności;
- wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci);
- orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
- objęcie kandydata pieczą zastępczą;
- pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin.

8. Podstawą zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona "Deklaracja udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym", która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1.     

9. Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem - pieczątką przedszkola na deklaracji – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.

10. Rodzic/opiekun prawny pobiera maksymalnie 2 sztuki deklaracji, po jednej na każdy miesiąc wakacyjny.  

11. Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

1) Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym od dnia 20.04.2020 r. do  dnia 30.04. 2020 r.;

2) 6 maja 2020 r. o godz. 12.00 – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny;

3) Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie złożenie do dyrektora dyżurującego przedszkola "potwierdzenia woli zapisu dziecka" w terminie od 06.05.2020 r. do dnia 15.05.2020 r. do godz. 15.00 ZAŁĄCZNIK NR 3 oraz wypełnienie "oświadczenia dot. korzystania w wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego" ZAŁĄCZNIK NR 4;

4) Listę dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny wywiesza się w dniu 21.05.2020 r.o godz. 12.00.

12. Niezłożenie potwierdzenia "woli zapisu dziecka" w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację  z miejsca w przedszkolu dyżurującym.

13. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki i potrzeb Rodziców.

14. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego informuje Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie, które posiadają wolne miejsca. Równocześnie Dyrektor zwróci rodzicowi złożoną deklarację udziału dziecka  w dyżurze wakacyjnym wraz z adnotacją "brak miejsc". Rodzic ma możliwość zapisania dziecka  do innej placówki przedszkolnej, dysponującej wolnymi miejscami.
 
 
                       DEKLARACJA UDZIAŁU DZIECKA W DYŻURZE WAKACYJNYM        
                                                                                                                                                                           załącznik nr 1

do Przedszkola Miejskiego Nr...................w Sosnowcu, ul..................................................................................................................................................
                                               (numer i adres wybranego przedszkola dyżurującego)


dyżurującego w terminie...........................................................................................................................................................................................................

I. DANE OSOBOWE DZIECKA.
PESEL 1                                                                                      Imię/Imiona                                          Nazwisko                              Data i miejsce urodzeniaAdres zamieszkania Rodziców i dziecka:
kod pocztowy                                             miejscowość                                                       ulica                                                 nr domu                nr lokalu
1. W bieżącym roku szkolnym dziecko uczęsczało do .....................................................................................................................................................................

                                                                                                                       (pieczątka przedszkola)

2. Przewlekłe choroby, wady rozwojowe, alergie, alergie, lub inne istotne informacje o dziecku mające wpływ na jego funkcjonowanie w przedszkolu
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................


II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW
                                                                             MATKA                                                       OJCIEC

 Imię i nazwisko

Telefony............................................................................................................................................................................................................................................
kontaktowe
                                                            Świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam,

                                            - Rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
                                            - Rodzic lub oboje Rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności
                                            - Wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci)
                                            - Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata
                                            - Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
                                            - Objęcie kandydata pieczą zastępczą

                                            .........................................................................................................................................................................

III. DANE DOTYCZĄCE POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU


1. Dziecko przebywać będzie w przedszkolu od godz . ......................... do godz. .......................................

2. Dziecko korzystało będzie z wyżywienia              śniadania                   obiad                  podwieczorek

Oświadczenie dotyczące danych osobowych
            Dane osobowe zawarte we wniosku będą wykorzystywane wyłącznie w celu przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny i organizacji
opieki nad dzieckiem w dyżurującym przedszkolu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor przedszkola, do którego złożono
wniosek. Dokumenty rekrutacyjne w przypadku przyjęcia dziecka na dyżur przechowywane będą przez okres jednego roku, a w
przypadku dzieci nieprzyjętych deklaracja zostanie niezwłocznie zwrócona rodzicowi.
            Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w deklaracji udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym.
Oświadczam, że mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania - zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2019 poz. 1781 ze zm.)Sosnowiec, dnia.......................................................                                                    ...........................................................................1 w przypadku braku nr PESEL podać numer paszportu lub innego dokumentu tożsamościUpoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola Miejskiego NR.......................... w okresie dyżuru wakacyjnego


............................................................................................                                                                     ..............................................................................
Imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów                                                                                                      /telefony kontaktowe/   

Upoważniam następujące osoby do odbioru naszego dziecka.................................................................. z przedszkola
                                                                                                                    Imię i nazwisko dziecka


1.
...................................................................................        ...........................................................        .................................................
                     Imię i nazwisko upoważnionego                                             pokrewieństwo dziecka                                   nr dowodu osobistego

2.
.................................................................................................         .....................................................................          .........................................................
                        Imię i nazwisko upoważnionego                                             pokrewieństwo dziecka                                   nr dowodu osobistego

3.
.................................................................................................         ......................................................................          ..........................................................
                        Imię i nazwisko upoważnionego                                              pokrewieństwo dziecka                                   nr dowodu osobistego

4.
..................................................................................................         ........................................................................        ...........................................................
                        Imię i nazwisko upoważnionego                                              pokrewieństwo dziecka                                    nr dowodu osobistegoPrzyjmuję do wiadomości, iż dziecko nie zostanie wydane osobom nie ujętym w upoważnieniu. wszelkie zmiany dotyczące
powierzenia opieki nad naszym dzieckiem zobowiązuje się zgłaszać pisemnie.
Sosnowiec, ..........................................................                                                                       ..................................................................................................
                                                                                                                                                                Czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów
 
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC