...:: OGŁOSZENIA 
 


Dnia 25.11.2020r. (środa) będziemy obchodzić Dzień Pluszowego Misia.
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, w tym dniu przedszkolaki niestety nie mogą przynieść swojego ulubionego misia. 
Ale pamiętamy o tym dniu i będziemy go wspólnie świętować w swojej grupie!
Nie zapomnijcie utulić swego pluszaka w domu!!!
W ZWIĄZKU Z POTWIERDZONYMI PRZYPADKAMI COVID-19 
U PRACOWNIKÓW NASZEGO PRZEDSZKOLA INFORMUJĘ,
ŻE OD DNIA 25.11.2020r. DO DNIA 27.11.2020r. 
DZIECI Z GRUPY "TYGRYSKI" ZOSTAJĄ 
OBJĘTE KWARANTANNĄ.
 
Pozostałe grupy pracują bez zmian.
 
Z poważaniem
Ewa Capiga - dyrektor przedszkola
 
 


Dziękujemy za udział w konkursie "Dyniowe stworki".
 
Wasze prace są przepiękne. Do wszystkich uczestników zostały przesłane dyplomy.
Oto wyniki konkursu:


        Miejsce I    EMILIA ODRZYWOLSKA

Miejsce II      MIKOŁAJ ŁYDA 

 Miejsce III       ŁUCJA BAŁDYS

 
Szkoła do hymnu

We wtorek 10 listopada 2020r. o godz. 11.11 w naszym przedszkolu odbędzie się wspólne śpiewanie hymnu w ramach ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu", w której patronatem jest MEN. 

W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii odśpiewanie hymnu odbędzie się w poszczególnych grupach wraz z nauczycielami.

Bardzo prosimy, aby dzieci były ubrane w strój uroczysty.
W związku z kolejnymi przypadkami COVID-19 wśród personelu prosimy Was rodziców o wsparcie.
 
Zatroskani o zdrowie Waszych rodzin zwracamy się z prośbą o zapewnienie opieki dla dzieci
w bieżącym tygodniu / w miarę posiadanych możliwości /.

 
Kochani rodzice prosimy również o cierpliwość i wyrozumiałość podczas
przyprowadzania i odbierania dzieci.
Braki wśród personelu znacznie wydłużają czas przygotowania dzieci do wyjścia z przedszkola.

Jednocześnie dzieci muszą wykazać się samodzielnością w rozbieraniu i ubieraniu się.

 
W tym trudnym czasie prosimy o współpracę i życzymy zdrowia.
 
Dyrekcja i Personel Przedszkola Miejskiego nr 56
 
W zwiazku z potwierdzonym przypadkiem Covid - 19 u pracownika naszego przedszkola 
informuję, że od dnia 30. 10. 2020r. (piątek) do dnia 08. 11. 2020r. (niedziela)
dzieci z grupy "Misie" zostają objęci kwarantanną.

Z poważaniem
Ewa Capiga - dyrektor przedszkola

 Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie plastycznym pt. "Dyniowe stworki" 


Zasady konkursu, Biedroneczko:

- Stwórz wspólnie z Rodzicami, z dostępnych w domu materiałów, Dyniowego Stworka
- Praca może być wykonana dowolną techniką: rysunek, wyklejanka, wydzieranka, wycinanka, stworek wykonany z dyni itp.
- Zrób zdjęcie swojej pracy i prześlij na adres @ organizatora, Pani Małgosi: malgosiabrzeska@gmail.com
- Konkurs trwa do 06 listopada 2020r.,
na zwycięzców czekają nagrody! 

Serdecznie zapraszam, z pozdrowieniami

Małgosia BrzęskaInformujemy, że od dnia 22.09.2020r. 
będą odbywały się zajęcia religii
w następujących dniach:

Wtorek: 13.20 - 13.50 (Tygryski, Motylki i Biedronki)
Środa: 15.00 - 15.30 (Tygryski, Motylki i Biedronki)
WYCIĄG Z  "PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS EPIDEMII COVID - 19 "
 
ROZDZIAŁ II 
Obowiązujące zasady
 
§ 1
 
Zasady przyjmowania dzieci do objęcia opieką wychowania przedszkolnego 
w czasie trwania epidemii COVID-19
 
1. Rodzice, w uzgodniony sposób informują Dyrektora Przedszkola o tym, że dziecko będzie korzystało z opieki przedszkola oraz godzinach pobytu.
2. Zobowiązuje się Rodzica w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola do podania nauczycielom aktualnych danych telefonicznych, mailowych w celu szybkiego kontaktu.
3. Dziecko korzystające z przedszkola musi być bezwzględnie zdrowe. Jeśli dziecko zgłaszało rodzicowi w domu jakiekolwiek dolegliwości powinno bezwzględnie zostać w domu. 
4. Rodzic, który zdecydował się na korzystanie z opieki przedszkola wyraża automatycznie zgodę na:
a. kilkukrotny w ciągu dnia pomiar temperatury,
b. odizolowanie dziecka, w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka,
c. wezwanie rodzica do natychmiastowego stawienia się w przedszkolu w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka,
d. wezwanie karetki pogotowia i powiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych sugerujących zarażenie wirusem COVID- 19. 
5. Wszelkie  kontakty Rodziców z pracownikami przedszkola /dyrektor, wicedyrektor, nauczyciel/ odbywają się wyłącznie telefonicznie /32 292 39 11/, za pośrednictwem poczty elektronicznej/p56@sosnowiec.edu.pl/ lub po umówieniu się  na spotkanie  z zachowaniem wszelkich zasad epidemiologicznych.
6. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola, powinien uczulić dziecko na obowiązujące nowe zasady higieniczne, tj.:
a. zakładanie maseczki na czas przejścia do przedszkola (dotyczy dziecka powyżej 4 r.ż.),
b. niepodawanie ręki na przywitanie,
c. unikanie dotykania oczu, nosa, ust,
d. myciu rąk po każdej zabawie, korzystaniu z toalety, przed posiłkiem,
e. kasłaniu, kichaniu w tzw. "łokieć",
f. niezabierania do przedszkola zabawek domowych oraz innych zbędnych rzeczy,
g. zgłaszaniu nauczycielowi złego samopoczucia (ból głowy, brzucha),
h. niewkładania do ust zabawek.
7. Nowy wygląd zewnętrznych pracowników obsługi (fartuchy ochronne, rękawiczki, przyłbice) związany jest z zasadami bezpieczeństwa i nie powinien dziecka przestraszyć.
 
 
§ 2
Zasady bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
 
1. W celu zapewnienia zasad bezpieczeństwa ogranicza się przebywanie rodziców na terenie przedszkola podczas przyprowadzania
i odbierania dzieci.
2. Rodziców przyprowadzających dziecko, obowiązują następujące zasady:
a. dziecko podprowadzane jest przez rodzica do drzwi wejściowych, skąd po zmierzeniu temperatury przez osobę dyżurującą, odbiera je osoba do tego wyznaczona,
b. dziecko pod opieką wyznaczonej osoby rozbiera się w szatni i zostaje zaprowadzane do łazienki, w której myje dokładnie ręce, 
a następnie do właściwej sali zajęć, gdzie opiekę nad nim przejmuje nauczyciel,
c. osoba dyżurująca zapisuje godzinę przyjścia dziecka do przedszkola /po skończonym dyżurze podaje listy intendentowi, który odnotowuje je w systemie TIK- TAK/.
3. Rodziców odbierających dziecko, obowiązują następujące zasady:
a. rodzic nie wchodzi na teren placówki,
b. osoba dyżurująca pomaga dziecku w ubraniu się i towarzyszy mu do momentu przekazania dziecka rodzicowi,
c. osoba dyżurująca zapisuje godzinę wyjścia dziecka z przedszkola, 
d. rodziców oczekujących na zewnątrz, obowiązuje zasada zachowania dystansu spolecznego, wynoszącego min. 1,5 m,
e. rodzice oczekując na dziecko powinni mieć maseczkę na ustach, rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce przy drzwiach przedszkola.
 
 
§ 3
Zasady bezpiecznego przebywania dziecka w przedszkolu                   
    
Zadania dyrektora:
1. Dyrektor odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, dzieciom oraz rodzicom na terenie placówki.
2. Przeprowadza spotkania z pracownikami i zwraca uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych jak również na wypadek podejrzenia zakażenia.
3. Przy wejściu do przedszkola dyrektor bezwzględnie umieszcza płyn do dezynfekcji rąk i zobowiązuje wszystkich dorosłych do korzystania z niego.
4. Dyrektor  zaopatrza pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych muszą znajdować się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
6. Powinien zorganizować zgodnie z wytycznymi GIS zajęcia wychowawczo – dydaktyczne i opiekuńcze dla dzieci. Grupy powinny przebywać w miarę możliwości wyznaczonych i stałych salach, natomiast ich  liczebność powinna być maksymalnie 25 dzieci.
7. Na placówce  w miarę możliwości ogranicza przebywanie osób z zewnątrz. Przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, dba o zachowanie dodatkowych środków ostrożności ( wydzielenie strefy, do której mogą wejść osoby z zewnątrz oraz rodzice).
8. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie wychowanków. Zawieszenie zajęć może dotyczyć oddziału lub całej placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
9. Jeżeli funkcjonowanie przedszkola zostanie w całości lub w części ograniczone, zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
10. Nauczanie może się odbywać z zastosowaniem systemu hybrydowego, będącego połączeniem edukacji bezpośredniej i zdalnej.
11. Nauczyciele grup zobowiązani są do systematycznego informowania rodziców o zaplanowanych do realizacji założeniach dydaktyczno- wychowawczych, poprzez stronę internetową przedszkola, a także każdy inny dostępny i uzgodniony z rodzicami sposób wymiany informacji, m.in. za pomocą komunikatorów: Skype, Messenger, Microsoft Teams, Facebook lub poprzez utrzymanie stosowanych dotychczas przez nauczycieli form i metod zdalnego przesyłania materiałów i treści edukacyjnych drogą on-line. 
12. Dyrektor ma zapewnić sprzęt i środki oraz monitorować prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 
Zadania nauczyciela:
1. Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali. Usunięte z niej są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
2. Zajęcia w poszczególnych grupach, w tym zajęcia dodatkowe wynikające z bieżącej oferty przedszkola – odbywają  się zgodnie z podanym tygodniowym harmonogramem zajęć, z zachowaniem zasady unikania zajęć wymagających wzajemnych bliskich kontaktów (ćwiczenia gimnastyczne, zabawy grupowe, itp.)
3. Nauczyciel organizuje zajęcia wychowawczo – dydaktyczne. 
4. Nauczyciel jest zobowiązany wyjaśnić dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone:
a. w przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia,
b. witamy się bez podawania ręki, przytulania się, wchodzenia opiekunowi na kolana,
c. unikamy dotykania oczu, nosa, ust,
d. myjemy ręce po każdej zabawie, korzystaniu z toalety, przed posiłkiem,
e. kichamy, kaszlemy w tzw. „łokieć”, lub do chusteczki, którą natychmiast wyrzucamy do kosza, po czym myjemy ręce,
f. do przedszkola nie zabieramy zabawek domowych oraz innych zbędnych przedmiotów,
g. bawimy się zgodnie z poleceniem nauczyciela w wyznaczonych dla każdego dziecka obszarach (przy stolikach, w kącikach zabaw, wyznaczonymi zabawkami), przy zachowaniu odległości  1,5 m,
h. zgłaszamy nauczycielowi wszelkie objawy złego samopoczucia (ból głowy, brzucha),
i. nie wkładamy do ust zabawek, klocków, lub innych tego typu przedmiotów,
j. po skończonej zabawie, zabawkę oddajemy do dezynfekcji (wyznaczony kosz),                     
k. podczas posiłków siadamy do stolików wg poleceń nauczyciela /oznakowane krzesełka - imieniem/,
l. z łazienki korzystamy pojedynczo z zachowaniem odpowiednich czynności higienicznych (pod opieką osoby dorosłej).
5. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzenia gimnastyki w trakcie zajęć przy otwartych oknach.
6. Jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinny być one  systematycznie dezynfekowane.
7. W razie konieczności eliminuje się obowiązek mycia zębów oraz odpoczynek dzieci najmłodszych na leżakach, jeśli nie będzie możliwości ich dezynfekowania. 
W przypadku podjęcia przez wychowawcę i Rodziców wspólnej decyzji o leżakowaniu, po każdorazowym użyciu leżak będzie dezynfekowany za pomocą parownicy.
8. Pod nadzorem nauczyciela dzieci mogą korzystać z placu zabaw /2 grupy z zachowaniem dystansu/, ale tylko z tych przyrządów, które zostały dezynfekowane (nie wolno korzystać ze sprzętu, które oznaczone jest taśmą).
9. Wychowawcy zachowują szczególną ostrożność w czasie wyjść na plac zabaw, spacer, salę gimnastyczną – dbając o ty, by wychowankowie poszczególnych grup nie stykali się ze sobą.
10. W okresie pandemii zawiesza się organizowanie uroczystości wewnątrzpedszkolnych, zajęć otwartych dla rodziców, pikników plenerowych, wycieczek, itp.
11. W przypadku stwierdzenia dolegliwości zdrowotnych u dziecka nauczyciel stosuje zasady uwzględnione w § 6 Zasady zapobiegawcze – podejrzenie wystąpienia zakażenia /procedury postępowania/.
 
 
Zadania pracowników obsługi:
1. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania twarzy poprzez maseczki, przyłbice podczas trybu dnia, warunkiem jest jedynie zachowanie szczególnych środków ostrożności podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki jak również w kontaktach z osobami z zewnątrz.
2. Podczas przyprowadzania i odbierania dzieci pracownicy obsługi zachowują szczególne środki ostrożności.
3. Odległość  pomiędzy pracownikami powinna wynosić min. 1,5 m, nie tworzymy zbiorowisk.
4. Każdy pracownik odpowiada za swoje stanowisko pracy i rzetelnie wywiązuje się z powierzonych zadań wynikających z procedury.
 
 
 
 
Procedura dezynfekcji urządzeń znajdujących się na placu zabaw 
Przedszkola Miejskiego Nr 56
 
1. Instrukcja dotyczy dezynfekcji urządzeń zabawowych oraz wyposażenia znajdującego się na placu zabaw.
2. Częstotliwość dezynfekcji – każdorazowo po grupie, która zakończyła korzystanie z placu zabaw.
3. Plastikowe oraz metalowe elementy jak i dodatkowe wyposażenie placu zabaw  należy dokładnie wytrzeć środkami dezynfekcyjnymi przy użyciu ścierki.
4. Przebieg czynności dezynfekcyjnych wpisuje się według załącznika nr 1 do niniejszej instrukcji.
5. Drewniane części placu zabaw należy wyłączyć z użytkowania ze względu na niemożność dokonania dokładnej dezynfekcji tych elementów. 
6. Osoby wykonujące czynności dezynfekcji sprzętu znajdującego się na terenie ogrodu przedszkolnego: pracownicy obsługi.
7. Nadzór nad czynnościami wymienionymi w instrukcji sprawuje dyrektor.
 
§ 6
Zasady zapobiegawcze – podejrzenie wystąpienia zakażenia 
/procedury postępowania/
 
Pracownik placówki oświatowej.
Postępowanie w przypadku, gdy do pracy przyjdzie pracownik z objawami zakażenia koronawirusem lub objawy wystąpią w trakcie wykonywania pracy– temperatura ciała powyżej 37 stopni C, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśni. 
1. Osobę podejrzaną o zakażenie koronawirusem jak najszybciej należy odizolować od reszty osób ograniczając kontakt.
2. Poinformować o zagrożeniu pracowników – jest to realne zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika.
3. Poinformować o podejrzeniu Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, zostaną otrzymane zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznej pracy w placówce,  jak również Organ Prowadzący.
 
Dziecko pozostające pod opieką placówki: 
Postępowanie w przypadku, gdy u osoby pozostającej pod opieką placówki wystąpią objawy zakażenia koronawirusem– temperatura ciała powyżej 37 stopni C, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmiany skórne, zmiany w okolicach oczu, problemy trawienne:
1. Dziecko podejrzane o zakażenie koronawirusem należy jak najszybciej odizolować od reszty osób pozostających pod opieką placówki.
2. Należy niezwłocznie poinformować telefonicznie rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka.
3. Należy poinformować  o podejrzeniu Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, która wyda zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznego funkcjonowania placówki oświatowej. 
4. Zawiadomienie Wydziału Edukacji oraz Kuratorium Oświaty.
5. Poinformowanie pozostałych rodziców o podejrzeniu zakażenia koronawirusem.
 
 
I. Procedura postępowania z dzieckiem, które ma dolegliwości zdrowotne podczas pobytu w przedszkolu
w trakcie epidemii – COVID 19
 
1 . W przypadku stwierdzenia, że dziecko źle się czuje, podejmuje się następujące działania:
Nauczyciel:
a. sprawdza objawy złego samopoczucia, mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym  (w przypadku korzystania z termometru innego niż bezdotykowego, należy pamiętać o konieczności dezynfekcji po każdym użyciu);
b. zasięga opinii dyrektora, który kontaktuje się z rodzicami i ustali z nimi dalsze postępowanie w sprawie dziecka. 
c. zapewnia choremu dziecku do momentu przybycia rodzica bądź opiekuna prawnego spokoju oraz odseparowanie od innych dzieci;
Dyrektor:
a. informuje  o podejrzeniu Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, która wyda zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznego funkcjonowania placówki oświatowej;
b. zawiadamia Wydział Edukacji oraz Kuratorium Oświaty.
W przypadku odmowy odebrania dziecka z placówki przez rodzica bądź opiekuna prawnego, gdy objawy się nasilą dyrektor niezwłocznie zawiadamia pogotowie ratunkowe.
Za objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniające do zmierzenia temperatury uważa się:
a. skóra: jeżeli na skórze pojawia się wysypka i temperatura ciała dziecka jest podwyższona lub jeśli wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka (swędzące, pęcherzykowate wypryski na skórze);
b. oczy: ropne zapalenie spojówek ( białko oka jest zaróżowione lub zaczerwienione, a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku);
c. zachowanie: dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, płacze częściej niż zwykle;
d. system oddechowy: dziecko ma katar, problemy z oddychaniem,
e. system trawienia: dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatnich 2 godzin zwracało przynajmniej dwa razy (chyba że istnieje pewność, że wymioty nie są skutkiem choroby);
f. jama ustna: w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenie i ślina wycieka dziecku z ust.
 
 
II. Procedura ograniczająca rozpowszechnianie wirusa
 
1. Zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej – maseczki, (ewentualnie przyłbice), jednorazowe rękawiczki, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
2.Umieszczenie płynu do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren placówki oraz w salach. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek dezynfekcji rąk lub zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrycia ust i nosa.
3. Osoby przyprowadzające dzieci nie mogą mieć żadnych objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej  placówki (szatnia), z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem min 1,5 m. Przestrzegając wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
5. Rodzice/opiekunowie prawni muszą zachować dystans społeczny pomiędzy pracownikami i innymi dziećmi min. 1,5 m.
6. Dziecko przyprowadzane do placówki nie może mieć żadnych objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
7. Mierzenie temperatury dzieciom termometrem bezdotykowym przed wejściem na teren placówki oraz w przypadku wystąpienia podejrzenia choroby.
8. Do pracy może przyjść pracownik bez żadnych objawów chorobowych. 
W przypadku pojawienia się niepokojących objawów pracownik informuje telefonicznie Dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji, kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz oddziałem zakaźnym i postępuje według zaleceń jakie wydano.
9. Mierzenie temperatury pracownikom przed wejściem na teren placówki.
10. Uniemożliwienie stykania się ze sobą dzieci poszczególnych grup.
11. Umieszczenie instrukcji mycia rąk w toaletach, umieszczenie instrukcji dezynfekcji rąk,  instrukcji zakładania i  ściągania rękawiczek jednorazowych oraz maseczek w widocznym miejscu.
12. Odległość pomiędzy pracownikami powinna wynosić min. 1,5 m.
13. Każda grupa ma przydzielonych na stałe opiekunów.
14. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz pracownikami opiekującymi się dziećmi.
15. Dyrektor zobowiązany jest do zorganizowania takiej pracy aby pracownicy po 60 r.ż. oraz z istotnymi problemami zdrowotnymi nie mieli bezpośredniego kontaktu z dziećmi. 
16. Bezwzględny nakaz stosowania osłony ust oraz nosa podczas kontaktu z interesantami, rodzicami. 
17. Wydzielenie odrębnego pomieszczenia dla osoby podejrzanej o zakażenie koronawirusem, wyposażonym w środki ochrony indywidualnej (przyłbica, maseczka jednorazowa, rękawiczki ochronne, kombinezon) oraz płyny do dezynfekcji.
18. Codzienna dezynfekcja pomieszczeń w których przebywają pracownicy oraz dzieci – sale zabaw, toalety, rozdzielnie, kuchnie wraz z całym wyposażeniem, ciągi komunikacyjne,  oraz nie rzadziej niż co godzinę dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, wyłączników świateł, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, blatów w salach, klawiatury, telefony itp. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
19. Usunięcie z sali przedmiotów oraz sprzętów, których nie da się skutecznie zdezynfekować. 
20. Zastąpienie ręczników bawełnianych, ręcznikami jednorazowymi w toaletach dziecięcych.
21. Zakaz wnoszenia na teren placówki rzeczy przyniesionych przez dzieci z domu (zabawek, kocyków itp.).
22. Wietrzenie sali , w których organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
23. Przypominanie dzieciom o konieczności częstego mycia rąk, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z placu zabaw.
24. W przypadku korzystania z placu zabaw - dezynfekcja urządzeń zabawowych po każdej grupie.
25. Dyrektor zobowiązany jest do wyznaczenia jednego miejsca – kosza, na wyrzucanie środków ochrony osobistej po ich zużyciu.  
26. Przy organizacji żywienia w placówce, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
27. Mycie w temperaturze min 60 stopni  lub wyparzanie naczyń i sztućców wielorazowych.
28. Stałe monitorowanie prac porządkowych.
29. Wywieszenie w widocznym miejscu numerów telefonów do: organu prowadzącego placówkę, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 
 
 
Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.
 
 
Załącznik nr 1- do „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa 
podczas trwania epidemii COVID-19”
na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 56 
z Oddziałem Specjalnym
 
 
….………………………………………………………                                                                Sosnowiec, ……………,.2020r.
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
………………………………………………………   
nr telefonu
Oświadczenie 
 
W związku z rozpoczęciem uczęszczania mojego dziecka …………………..……………………………………….  do  Przedszkola Miejskiego Nr 56 z Oddziałem Specjalnym w Sosnowcu w roku szkolnym 2020/2021 w czasie obowiązywania stanu epidemicznego związanego z wirusem SARS COV-2, oświadczam co następuje:
1. oddając dziecko pod opiekę przedszkola, mam pełną świadomość istniejącego zagrożenia zarażeniem mojego dziecka chorobą COVID 19;
2. zastosuję się do obowiązujących na terenie przedszkola procedur bezpieczeństwa;
3. w pierwszym dniu pobytu w przedszkolu tj. w dniu ………………………………….……….., moje dziecko: 
1) jest w pełni zdrowe (nie ma objawów chorobowych świadczących o chorobie zakaźnej)      w związku z czym nie ma przeciwskazań do jego pobytu w przedszkolu; 
2) nikt z domowników nie jest w trakcie kwarantanny lub przymusowej izolacji;
3) w ciągu ostatnich dwóch tyg. nie  miało kontaktu z osobami wracającymi z zagranicy;
4. wykonuję / nie wykonuję* pracę związaną z przeciwdziałaniem COVID 19, tj.: w służbach mundurowych, służbach medycznych, handlu, zakładach produkcyjnych;
5. w przypadku pojawienia się u dziecka symptomów sugerujących chorobę zakaźną (kaszel, duszności, wysoka temperatura, katar), niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Dyrektora Przedszkola .
6. w przypadku pojawienia się niepokojących symptomów chorobowych u dziecka w czasie jego pobytu w przedszkolu:
1) wyrażam zgodę na monitorowanie jego stanu zdrowia przez prowadzenie pomiaru temperatury ciała;
2) zastosowanie środków zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się choroby w postaci odizolowania dziecka od grupy pod opieką osoby personelu przedszkola;
3) zobowiązuję się niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola. 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne  z prawdą.
 
 
………………………………………………
/ czytelny podpis Rodzica/ 
 


 
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC