...:: GRUPY 
ODDZIAŁ V „MOTYLKI”
 

 
NAUCZYCIELKI:
mgr Anna Małysa
mgr Izabela Omirska


WOŹNA:
Anna Cerazy

Pomoc Nauczyciela:
Małgorzata Masarczyk
 
 


ZAMIERZENIA NA MIESIĄC  MAJ 2023
 
 
Tematyka wiodąca  
1. Mieszkamy w Europie
2. Łąka w maju
3. Nowinki ze świata zwierząt
4.  Nasi kochani rodzice
 
1. Mieszkamy w Europie
●Odkrywanie litery ż, Ż.: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
●wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich; układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
●wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
● rozwijanie ciekawości badawczej,
● potrafi swobodnie wy-konać układ ruchowy do piosenki z wykorzystaniem rekwizytu,
● poznanie flagi Unii Europejskiej oraz nazw krajów, które należą do UE,
● zapoznanie z polskimi monetami i banknotami,
●  rozwijanie ciekawości poznawczej dziecka.
● aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach gimnastycznych,
 
2. Łąka w maju
●rozwijanie mowy,
●rozwijanie słuchu fonematycznego,
●rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
● rozwijanie aktywności poznawczej – zapoznanie z cyklem rozwojowym
● rozwijanie umiejętności liczenia- Kwiaty, biedronki i motyle – zabawy matematyczne.
● wzbudzanie szacunku do przyrody
● rozwijanie sprawności manualnej- W rodzinie owadów – zajęcia plastyczne
● poszerzanie do-świadczeń plastycznych,
●przetwarzanie obrazu graficznego na ruch.
 
3. Nowinki ze świata zwierząt
●rozwijanie mowy,
● poznawanie cech zwierząt egzotycznych,
● rozróżnianie i naśladowanie głosów zwierząt hodowanych na wsi,
● określanie i nazywanie kierunków w przestrzeni- Zakodowane wiejskie podwórko.
●rozwijanie umiejętności liczenia- Budujemy zoo – zabawy matematyczne
● nazywanie rodziców i ich dzieci w rodzinach zwierząt
●rozwijanie sprawności fizycznej.
● rozwijanie aktywności poznawczej, podkreślanie wartości zdrowego odżywiania się,
●wyrabianie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej,
● rozwijanie sprawności manualnej- świecąca żabnica – zajęcia plastyczne
 
4. Nasi kochani rodzice
●rozwijanie mowy,
●rozwijanie myślenia twórczego.
● rozwiązuje zagadki - Rozwiązywanie zagadek związanych z rodziną.
●rozwijanie sprawności fizycznej.
●ilustrowanie piosenki ruchem- Zabawy z piosenką Życzenia dla mamy i taty.
● dokonuje obserwacji, wyciąga wnioski, stosuje określenia: lżejszy od, cięższy od, ważący tyle samo,
● omawia wygląd swojej mamy i taty
●rozwijanie sprawności manualnej - Prezenty dla rodziców – zajęcia plastyczne.
● klasyfikuje, porządkuje i liczy w dostępnym mu zakresie- Komplety sztućców – zabawy matematyczne
 
Wydarzenia:
10.05.2023r. – Dzień Strażaka
17.05.2023r. – Sesja zdjęciowa
18.05.2023r. – Wyjście do kina 
22.05.2023r. -  Dzień Mamy i Taty. Uroczystość przedszkolna
24.05.2023r. – Wyjście do Mediateki
 

 

ZAMIERZENIA  EDUKACYJNE  KWIECIEŃ  2023 

 
 
Tematyka wiodąca 
1. Wkrótce Wielkanoc
2. Klub Zdrowego Przedszkolaka 
3. Cuda i dziwy
4. Mieszkam w Polsce
 
1. Wkrótce Wielkanoc 
- rozpoznaje i nazywa literę Ł, ł: drukowaną i pisaną, małą i wielką.
- zna wybrane tradycje wielkanocne
- współdziała z rówieśnikami i przestrzega ustalonych zasad podczas wspólnych zabaw 
- rozwijanie aktywności badawczej-Święta – ćwiczenia klasyfikacyjne.
- omawia wygląd kartek wielkanocnych,
- nazywa urządzenia służące do odtwarzania muzyki.
- rozwijanie umiejętności liczenia, rozpoznaje cyfrę 9
- formułuje życzenia świąteczne,
- wykonanie pracy plastycznej  Zajączek Wielkanocny
- opisuje zmiany w przyrodzie,
- rozwijanie sprawności fizycznej, Gdzie ukryły się pisanki?
- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia "Wielkanocne zabawy logiczne"
 
2. Klub Zdrowego Przedszkolaka
- wypowiada się zdaniami na określony temat,
- rozwijanie mowy
- rozpoznaje i nazywa literę J, j: drukowaną i pisaną, małą i wielką.
- czyste powietrze wokół nas- zna rodzaje dymów
- potrafi bezpieczne korzystać  ze słońca
- zna zasady i sposób postepowania w razie zachorowania i ukąszenia ( chorób odkleszczowych)
- wie skąd się biorą produkty ekologiczna 
- rozwijanie aktywności badawczej „ Szczepienia”
- oglądanie prezentacji multimedialnej Wirusoochrona
- wypowiada się zdaniami na określony temat, Wirusoochrona
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
- rozwijanie umiejętności liczenia, rozpoznaje cyfrę 10,
- rozwijanie sprawności fizycznej.
- rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie pracy plastycznej i rysowanie po śladzie,
 
3.  Cuda i dziwy
-  budzenie zainteresowania literami, 
- rozpoznaje i nazywa literę  f, F: małą i wielką, drukowaną i pisaną
- Układ Słoneczny– zajęcia plastyczne
- wypowiada się zdaniami na określony temat,
- rozwijanie słuchu fonematycznego,
- Gwiazdozbiory – wyjaśnienie pojęcia.
- kształtowanie umiejętności pracy w zespole  budowanie stacji kosmicznej z różnorodnych klocków,
- w kosmosie – oglądanie książek o tematyce związanej z kosmosem.
- rozwijanie aktywności badawczej :Luneta/teleskop – przyrządy służące do prowadzenia bliższych obserwacji,
- samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym „Planety;
- wykonuje ruchy zgodnie z rytmem melodii, wyraźnie odtwarza tekst piosenki,
- słuchanie wierszy, opowiadań, bajek w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
 
4. Mieszkam w Polsce 
- rozwijanie aktywności poznawczej – przyporządkowywanie Legend polskich
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- utrwalenie symboli narodowych Polski-hymn, flaga , godło
- rozpoznaje i nazywa literę h, H: drukowaną i pisaną, małą i wielką,
- buduje różne domy z klocków; porównuje powstałe budowle, stosując określenia: wysoki, niski, wyższy, niższy,
- wyjaśnia pochodzenie nazwy stolicy Polski, 
- wykonuje wspólnie z innymi gazetkę tematyczną o Warszawie
- zna położenie geograficzne Polski,
- modeluje liczby z plasteliny,
- wykonanie pracy plastycznej pt. "Złota Kaczka"
- rozwijanie sprawności ruchowej.
  
Ważne wydarzenia;
- 03.04.2023- Światowy Dzień Autyzmu
- 11.04.2023r. – Wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościelnej,
- 11-18.04.2023r. – Realizacja Projektu Klub Zdrowego Przedszkolaka i Akcji Wirusoochrona
- 21.04.2023r. – Dzień Ziemi
 
 
ZAMIERZENIA  EDUKACYJNE  MARZEC  2023  
 
 
Tematyka wiodąca 
1. Tak mija czas
2. Muzyka jest wszędzie
3. Mamy różne charaktery
4. Wiosna, wiosna
 
1. Tak mija czas
-  budzenie zainteresowania literami, 
- rozpoznaje i nazywa literę p, P
- Wehikuł czasu – zajęcia plastyczne
- wypowiada się zdaniami na określony temat,
- rozwijanie słuchu fonematycznego,
- dostrzega zmiany zachodzące z upływem czasu i zmianami pór roku,
- kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem,
- wykonanie upominku dla dziewczynek ,
- samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym;
- wykonuje ruchy zgodnie z rytmem melodii, wyraźnie odtwarza tekst piosenki,
- słuchanie wierszy, opowiadań, bajek w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" 
 
2. Muzyka jest wszędzie
- rozpoznaje i nazywa literę z, Z: drukowaną i pisaną, małą i wielką.
- współdziała z rówieśnikami i przestrzega ustalonych zasad podczas wspólnych zabaw 
- rozwijanie aktywności badawczej,
- rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,
- nazywa urządzenia służące do odtwarzania muzyki.
- rozpoznaje i nazywa liczby od 1 do 8,
- wykonanie pracy plastycznej 
- maluje nastrój utworu muzycznego – łączenie ekspresji muzycznej z ekspresją plastyczną.
- rozwijanie sprawności fizycznej,
 
3. Mamy różne charaktery
- rozwijanie aktywności poznawczej – przyporządkowywanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym,
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- odkrywanie litery u, U: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
- potrafi rozpoznać metrum prezentowane przez N.; porusza się płynnie, zgodnie 
z rytmem piosenki,
- rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji.
- zapoznanie z graficznym znakiem odejmowania,
- uświadamianie negatywnych skutków chwalenia się,
- wykonanie pracy plastycznej pt. Nasze emocje 
- rozwijanie sprawności ruchowej.

4. Wiosna, wiosna
- wypowiada się zdaniami na określony temat,
- rozwijanie mowy
- rozpoznaje i nazywa literę c, C: drukowaną i pisaną, małą i wielką.
- wymienia części tulipana,
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
- rozwijanie umiejętności liczenia, rozpoznaje cyfrę 0,
- rozwijanie sprawności fizycznej.
- rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie pracy plastycznej i rysowanie po śladzie,
- uczestniczy w zabawie z piosenką,
- rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne.
- wykonuje pracę plastyczną pt., Wiosenne porządki
  
Ważne wydarzenia;
- 07.03.2023r. – Teatr Kanon pt. „Maniery Biedronki Lucynki”
- 08.03.2023r. –  Międzynarodowy Dzień Kobiet
- 15.03.2023r. – Wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościelnej,
- 21.03.2023r. – Powitanie Wiosny 
 

 
 
ZAMIERZENIA  EDUKACYJNE  LUTY  2023  
 
                                        
Tematyka wiodąca
1. Odwiedzili nas babcia i dziadek                         . 
2. Karnawał.
3. Poznajemy różne zawody
4. Różne rodzaje parków.
 
1. Odwiedzili nas babcia i dziadek.
- dokonuje obserwacji, uzupełnia drzewo genealogiczne swojej rodziny,
-  budzenie zainteresowania literami, 
- ozdabianie lit- B
- poznanie cyfry: 8,
- przeliczanie elementów zbioru w zakresie 8
- rozwijanie słuchu fonematycznego,
- przygotowuje improwizacje taneczne dla babci i dziadka,
- wypowiada się na te-mat swoich babć i dziadków,
- wykonanie upominku dla babci i dziadka,
- układanie dowolnych kompozycji z figur geometrycznych,
- słuchanie wierszy, opowiadań, bajek w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" 
 
2. Karnawał.
- współdziała z rówieśnikami i przestrzega ustalonych zasad podczas wspólnych zabaw przy muzyce,
- wymienia tradycje związane z karnawałem
- uczestniczenie w zabawie karnawałowej z Wodzirejem – tańce, zabawy, konkursy,
- prezentuje, w jaki sposób dane postacie mogłyby tańczyć na balu,
- podaje rozwiązania zagadek,
-słuchanie wierszy, opowiadań, bajek w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom",
- odkrywanie litery s, S.
- wykonanie pracy plastycznej 
-rysuje karetę, którą chciałoby pojechać na bal,
- doskonalenie przeliczania elementów zbioru w zakresie 8,
 
3. Poznajemy różne zawody.
- rozpoznaje zawody, o których jest mowa w zagadkach
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- odkrywanie litery W, w
- wskazywanie rekwizytów potrzebnych do wykonywania danego zawodu,
-  potrafi rozszyfrować i  nazwać zawody według podanego kodu.
- wypowiada się na te-mat pracy ogrodnika,
- opisuje rośliny zaobserwowane w ogródkach,
- rysowanie po śladzie,
- wykonanie pracy plastycznej – Kim będę, gdy dorosnę.
- rozwijanie sprawności ruchowej.
 
4. Różne rodzaje parków.
- zapoznanie z parkami różnego rodzaju, 
- Wirtualna wycieczka po parkach wodnych – poszukiwanie informacji w intrenecie.
- rozwijanie mowy
- odkrywanie litery g, G: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
- poznawanie zasad zachowania się w parku narodowym
- poznanie rodzajów parków, np. park rozrywki, park narodowy, park miniatur, park dinozaurów,
- rozwijanie umiejętności liczenia,
- rozwijanie sprawności fizycznej.
- rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie pracy plastycznej i rysowanie po śladzie,
- budowanie z klocków Lego dowolnego parku,
- zapoznanie z przewodników i albumów prezentujących zabytki z różnych miejsc na świecie.
  
Ważne wydarzenia;
- 01.02.2023r. – Dzień Głośnego Czytanie 
- 09.02.2023r. – Dzień Babci i Dziadka
- 14.02.2023r. – Walentynki 
- 17.02.2023r. – Zabawa karnawałowa
 
 
 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE STYCZEŃ 2023

 
Tematyka wiodąca   
1. Czy można cofnąć czas?
2. Mijają dni, miesiące
3. Zabawy na śniegu   
4. Mass media 
 
1. Czy można cofnąć czas?
-  poznaje historyczne sposoby mierzenia czasu i współczesne sposoby pomiaru czasu, odczytuje pełne godziny z modelu zegara,
-  aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
-  poznaje przyczyny następstwa dnia i nocy.
-  wykonuje pracę plastyczną "Wystrzałowe fajerwerki"
-  określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
-  rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;
-  rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
-  nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
 
2. Mijają dni, miesiące
-  zabawy ruchowe: Od stycznia do grudnia, 
-  poznaje miesiące i przysłowia, weekend, cały tydzień
-  poznaje literę r, R w toku zabaw,
-  odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7,
-  rozwijanie umiejętności liczenia,
-  rozwijanie sprawności fizycznej,
-  kalendarz – zajęcia plastyczne.
-  rytmy wokół nas – rok, miesiąc, tydzień - rozwija umiejętność klasyfikowania przedmiotów oraz nazywania rytmów w otaczającym je świecie.
 
3. Zabawy na śniegu   
-  bezpiecznie bawimy się na śniegu – dziecko ,dokonuje obserwacji, wyciąga wnioski,
-  rozwijanie mowy,
-  dzieli słowa na głoski,
-  zimowe zadania – zabawy matematyczne.
-  rozwijanie umiejętności szybkiej reakcji na przerwę w muzyce poprzez stosowanie umownych sygnałów podczas za-baw przy muzyce,
-  rozpoznaje i nazywa literę w: drukowaną i pisaną, małą i wielką,
-  budzenie zainteresowanie literami  n,N
-  wymienia nazwy wy-branych sportów zimowych,
-  kolorowe rękawice – zajęcia plastyczne.
 
4. Mass media 
-  Internet w moim domu – wprowadzenie do tematu tygodnia na podstawie doświadczeń własnych dziecka i tablicy demonstracyjnej.
-  telewizja kiedyś i dziś – zabawy badawcze.
-  moja gra komputerowa – zajęcia twórcze.
-  budzenie zainteresowanie literami  S,s
 -  dziecko tworzy grę komputerową.
-  bezpieczeństwo w sieci – zajęcia plastyczne.
-   strażnik bezpieczeństwa – tworzymy hasła.
-   ćwiczenia z gazetami – zabawy matematyczne. 
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
 
5. Nasze zmysły
-  budzenie zainteresowanie literami b, B
-  grające guziki – zabawy matematyczne.
-  Znam moje ciało – zabawy dydaktyczne, zagadki o częściach ciała
-  odszukają słowa w innych słowach
-  pracę plastyczną Lustro
- zakodowana Kraina Zmysłów- dziecko ,nazywa zmysły i potrafi je wykorzystać w toku działań badawczych.
 
Wydarzenia:
06.01. 2023r. – Święto Trzech Króli
 
 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE GRUDZIEŃ 2022 
 
Tematyka wiodąca  
1.Urządzenia elektryczne
2.Nadchodzi zima
3. Święta, święta
4. W świecie zabawek
 
1.Urządzenia elektryczne
- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter : literach l, L.
- wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich; układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
- wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
- rozpoznawanie liter pisanych;
- liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.
- poznawanie zasad działania wybranych urządzeń, np.: odkurzacza, miksera, ekspresu, i zasad bezpiecznego korzystania z nich;
- korzystanie z wybranych urządzeń gospodarstwa domowego przy udziale osoby dorosłej;
- poznawanie wpływu wynalazków, np. oświetlenia, na rozwój cywilizacji;
- poznawanie różnych źródeł energii: mechanicznej, elektrycznej, cieplnej;
- poznawanie źródeł pochodzenia energii, np. siły wiatru, wody, słońca;
- Spotkanie z Mikołajem
- liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;
- porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >;
- rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?
 
2. Nadchodzi zima
- rozwijanie mowy,
- rozwijanie słuchu fonematycznego,
- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
- Odkrywanie litery y, Y: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
- Bezpieczeństwo w czasie zimowych zabaw – rozmowa kierowana.
- posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących;
- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
- rozwijanie sprawności manualnej,
- przetwarzanie obrazu graficznego na ruch.
 
3.Święta, święta…
- rozwijanie mowy,
- przybliżanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
- rozwijanie aktywności badawczej,
- odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 6,
- rozwijanie umiejętności liczenia,
- rozwijanie sprawności fizycznej.
- wyjaśnianie podziału drzew na liściaste i iglaste.
- wyrabianie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej,
- zachęcanie do wypowiadania się na temat zwyczajów świątecznych związanych z Wigilią.
 
4.W świecie zabawek
- rozwijanie mowy,
- rozwijanie myślenia twórczego.
- rozwijanie aktywności badawczej,
- rozwijanie sprawności fizycznej.
- ilustrowanie piosenki ruchem,
- poznanie zabawek dzieci z różnych krajów.
- rozwijanie umiejętności układania klocków w rzędach i w szeregach,
-rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie sprawności manualnej,
- rozwijanie myślenia logicznego.
 
Wydarzenia:
02.12.2022r. - Dzień Górnika - spotkanie z zaproszonym gościem
06.12.2022r. - Wizyta Świętego Mikołaja
16.12.2022r. - Uroczystość wigilijna z rodzicami o godz. 14:00
22.12.2022r. - Wigilia - w grupie
 
 


Zamierzenia edukacyjne na miesiąc Listopad 2022 

 
Tematyka wiodąca:
1. Wirusoochrona
2. Jesienne nastroje
3. W świecie teatru
4. Znamy te baśnie
5. Tutaj rosły paprocie
 
1. Wirusoochrona
 • Wirusoochrona – wojewódzka akcja informacyjno – edukacyjna
 • zapoznanie się z różnymi rodzajami wirusów,
 • doskonalenie mycia rąk,
 • zachęcanie do utrzymywania higieny,
 • uświadomienie w jaki sposób chronić się przed wirusami.
 
2.Jesienne nastroje
• Odkrywanie litery i, I: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. 
•  budzenie zainteresowania literami
• rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
• rozwijanie sprawności fizycznej
• rozwijanie ekspresji ruchowej
• Odkrywanie litery t, T: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. 
• rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
• rozwijanie umiejętności wokalnych, rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej
• rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych
 
3. W świecie teatru
• Odkrywanie litery t, T: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.  
• rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
• Inscenizowanie znanych dzieciom baśni (lub wymyślonych przez nie) w kąciku teatralnym.
• zapoznanie z teatrem jako miejscem sztuki i kultury, rozwijanie aktywności badawczej.
• rozwijanie sprawności fizycznej
• rozwijanie wyobraźni muzycznej
• rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej
• zabawa rozwijająca umiejętność uważnego słuchania i rozpoznawania głosów kolegów z grupy
• kształtowanie pojęcia liczby 4; poznanie jej zapisu cyfrowego.
• odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4; rozwijanie umiejętności liczenia.
• Narodowe Święto Niepodległości – zajęcia plastyczne rozwijanie sprawności manualnej.
 
4. Znamy te baśnie 
• Odkrywanie litery d, D: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
• Jak powstaje książka? – poznawanie etapów powstania książki.
• rozwijanie aktywności poznawczej – zapoznanie z etapami powstania książki.
• zachęcanie do tworzenia własnych książeczek.
• Poznajemy prostokąt – zapoznanie z nazwą i cechami prostokąta-zapoznanie z nazwą i charakterystycznymi cechami prostokąta.
• rozwijanie wyobraźni podczas słuchania muzyki, ćwiczenie umiejętności wykorzystania rekwizytu podczas zabawy
• rozwijanie sprawności manualnej.
• rozwijanie postawy badawczej
• rozwijanie umiejętności plastycznych
 
5. Tutaj rosły paprocie
• rozwijanie mowy,
• Odkrywanie litery k, K: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej- rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
• Poznanie właściwości fizycznych minerałów: soli kamiennej i węgla kamiennego – zabawy badawcze- rozwijanie aktywności badawczej.
• rozwijanie sprawności fizycznej
• Dlaczego dinozaury wyginęły? – poznanie przypuszczalnych przyczyn wyginięcia dinozaurów- zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów
• zapoznanie z wybranymi zwierzętami prehistorycznymi.
• dinozaury i liczby – wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 5- odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 5; rozwijanie umiejętności liczenia.
• zapoznanie z pracą paleontologa,
• rozwijanie umiejętności plastycznych.
 
Wydarzenia
08.11.2022r. – Dzień Postaci z Bajek
10.11.2022r. – Narodowe Święto Niepodległości
25.11.2022r – Święto Pluszowego Misia
24.11.2022r. - Kino Sferyczne
30.11. 2022r. - Andrzejki
 
ZAMIERZENIA EDUKACYJNE PAŹDZIERNIK 2022

 
 
Tematyka wiodąca:
1. Co robią zwierzęta jesienią?
2. Jesień w sadzie
3. Jesień na działce
4. Dbamy o zdrowie
 
1. Co robią zwierzęta jesienią?
− rozwijanie mowy,
− rozwijanie aktywności badawczej,
− rozwijanie sprawności fizycznej,
− rozwijanie umiejętności wokalnych; śpiewa piosenkę,
− zwrócenie uwagi na pokarmy spożywane przez wybrane zwierzęta; 
- wymienia ulubione pokarmy wybranych zwierząt leśnych.
− rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: Litera o, O: drukowaną i pisaną
− odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 1, 2,
− rozwijanie umiejętności liczenia,
− rozwijanie sprawności fizycznej,
 
2. Jesień w sadzie
− rozwijanie mowy,
− rozwijanie słuchu fonematycznego,
− rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: Literę a, A: drukowaną i pisaną,
− rozpoznawanie i nazywanie
− zapoznanie ze sposobem wykonania kompotu jabłkowego, gruszkowego,
− rozwijanie sprawności fizycznej,
− poznawanie cech kwadratu: rozpoznaje i nazywa kwadrat,
− rozwijanie sprawności fizycznej,
− wyrabianie umiejętności reagowania ruchem na dźwięki muzyczne,
− wyrażenie własnych obserwacji w ekspresji plastycznej,
 
3. Jesień na działce
− rozwijanie mowy,
− rozwijanie słuchu fonematycznego,
− rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: Literę e, E: drukowaną i pisaną,
− zapoznanie ze sposobem wykonania sałatki warzywnej,
− rozwijanie sprawności fizycznej,
− odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3; rozwijanie umiejętności liczenia,
− rozwijanie zdolności improwizacji wokalnych,
− wyrażenie własnych obserwacji w ekspresji plastycznej,
− rozwijanie sprawności manualnej,
− określanie położenia przedmiotów w odniesieniu do własnej osoby nazywa kierunki:
               
4.  Dbamy o zdrowie
− rozwijanie mowy,
− rozwijanie sprawności fizycznej,
− rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: Literę m, M: drukowaną i pisaną
− wyrażenie własnych obserwacji w ekspresji plastycznej,
− przelicza elementy i ilustruje rytmy rysunkami i sylwetami kropel deszczu.
− rozwijanie sprawności manualnej,
− wyznaczanie części wspólnej zbiorów: tworzy zbiory przedmiotów, 
− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
− rozwijanie sprawności manualnej,
− rozróżnianie stron – lewej i prawej 
 
Wydarzenia:
7.10.2022r. – Wizyta Sosnowieckie Wodociągi
14.10.2022r. – Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
15.10.2022r. – Światowy Dzień Mycia Rąk
21.10.2022r. – Wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościelnej,
24.10.2022r. – Wyjście do Sali Widowiskowo – Koncertowej "MUZA" na spektakl pt. "O kocie w butach przy wesołych nutach".
 

 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE WRZESIEŃ 2022 
 
 
Tematyka wiodąca 
1. Witajcie w przedszkolu! 
2. Droga do przedszkola
3. To były wakacje!
4. Nadeszła jesień
 
1.Witajcie w przedszkolu!
- utrwalą znajomość imion koleżanek i kolegów z grupy
− wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej "Powrót do przedszkola"
− otrzymają swoje znaczki rozpoznawcze
− wysłuchają i nauczą się piosenki Witamy przedszkole
− odczytają globalnie wyrazy 
− dowiedzą się, jakie zasady obowiązują w przedszkolu 
− stworzą kodeks grupowy
− rozwiną umiejętności różnicowania, porównywania i określania wielkości przedmiotów
− dowiedzą się, jakie pomieszczenia znajdują się w przedszkolu 
− wykonają pracę plastyczną Moje przedszkole
− wyszukają rytmy w budynku przedszkola i poza nim
 
2.Droga do przedszkola
− wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej Michalina i bezpieczeństwo na drodze
− poznają zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym
− rozróżnią prawidłowe i nieprawidłowe zachowania w ruchu ulicznym 
− nauczą się prawidłowo przechodzić przez ulicę
− wyróżnią głoski w nagłosie 
− wysłuchają i nauczą się piosenki Droga do przedszkola
− wykorzystają wiedzę na temat znaków drogowych podczas zabaw przy muzyce
− poznają i wymienią nazwy samochodów specjalistycznych
− utrwalą numery alarmowe
− wyróżnią pojazdy ze względu na miejsce, w którym się one poruszają
− poznają figurę geometryczną – koło 
− wykonają pracę plastyczną Znaki na drodze
− utrwalą umiejętność orientacji w schemacie własnego ciała oraz kodowania kierunków za pomocą kolorów
 
3. To były wakacje!
− rozpoznają zdjęcia, których nazwy rozpoczynają się taką samą głoską
− wysłuchają opowiadania Hanny Zdzitowieckiej Muszka w bursztynie
− poznają właściwości bursztynu
− stworzą kompozycje z zastosowaniem materiałów przyrodniczych 
− rozpoznają przedmioty za pomocą dotyku 
− narysują rośliny, zwierzęta lub przedmioty, których nazwy rozpoczynają się tymi samymi głoskami 
− wysłuchają i nauczą się piosenki Wspomnienia z wakacji
− poznają różne regiony Polski 
− wskażą na mapie Polski wybrane miejsca 
− rozwiążą rebusy obrazkowe
− nauczą się tworzyć liczbę mnogą
− wymienią nazwy części ciała – swojego i kolegi 
− wykonają pracę plastyczną Wędrujemy po naszym kraju 
− utrwalą umiejętność klasyfikowania przedmiotów według podanych cech
 
4.Nadeszła jesień
− wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej O" dwóch dębach, co w parku rosły"
− dowiedzą się, jak poprawnie wymawiać głoski b, p 
− wysłuchają i nauczą się piosenki Jesienna moda 
− będą obserwować rośliny i zwierzęta w ich naturalnym otoczeniu 
− posegregują liście w zależności od gatunków drzew, z jakich pochodzą 
− podzielą słowa na sylaby, będą różnicować głoski w nagłosie 
− ułożą schematy nazw wybranych obrazków 
− liczą w zakresie swoich możliwości 
− będą klasyfikować obrazki według podanych cech
− wykonają pracę plastyczną Grzyby 
− utrwalą umiejętność nazywania kierunków (lewo, prawo, góra, dół) i kodowania ich za pomocą strzałek
 
Wydarzenia
08.09.2022 - Zebranie organizacyjne dla rodziców.
15.09.2022- Międzynarodowy Dzień Kropki
20.09.2022- Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
  
 
Copyright © 2013-22 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC