...:: GRUPY 
ODDZIAŁ VI „SOWY”
 

 
NAUCZYCIELKI:
mgr Anna Małysa
mgr Małgorzata Siemińska


POMOC NAUCZYCIELA:
Barbara Zając

 


 ZAMIERZENIA EDUKACYJNE STYCZEŃ  2020
 

Tematyka wiodąca
1. Mijają dni, miesiące, lata
2. Zima i zwierzęta
3. Projekt: Bezpieczeństwo zimą
4. Babcia i dziadek

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:
• zna i nazywa ustalone zasady
• rozpoznaje zapis swojego imienia wśród innych
• sprawnie liczy w zakresie 10
• potrafi nazwać figury geometryczne: koło, kwadrat trójkąt, prostokąt
• reaguje w odpowiedni sposób na różnice dynamiczne w piosence
• wymienia źródła otrzymywania energii
• stosuje znaki:=, <, >, +,-
• łączy różne materiały plastyczne w celu wykonania pracy
• wie jak wygląda litera S,s, R,r, N,n, B,b
• dzieli słowa na sylaby i na głoski,
• rozpoznaje i nazywa poznane litery,
• wymienia nazwy miesięcy,
• wyszukuje wyrazy z podanymi głoskami
• potrafi odczytać proste wyrazy
• dzieli wyrazy na sylaby, głoski
• układa schemat i model wyrazu
• potrafi samodzielnie ubrać się na spacer
• wykonuje pracę graficzną wg polecenia
• wie co to jest drzewo genealogiczne
• zna swoje miejsce w gałęziach drzewa
• rysuje członków swojej rodziny w odpowiednim miejscu
• odtwarza wygląd poszczególnych ptaków
• potrafi posługiwać się nożyczkami
• rozpoznaje ptaki: sikorkę, gila, wróbla
• kreśli wzory graficzne po śladzie oraz samodzielnie
• wymienia wybrane właściwości śniegu i lodu
• łączy krótkie zdania w dłuższe, prawidłowo używając spójników


 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE GRUDZIEŃ 2019

Tematyka wiodąca
1.Jak wyglądał świat przed milionami lat
2.Idzie zima ze śniegiem
3.Idą święta

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:
• zna i nazywa ustalone zasady
• rozpoznaje zapis swojego imienia wśród innych
• sprawnie liczy w zakresie 10
• wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem węgla drzewnego
• wymienia produkty powstałe z węgla
• wypowiada się na temat roślin i zwierząt występujących w czasach prehistorycznych
• wyjaśnia znaczenie prądu dla ludzi
• reaguje w odpowiedni sposób na różnice dynamiczne w piosence
• wymienia źródła otrzymywania energii
• stosuje znaki:=, <, >
• łączy różne materiały plastyczne w celu wykonania pracy
• wie jak wygląda litera L,l,Y,y,
• wyszukuje wyrazy z podanymi głoskami
• dzieli wyrazy na sylaby, głoski
• układa schemat i model wyrazu
• potrafi samodzielnie ubrać się na spacer
• wykonuje pracę graficzną wg polecenia
• kreśli wzory graficzne po śladzie oraz samodzielnie
• prezentuje wiersze i piosenki przed zaproszonym gościem
• wymienia wybrane właściwości śniegu i lodu
• łączy krótkie zdania w dłuższe, prawidłowo używając spójników
• wymienia tradycje związane ze świętami
• wypowiada się na temat świąt
• podaje swój adres zamieszkania


 


ZAMIERZENIA PROGRAMOWE NA MIESIĄC  LISTOPAD 2019  
 
Tematyka wiodąca
 
1.Moja rodzina
2.Mój dom 
3.Moje prawa i obowiązki
4.Moje zdrowie i bezpieczeństwo
 
 
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:
- zna i nazywa ustalone zasady
- rozpoznaje zapis swojego imienia wśród innych 
- rozpoznaje poznane cyfry, wykonuje działania na liczbach w zakresie 10
- potrafi ułożyć obrazek z części
- sprawnie porusza się w parach w ruchu ulicznym
- poprawnie stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotu
- stosuje zasady bezpieczeństwa podczas zabaw 
- rysuje po śladach,koloruje estetycznie obrazki
- śpiewa poznane piosenki indywidualnie  i zbiorowo
- potrafi rozpoznawać i nazywać postacie baśniowe
- potrafi tworzyć zdrobnienia
- wie jak wygląda litera D,d, I,i, T,t, K,k
- wyszukuje wyrazy z podanymi głoskami
- dzieli wyrazy na sylaby, głoski
- wyróżnia głoski na początku i na końcu wyrazów
- układa schemat i model wyrazu
- potrafi samodzielnie ubrać się na spacer
- wykonuje pracę graficzną wg polecenia
- kreśli wzory graficzne po śladzie oraz samodzielnie
- uczestniczy w uroczystościach z okazji  Rocznicy Odzyskania Niepodległości
- zna historię powstania Państwa Polskiego
- zna hymn Polski
- wie jak należy zachować się podczas uroczystości 
  
 
 


 
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC