...:: REKRUTACJA,,Przy Ostrej Górce za drzew konarami
jest piękne przedszkole gdzieś między blokami.

W zieleni ogrodu, gdzie huśtawek wiele,
 spotykają się dzieci, rodzice i ich przyjaciele.

 Radość i uśmiech rozbrzmiewa wokoło,
 bo razem się bawić jest zawsze wesoło. 

Wszystkich  zapraszamy i mówimy cześć -
Do zobaczenia w Przedszkolu Miejskim nr 56 ”. 

 
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 56
Z ODDZIAŁEM SPECJALNYM W SOSNOWCU
ul. JAGIELLOŃSKA 13E
Tel./ Fax: 32/ 292-39-11

 
 


Sanowni Rodzice!

W dniach od 01. 06. 2021r. od godziny 12.00 do dnia 08.06. 2021r. do godziny 16.00 w ramach rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 trwa postępowanie uzupełniające do przedszkola:

Link do strony naborowej dla rodziców:
 
https://uzupelniajaca-przedszkola-sosnowiec.nabory.pl/


 


Szanowni Rodzice !

Rodziców, którzy po raz pierwszy będą zapisywać dziecko 
do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 informujemy, iż rekrutacja do sosnowieckich przedszkoli  odbywa się w sposób elektroniczny, zgodnie z Zarządzeniem nr 28 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 29 stycznia 2021r. w terminie:
 
od 01.03.2021r. od godz. 12.00 do 10.03.2021r. do godz. 16.00
 
W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie pod adresem: 
 
https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl
 

 
 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
 
Informuję, że od 10.02.2021r. do 19.02.2021r. należy składać deklarację woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 56 z Oddziałem Specjalnym w roku szkolnym 2021/2022
 
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 prowadzona będzie w oparciu o Zarządzenie Nr 28 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 29 stycznia 2021r.
 
Ewa Capiga- dyrektor przedszkola
 


 

ZARZĄDZENIE NR 28
PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA
z dnia 29 stycznia 2021 roku

 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, klas I publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowch w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.

 
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1, w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 910 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) i art. 34 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 920 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 
§ 1.
Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli publicznych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z terminami rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.

 


Lp.

 
Czynności rekrutacyjne Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin 
w postępowaniu
uzupełniającym
1. Wypełnianie elektronicznego
wniosku przez rodziców
01.03. 2021r. roku (od godz. 12.00) -
10.03.2021 r. (do godz. 16.00)


01.06.2021 roku
(od godz. 12.00) -
08.06.2021 roku
(do godz. 16.00)

 
2.
Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie
oraz dokumentów potwierdzających  spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

 
01.03.2021 roku (od godz. 12.00) -
10.03.2021 roku (do godz. 17.00)

01.06.2021 roku
(od godz. 12.00) -
08.06.2021 roku
(do godz. 17.00)

 
3.
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

 
15.03.2021 roku
(godz. 14.00)
14.06.2021 roku 
(godz. 14.00)
4.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu,
do którego dziecko zostało zakwalifikowane

 
15.03.2021r. (od godz. 14.00) - 22.03.2021r. (do godz. 17.00)
14.06.2021 roku
(od godz. 14.00) -
21.06.2021 roku
(do godz. 17.00)
5.
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
 
26.03.2021 roku
(godz. 14.00)
 25.06.2021 roku 
(godz. 14.00)
 
 

§ 2.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2021/2022 do klas I : publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, publicznych szkól podstawowych  sportowych i mistrzostwa sportowego, dla którego Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.Lp.
 
Czynności rekrutacyjne

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
 
Termin 
w postępowaniu
uzupełniającym
1.

Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekutacyjnym
 
01.03.2021 roku - 19.03.2021 roku (do godz. 15.00)
01.06.2021 roku -
05.06.2021 roku
(do godz. 15.00)
2.
Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
 


26. 03.2021 roku
(do godz. 12.00)

 
10.06.2021 roku 
(do godz. 12.00)
3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 
31.03.2021 roku
(do godz. 15.00)
17.06.2021 roku
(do godz. 15.00)
4.
Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
 
01. 04.2021roku
(do godz. 12.00)
18.06.2021 roku
(do godz. 12.00)


       
§ 3.
Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2021/2022 do klas wyższych niż klasa I; publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego; oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym, jak w załączniku nr 3  do niniejszego zarądzenia.


§ 4.
Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnyhm 2021/2022 do klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym, jak w załaczniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Sosnowca.

 
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


 
 
 
Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium
1 Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 10 pkt 1) Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia
2) Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta
2 Aktywność zawodowa bądź nauka obojga rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie wychowującego rodzica/opiekuna prawnego 5 pkt
w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium
1) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające zatrudnienie
2) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata potwierdzające naukę
10 pkt
w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium
3 Kandydat uczęszczać będzie do tego samego, wybranego przez rodziców/opiekunów prawnych przedszkola, w którym rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę 10 pkt Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
4 Kandydat ze wskazaniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o konieczności objęcia edukacją przedszkolną 10 pkt Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
5 Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu 5 pkt
w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
10 pkt
w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium
 
 
TERMINARZ REKRUTACJI 
Lp. Czynności rekrutacyjne Termin
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLI
1 Uruchomienie systemu rekrutacyjnego.
Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli.
 
2 Wypełnianie elektronicznego wniosków przez rodziców.  
3 Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.  
4 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  
5 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.  
6 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.  
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1 W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEDSZKOLI
1 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.  
2 Wypełnianie elektronicznego wniosków przez rodziców.  
3 Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.  
4 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  
5 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.  
6 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.  
7 Procedura odwoławcza.  
8 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.  
 
 
  

 
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC