...:: GRUPY 
ODDZIAŁ VI „SOWY”
 

 
NAUCZYCIELKI:
mgr Anna Małysa
mgr Małgorzata Siemińska


POMOC NAUCZYCIELA:
Barbara Zając

 


 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE CZERWIEC 2020
 
Tematyka wiodąca:
      
1. Niby tacy sami, a jednak inni
2. Wakacje na Wybrzeżu
3. Pożegnania nadszedł czas
4. Zabawki ekologiczne
Przewidywane osiągnięcia dzieci:
 
Dziecko:
 
- wypowiada się zdaniami rozwiniętymi,
- wymienia oznaki lata,
- rozwiązuje zagadki,
- dzieli nazwy na sylaby i na głoski,
- żegna się z przedszkolem,
- dzieli się wspomnieniami ze swojego pobytu w przedszkolu,
- wypowiada się na temat zabawek z recyklingu i bierze udział w quizie ekologicznym,
- recytuje wiersze,
- stosuje słowa: ciężki, lekki, cięższy od, lżejszy od, o takiej samej masie,
- porównuje masę przedmiotów umieszczonych na wadze szalkowej,
- dodaje i odejmuje w zakresie 10,
- jest tolerancyjne w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,
- wymienia różnice i podobieństwa między dziećmi różnych ras,
- rozróżnia i nazywa emocje: przyjemne i nieprzyjemne,
- wymienia kontynenty, wskazuje je na globusie,
- wymienia nazwy zwierząt i roślin charakterystycznych dla środowiska przyrodniczego,
- wskazuje na mapie góry i morze,
- rozpoznaje i nazywa wybrane miejsca w Polsce,
- chętnie uczestniczy w zabawach badawczych,
- wskazuje zachowania proekologiczne,
- tworzy zaproszenia z surowców wtórnych,
- wymienia właściwości metali,
- jest świadome konieczności dbania o otaczające je środowisko,
- wie, na czym polega specyfika pracy pracownika firmy wywożącej śmieci,
- wymienia wybrane właściwości papieru,
- wykonuje pracę plastyczną według instrukcji,
- wycina różne kształty,
- wykonuje instrument muzyczny i samochód z materiałów odpadowych,
- wykonuje wspólnie z innymi eko stworka z dostępnych materiałów, 
- porusza się rytmicznie przy muzyce,
- śpiewa piosenkę i tańczy przy niej,
- uczestniczy w zabawie przy piosence,
- wykonuje ćwiczenia ruchowe o zróżnicowanym stopniu trudności,
- bierze udział w konkursach, zabawach zręcznościowych,
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
 
 


 
ZAMIERZENIE EDUKACYJNE MAJ 2020


 
Tematyka wiodąca
 
1.Moja miejscowość, mój region
2.Moja ojczyzna
3.Łąka w maju
4.Święto rodziców
 
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:
 
- rysuje po śladach, koloruje estetycznie obrazki
- poprawnie stosuje liczebniki porządkowe
- poprawnie przelicza i porównuje elementy w zbiorze
- konstruuje wykorzystując różnorodne figury geometryczne
- zna nazwy figur geometrycznych
- wymienia nazwę miejscowości, w której mieszka; wypowiada się na jej temat.
- wypowiada się na temat charakterystycznych  budynków znajdujących się w Sosnowcu
- wymienia cechy charakterystyczne dla krajobrazu wiejskiego i dla krajobrazu miejskiego,
- segreguje obrazki według ustalonego kryterium,
- wymienia barwy na fladze Polski,
- wie, że flagi wywieszane są podczas świąt państwowych
- wymienia symbole narodowe i opisuje ich wygląd,
- w skupieniu słucha legendy opowiadanej rodzica., opisuje herb Warszawy,
- wymienia charakterystyczne miejsca znajdujące się w Warszawie,
- nazywa symbole narodowe
- nazywa kwiaty i zwierzęta charakterystyczne dla środowiska łąki.
- opisuje wygląd łąki w maju,
- wymienia nazwy kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki; z zainteresowaniem słucha informacji o pożytecznej roli owadów
- układa wyrazy z liter alfabetu ruchomego ,
- dodaje i odejmuje w zakresie 10
- kojarzy cyfrę z liczba elementów
- wie, na czym polega praca w wybranych zawodach 
- wie, jaką rolę pełnią rodzice w domu,
 

 ZAMIERZENIA EDUKACYJNE KWIECIEŃ 2020

 
Tematyka wiodąca:
      
1. Wiosenne powroty
2. Wielkanoc
3. Wiosna na wsi
4. Dbamy o przyrodę
5. Moja miejscowość, mój region
 
Przewidywane osiągnięcia dzieci:
 
Dziecko:
• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi,
• dzieli na sylaby i na głoski słowa,  układa schematy i modele tych słów,
• rozpoznaje i nazywa poznane litery,
• dokonuje analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej,
• wypowiada się całymi zdaniami,
• dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10,
• układa działania do podanych zadań, odczytuje je,
• dostrzega, że – mimo różnic w ułożeniu – drogi są nadal tej samej długości,
• mierzy dywan stopa za stopą, krokami,
• segreguje obrazki kwiatów według koloru, wielkości, kształtu,
• wymienia nazwy ptaków powracających do nas wczesną wiosną,
• wymienia cechy ptasie wilgi,
• obserwuje przyrodę we wszystkich porach roku,
• omawia wygląd i zwyczaje szpaka,
• wymienia zwyczaje związane w Wielkanocą,
• wymienia, z czego zbudowane jest jajko; wie, jak można odróżnić jajko surowe od jajka ugotowanego,
• wie, jak bawiono się pisankami; do czego ich używano,
• wymienia, do czego używa się jajek,
• wie, na czym polega zwyczaj oblewania się wodą w drugi dzień świąt,
• rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta z wiejskiego podwórka,
• wymienia produkty otrzymywane od zwierząt z wiejskiego podwórka,
• segreguje śmieci,
• odczytuje instrukcję, zakłada hodowlę hiacyntów,
• sprząta z kolegami/koleżankami ogród przedszkolny,
• dba o przyrodę (nie śmieci, nie łamie gałęzi…).
• wymienia różnice między miastem a wsią
• dostrzega i nazywa zmiany, jakie zaszły w najbliższej okolicy,
• zna nazwy pobliskich ulic,
• śpiewa piosenkę,
• porusza się rytmicznie przy muzyce,
• wykonuje akompaniament do zwrotek piosenki,
• stosuje różne metrum podczas rytmizowania tekstu,
• wie, że pisanki mogą być różnie ozdabiane,
• wykonuje papierowy koszyczek wielkanocny,
• składa i zagina papier według instrukcji,
• maluje sceny realne,
• stosuje nową technikę – malowania na porowatym podłożu,
• wspólnie wykonuje makietę wiejskiego podwórka,
• wykonuje papierowy pojemnik na śmieci,
• utrzymuje porządek wokół siebie,
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
• reaguje ustalonymi ruchami na podane sygnały.
 
 
 
 
ZAMIERZENIA EDUKACYJNE MARZEC 2020

Tematyka wiodąca
 
1. Zwierzęta dżungli i sawanny
2. Zwierzęta naszych pól i lasów
3. Marcowa pogoda
4. Wiosenne przebudzenia

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA, DZIECKO:
 • zna i nazywa ustalone zasady
 • wyjaśnia znaczenie mówienia prawdy w relacjach międzyludzkich,
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje,
 • wskazuje na sylwecie drzewa kartoniki w kształcie prostokąta, koła,
 • wskazuje na sylwecie drzewa kartoniki w kształcie prostokąta, koła,
 • wyjaśnia nazwy: nora, kopiec,
 • dopasowuje zwierzę do środowiska, w którym żyje,
 • rozwiązuje zagadki i wskazuje na tablicy graficznej odpowiednie zwierzęta,
 • wymienia zaobserwowane zmiany w przyrodzie, charakterystyczne dla przedwiośnia,
 • opisuje krajobraz, zwraca uwagę na piękno najbliższego otoczenia.
 • uzasadnia, dlaczego w marcu należy być przygotowanym na częste zmiany pogody,
 • wymienia nazwy garderoby odpowiednie do warunków pogodowych,
 • sprawnie liczy w zakresie 10
 • potrafi nazwać figury geometryczne: koło, kwadrat trójkąt, prostokąt
 • reaguje w odpowiedni sposób na różnice dynamiczne w piosence
 • wymienia źródła otrzymywania energii
 • stosuje znaki:=, <, >, +,-
 • łączy różne materiały plastyczne w celu wykonania pracy
 • dzieli słowa na sylaby i na głoski,
 • rozpoznaje i nazywa poznane litery,
 • wymienia nazwy miesięcy,
 • wyszukuje wyrazy z podanymi głoskami
 • potrafi odczytać proste wyrazy
 • dzieli wyrazy na sylaby, głoski
 • układa schemat i model wyrazu
 • potrafi samodzielnie ubrać się na spacer


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE LUTY 2020


 
Tematyka wiodąca:
      
1. Baśnie, bajki, bajeczki
2. Muzyka wokół nas
3. Nie jesteśmy sami w kosmosie
4. Projekt Mój wymarzony zawód

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

• wypowiada się całymi zdaniami,
• rozpoznaje i nazywa baśniowe postacie,
• układa schematy i modele słów o prostej budowie fonetycznej,
• rozpoznaje i nazywa litery g, w, p: małe i wielkie, drukowane i pisane,
• mówi zdanie z różnymi emocjami,
• układa obrazki historyjki według kolejności zdarzeń,
• wypowiada się na temat opowiadania, wiersza
• dzieli słowa na sylaby i na głoski,
• układa schematy i modele słów,
• tworzy wypowiedzi kilkuzdaniowe,
• odpowiada na zadawane pytania,
• dodaje i odejmuje w zakresie 10,
• rozpoznaje i nazywa: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt,
• wie, co to jest część wspólna zbiorów
• wymienia substancje, które topnieją,
• wymienia nazwy planet Układu Słonecznego,
• gromadzi informacje na temat pracy osób w wybranych zawodach,
• prezentuje na forum swoją wiedzę na temat znanych mu zawodów,
• określa rolę różnych zawodów w życiu społecznym,
• poznaje wybrane miejsca pracy,
• śpiewa piosenkę,
• porusza się rytmicznie przy muzyce,
• tworzy własną muzykę,
• rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty,
• słucha muzyki, dostrzega jej piękno,
• gra na instrumentach perkusyjnych,
• uczestniczy w układzie ruchowym do piosenki,
• tworzy eksperymenty plastyczne,
• wykonuje wycinankę połączoną z rysunkiem,
• maluje, wykorzystując różne przybory, techniki,
• sługuje się instrukcją podczas wykonywania pracy plastycznej,
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
• właściwie reaguje na sygnały.

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE STYCZEŃ  2020
 

Tematyka wiodąca
1. Mijają dni, miesiące, lata
2. Zima i zwierzęta
3. Projekt: Bezpieczeństwo zimą
4. Babcia i dziadek

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:
• zna i nazywa ustalone zasady
• rozpoznaje zapis swojego imienia wśród innych
• sprawnie liczy w zakresie 10
• potrafi nazwać figury geometryczne: koło, kwadrat trójkąt, prostokąt
• reaguje w odpowiedni sposób na różnice dynamiczne w piosence
• wymienia źródła otrzymywania energii
• stosuje znaki:=, <, >, +,-
• łączy różne materiały plastyczne w celu wykonania pracy
• wie jak wygląda litera S,s, R,r, N,n, B,b
• dzieli słowa na sylaby i na głoski,
• rozpoznaje i nazywa poznane litery,
• wymienia nazwy miesięcy,
• wyszukuje wyrazy z podanymi głoskami
• potrafi odczytać proste wyrazy
• dzieli wyrazy na sylaby, głoski
• układa schemat i model wyrazu
• potrafi samodzielnie ubrać się na spacer
• wykonuje pracę graficzną wg polecenia
• wie co to jest drzewo genealogiczne
• zna swoje miejsce w gałęziach drzewa
• rysuje członków swojej rodziny w odpowiednim miejscu
• odtwarza wygląd poszczególnych ptaków
• potrafi posługiwać się nożyczkami
• rozpoznaje ptaki: sikorkę, gila, wróbla
• kreśli wzory graficzne po śladzie oraz samodzielnie
• wymienia wybrane właściwości śniegu i lodu
• łączy krótkie zdania w dłuższe, prawidłowo używając spójników


 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE GRUDZIEŃ 2019

Tematyka wiodąca
1.Jak wyglądał świat przed milionami lat
2.Idzie zima ze śniegiem
3.Idą święta

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:
• zna i nazywa ustalone zasady
• rozpoznaje zapis swojego imienia wśród innych
• sprawnie liczy w zakresie 10
• wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem węgla drzewnego
• wymienia produkty powstałe z węgla
• wypowiada się na temat roślin i zwierząt występujących w czasach prehistorycznych
• wyjaśnia znaczenie prądu dla ludzi
• reaguje w odpowiedni sposób na różnice dynamiczne w piosence
• wymienia źródła otrzymywania energii
• stosuje znaki:=, <, >
• łączy różne materiały plastyczne w celu wykonania pracy
• wie jak wygląda litera L,l,Y,y,
• wyszukuje wyrazy z podanymi głoskami
• dzieli wyrazy na sylaby, głoski
• układa schemat i model wyrazu
• potrafi samodzielnie ubrać się na spacer
• wykonuje pracę graficzną wg polecenia
• kreśli wzory graficzne po śladzie oraz samodzielnie
• prezentuje wiersze i piosenki przed zaproszonym gościem
• wymienia wybrane właściwości śniegu i lodu
• łączy krótkie zdania w dłuższe, prawidłowo używając spójników
• wymienia tradycje związane ze świętami
• wypowiada się na temat świąt
• podaje swój adres zamieszkania


 


ZAMIERZENIA PROGRAMOWE NA MIESIĄC  LISTOPAD 2019  
 
Tematyka wiodąca
 
1.Moja rodzina
2.Mój dom 
3.Moje prawa i obowiązki
4.Moje zdrowie i bezpieczeństwo
 
 
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:
- zna i nazywa ustalone zasady
- rozpoznaje zapis swojego imienia wśród innych 
- rozpoznaje poznane cyfry, wykonuje działania na liczbach w zakresie 10
- potrafi ułożyć obrazek z części
- sprawnie porusza się w parach w ruchu ulicznym
- poprawnie stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotu
- stosuje zasady bezpieczeństwa podczas zabaw 
- rysuje po śladach,koloruje estetycznie obrazki
- śpiewa poznane piosenki indywidualnie  i zbiorowo
- potrafi rozpoznawać i nazywać postacie baśniowe
- potrafi tworzyć zdrobnienia
- wie jak wygląda litera D,d, I,i, T,t, K,k
- wyszukuje wyrazy z podanymi głoskami
- dzieli wyrazy na sylaby, głoski
- wyróżnia głoski na początku i na końcu wyrazów
- układa schemat i model wyrazu
- potrafi samodzielnie ubrać się na spacer
- wykonuje pracę graficzną wg polecenia
- kreśli wzory graficzne po śladzie oraz samodzielnie
- uczestniczy w uroczystościach z okazji  Rocznicy Odzyskania Niepodległości
- zna historię powstania Państwa Polskiego
- zna hymn Polski
- wie jak należy zachować się podczas uroczystości 
  
 
 


 
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC