...:: REKRUTACJA,,Przy Ostrej Górce za drzew konarami
jest piękne przedszkole gdzieś między blokami.

W zieleni ogrodu, gdzie huśtawek wiele,
 spotykają się dzieci, rodzice i ich przyjaciele.

 Radość i uśmiech rozbrzmiewa wokoło,
 bo razem się bawić jest zawsze wesoło. 

Wszystkich  zapraszamy i mówimy cześć -
Do zobaczenia w Przedszkolu Miejskim nr 56 ”. 

 
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 56
Z ODDZIAŁEM SPECJALNYM W SOSNOWCU
ul. JAGIELLOŃSKA 13E
Tel./ Fax: 32/ 292-39-11

 
 


  

 
PORTAL REKRUTACJI 2020
www.przedszkola-sosnowiec.nabory.pl 


 
Szanowni Państwo!                                                                      
 
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu mają obowiązek potwierdzenia woli faktycznego przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej, do której w procesie rekrutacyjnym dziecko zostało zakwalifikowane.
 
Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, potwierdzanie woli przyjęcia odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu NABO. W celu potwierdzenia woli, należy zalogować się do systemu rekrutacyjnego pod adresem https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl/  i wybrać opcję potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.
 
Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu oraz możliwości elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, proszeni są o kontakt telefoniczny z placówką, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 
Złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola należy dokonać w terminie od dnia 20.04.2020 r. od godz. 8.00 do dnia 24.04.2020 r. do godz. 17.00, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 131 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 12.03.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, do klas I publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.
 
Brak złożenia powyższego potwierdzenia drogą elektroniczną lub brak kontaktu telefonicznego z przedszkolem w celu potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie, będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane.
 
Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 29.04.2020 r. o godz. 14.00.

 
 

ZARZĄDZENIE NR 45
PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA
z dnia 30 stycznia 2020 roku

 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, klas I publicznych szkół podstawowych (…)
dla których miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.

 
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1, w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1148 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) i art. 34 ust. 1 w zw.
z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 511 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 
& 1.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 
Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z terminami rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.

 


Lp.

 
Czynności rekrutacyjne Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin 
w postępowaniu
uzupełniającym
1. Wypełnianie elektronicznego
wniosku przez rodziców
02.03.2020 roku (od godz. 12.00) -
09.03.2019 roku (do godz. 16.00)


01.06.2020 roku
(od godz. 12.00) -
08.06.2020 roku
(do godz. 16.00)

 
2.
Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie
oraz dokumentów potwierdzających  spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

 
02.03.2020 roku (od godz. 12.00) -
09.03.2020 roku (do godz. 17.00)

01.06.2020 roku
(od godz. 12.00) -
08.06.2020 roku
(do godz. 17.00)

 
3.
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

 
13.03.2020 roku
(godz. 14.00)
12.06.2020 roku 
(godz. 14.00)
4.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu,
do którego dziecko zostało zakwalifikowane

 
20. 04.2020 roku (od godz. 8.00) -
24.04.2020 roku (do godz. 17.00)
12.06.2020 roku
(od godz. 14.00) -
19.06.2020 roku
(do godz. 17.00)
5.
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
 
29.04.2020 roku
(godz. 14.00)
 25.06.2020 roku 
(godz. 14.00)
 
  Terminy mogą ulec zmianie !

& 2.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.Lp.
 
Czynności rekrutacyjne

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
 
Termin 
w postępowaniu
uzupełniającym
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi  spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 
02.03.2020 roku - 12.03.2020 roku (do godz. 15.00)
01.06.2020 roku -
05.06.2020 roku
(do godz. 15.00)
2.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 


22. 04.2020 roku
(do godz. 12.00)

 
10.06.2020 roku 
(do godz. 12.00)
3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 
27.04.2020 roku
(do godz. 15.00)
17.06.2020 roku
(do godz. 15.00)
4.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 
29. 04.2020 roku
(do godz. 12.00)
19.06.2020 roku
(do godz. 12.00)


       Terminy mogą ulec zmianie !
& 3.
Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do klas wyższych niż klasa I; publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego; oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

& 4.
Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnyhm 2020/2021 do klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym, jak w załaczniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 
& 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Sosnowca.

 
& 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 Kryteria przyjęć do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2020/2021


Kryteria wynikające z ustawy:
W przypadku większej liczby kandydatów do poszczególnych przedszkoli zamieszkałych na obszarze Gminy Sosnowiec niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata – 100 pkt;
2) niepełnosprawność kandydata – 100 pkt;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 100 pkt;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt;

Kryteria określone przez organ prowadzący:
 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w Uchwale Nr 808/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w Sosnowcu:
 


 
 
Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium
1 Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 10 pkt 1) Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia
2) Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta
2 Aktywność zawodowa bądź nauka obojga rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie wychowującego rodzica/opiekuna prawnego 5 pkt
w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium
1) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające zatrudnienie
2) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata potwierdzające naukę
10 pkt
w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium
3 Kandydat uczęszczać będzie do tego samego, wybranego przez rodziców/opiekunów prawnych przedszkola, w którym rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę 10 pkt Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
4 Kandydat ze wskazaniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o konieczności objęcia edukacją przedszkolną 10 pkt Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
5 Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu 5 pkt
w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
10 pkt
w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium
 
 
TERMINARZ REKRUTACJI 
Lp. Czynności rekrutacyjne Termin
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLI
1 Uruchomienie systemu rekrutacyjnego.
Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli.
02.03.2020 r. godz. 12:00
2 Wypełnianie elektronicznego wniosków przez rodziców. Od 02.03.2020 r. od godz. 12:00
do 09.03.2020 r. do godz. 16:00
3 Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Od 02.03.2020 r.
do 09.03.2020 r. do godz. 17:00
4 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 13.03.2020 r. godz. 14:00
5 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Od 20.04.2020 r. od godz.8:00
do 24.04.2020 r. do godz. 17:00
6 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 29.04.2020 r. godz. 14:00
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1 W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Od 25.03.2020 r.
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEDSZKOLI
1 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc. 01.06.2020 r. godz. 12:00
2 Wypełnianie elektronicznego wniosków przez rodziców. Od 01.06.2020 r. od godz. 12:00
do 08.06.2020 r. do godz. 16:00
3 Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Od 01.06.2020 r. od godz. 12:00
do 08.06.2020 r. do godz. 17:00
4 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 12.06.2020 r. godz. 14:00
5 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Od 12.06.2020 r. od godz. 14:00
do 19.06.2020 r. do godz. 17:00
6 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 25.06.2020 r. godz. 14:00
7 Procedura odwoławcza. Od 25.06.2020 r.
8 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc. 25.07.2020 r. godz. 15:00
 
 
  

 
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC