...:: DYŻUR WAKACYJNY


DYŻUR WAKACYJNY
 


Informujemy, że w okresie wakacyjnym dyżur pełnią następujące przedszkola: 


01.07.2019r. - 31.07.2019r. - Przedszkole Miejskie nr 56 z Oddziałem Specjalnym

01.08.2019r. - 31.08.2019r. - Przedszkole Miejskie nr 5, ul. Ostrogórska 37Karty na dyżur wakacyjny będą wydawane w maju. 


Organizacja dyżurów wakacyjnych w Przedszkolach Miejskich w Sosnowcu

 
1. Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Z obowiązku pełnienia dyżuru wakacyjnego zwolnione jest przedszkole ujęte w planie remontów, jeżeli zakres prac remontowych zagraża bezpieczeństwu dzieci lub całkowicie uniemożliwia pełnienie przez placówkę dyżuru.
 
2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.
 
3. Przedszkole dyżurujące organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli w określonym dla placówki dyżurującej rejonie (wykaz rejonów stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2).
 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor dyżurującego przedszkola może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur spoza swojego rejonu.
 
5. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.
 
6. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniony i złożony "Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny", który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1.
 
7. Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:
1) Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 06.05.2019 roku do dnia 21.05.2019 roku.
2) Do 24 maja b.r. do godz. 12.00 – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
 
8. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie złożenie do dyrektora dyżurującego przedszkola deklaracji w terminie od 27.05.2019 roku do ostatniego dnia roboczego majado godz. 12.00.
 
9. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu dyżurującym.
 
10. Listę dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny wywiesza się w kolejnym dniu roboczym.
 
11. O pierwszeństwie w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje:
• Rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny,
• Rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności,
• Wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci),
• Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata,
• Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
• Objęcie kandydata pieczą zastępczą, 
• Pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin.
 
12. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki i potrzeb Rodziców. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego informuje Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca –o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.
 
13. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem, pieczątką przedszkola na wniosku – faktu uczęszczania dziecka do placówkiw bieżącym roku szkolnym.
 
14. Rodzic/opiekun prawny pobiera taką ilość wniosków w ilu przedszkolach zamierza umieścić dziecko na dyżurze wakacyjnym.
 
15. Wypełniony prawidłowo wniosek rodzic składa do dyżurującego przedszkola: w godzinach pracy przedszkola, a w ostatnim dniu rekrutacji do godz. 12.00.
 
16. W okresie trwania dyżuru wakacyjnego opłaty za przedszkole wynoszą:
• 1,00 zł za każdągodzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z UchwałąRady Miejskiej w Sosnowcu Nr 58/III/2018 z dnia 20 grudnia2018 roku;
• Opłata za żywienie 7 zł za dzień x ilość dni deklarowanych przez rodzica.
 
17. Wysokość należnej opłaty wynika ze złożonej przez rodzica DEKLARACJI. Rozliczenie szczegółowe pobytu dziecka w przedszkolu odbywa się w oparciu o rejestrator, który rejestruje godzinę przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola, zgodnie z zasadami obowiązującymi na placówce dyżurującej. Zwroty nadpłat z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu dokonywane są po rozliczeniu, przelewem na podany przez rodzica w deklaracji numer konta lub w kasie CUW - Sosnowiec,ul. Staszica 62.

 


 
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC