...:: REKRUTACJA,,Przy Ostrej Górce za drzew konarami
jest piękne przedszkole gdzieś między blokami.

W zieleni ogrodu, gdzie huśtawek wiele,
 spotykają się dzieci, rodzice i ich przyjaciele.

 Radość i uśmiech rozbrzmiewa wokoło,
 bo razem się bawić jest zawsze wesoło. 

Wszystkich  zapraszamy i mówimy cześć -
Do zobaczenia w Przedszkolu Miejskim nr 56 ”. 

 
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 56
Z ODDZIAŁEM SPECJALNYM W SOSNOWCU
ul. JAGIELLOŃSKA 13E
Tel./ Fax: 32/ 292-39-11

 
 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 56 z Oddziałem Specjalnym w Sosnowcu informuje, iż aby dziecko kontynuowało edukację w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020, należy złożyć deklarację woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w nieprzekraczalnym terminie: od 11 lutego 2019r. od godz. 8:00 do 19 lutego 2019r. do godz. 15:00. Deklarację można pobrać i złożyć u dyrektora lub wicedyrektora przedszkola. Brak podpisanej deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 
Rodziców. którzy będą po raz pierwszy zapisywać dziecko do przedszkola informujemy, iż rekrutacja do sosnowieckich przedszkoli odbywa się poprzez wypełnienie wniosku elektronicznego, zgodnie z Zarządzeniem nr 39 Prezydenta Miasta Sosnowca w terminie: od 01.03.2019r. do 08.03.2019r. 
 
W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie pod adresem:
https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl.
 


 
ZARZĄDZENIE NR 39
PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA
z dnia 28 stycznia 2019 roku

 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, klas I publicznych szkół podstawowych (…)
dla których miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.

 
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1, w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 996 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) i art. 34 ust. 1 w zw.
z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 
& 1.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.
Lp.

 
Czynności rekrutacyjne Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin 
w postępowaniu
uzupełniającym
1. Wypełnianie elektronicznego
wniosku przez rodziców
01.03.2019 roku (od godz. 12.00) -
08.03.2019 roku (do godz. 16.00)


03.06.2019 roku
(od godz. 12.00) -
07.06.2019 roku
(do godz. 16.00)

 
2.
Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie
oraz dokumentów potwierdzających  spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
 
01.03.2019 roku (od godz. 12.00) -
08.03.2019 roku (do godz. 17.00)

03.06.2019 roku
(od godz. 12.00) -
07.06.2019 roku
(do godz. 17.00)
 
3.
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
 
13.03.2019 roku
(godz. 14.00)
12.06.2019 roku 
(godz. 14.00)
4.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu,
do którego dziecko zostało zakwalifikowane
 
13.03.2019 roku (od godz. 14.00) -
19.03.2019 roku (do godz. 17.00)
02.06.2019 roku
(od godz. 14.00) -
18.06.2019 roku
(do godz. 17.00)
5.
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
 
25.03.2019 roku
(godz. 14.00)
 24.06.2019 roku 
(godz. 14.00)
 

& 2.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.Lp.
 
Czynności rekrutacyjne

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
 
Termin 
w postępowaniu
uzupełniającym
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi  spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 
01.03.2019 roku - 11.03.2019 roku (do godz. 15.00)
03.06.2019 roku -
07.06.2019 roku
(do godz. 15.00)
2.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 


18.03.2019 roku
(do godz. 12.00)

 
12.06.2019 roku 
(do godz. 12.00)
3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 
22.03.2019 roku
(do godz. 15.00)
27.06.2019 roku
(do godz. 15.00)
4.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 
25.03.2019 roku
(do godz. 12.00)
30.06.2019 roku
(do godz. 12.00)

 
& 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Sosnowca.

 
& 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC