...:: GRUPY 
ODDZIAŁ V „MOTYLKI”
 

 
NAUCZYCIELKI:
mgr Barbara Kapuścińska
mgr Justyna Kurek


WOŹNA ODDZIAŁOWA:
Elżbieta Słaby 
 ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA CZERWIEC 2020

 
 
Tematyka wiodąca:
      
1. Niby tacy sami, a jednak inni
2. Wakacyjne podróże
3. Pożegnania nadszedł czas
4. Zabawki ekologiczne
 
Przewidywane osiągnięcia dzieci:
 
Dziecko:
 
- wymienia oznaki lata
- rozwiązuje zagadki
- dzieli nazwy na sylaby i na głoski
- żegna się z przedszkolem
- dzieli się wspomnieniami ze swojego pobytu w przedszkolu
- wypowiada się na temat zabawek z recyklingu i bierze udział w quizie ekologicznym
- recytuje wiersze
- stosuje słowa: ciężki, lekki, cięższy od, lżejszy od, o takiej samej masie
- porównuje masę przedmiotów umieszczonych na wadze szalkowej
- dodaje i odejmuje w zakresie 10
- wymienia różnice i podobieństwa między dziećmi różnych ras
- rozróżnia i nazywa emocje: przyjemne i nieprzyjemne
- wymienia nazwy zwierząt i roślin charakterystycznych dla środowiska przyrodniczego
- wskazuje na mapie góry i morze
- rozpoznaje i nazywa wybrane miejsca w Polsce
- chętnie uczestniczy w zabawach badawczych
- wskazuje zachowania proekologiczne
- tworzy zaproszenia z surowców wtórnych
- wymienia właściwości metali
- jest świadome konieczności dbania o otaczające je środowisko
- wie, na czym polega specyfika pracy pracownika firmy wywożącej śmieci
- wymienia wybrane właściwości papieru
- wykonuje pracę plastyczną według instrukcji
- wycina różne kształty
- wykonuje instrument muzyczny i samochód z materiałów odpadowych
- wykonuje wspólnie z innymi eko stworka z dostępnych materiałów
- porusza się rytmicznie przy muzyce
- uczestniczy w zabawie przy piosence
- wykonuje ćwiczenia ruchowe o zróżnicowanym stopniu trudności
- bierze udział w konkursach, zabawach zręcznościowych.
 
ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄ MAJ 2020


TEMATYKA WIODĄCA:
            
1. Moja ojczyzna
2. Środki transportu
3. Łąka w maju
4. Święto rodziców

Zamierzone osiągnięcia:

- poznawanie historii powstania Warszawy
- rozwijanie sprawności manualnej
- rozwijanie aktywności twórczej
- poznawanie miary płynów
- rozwijanie sprawności fizycznej
- zapoznanie z wyglądem mapy Polski
- kształtowanie poczucia rytmu
- rozwijanie umiejętności woklanych
- zapoznanie z nazwami państwa należących do Unii Europejskiej
- zachęcanie do przygotowywania prostych posiłków
- zapoznanie z Hansem Christianem Andersenem - duńskim pisarzem
- zapoznanie z różnymi środkami transportu
- poznanie środków transportu lądowego, wodnego i powietrznego
- zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz rosnącymi tam roślinami
- dostrzeganie piekna majowej przyrody
- rozwijanie umiejętności szeregowania
- zapoznanie z sześcianem
- obserwowanie roślin i zwierząt w środowisku naturalnym
- poznawanie nazw wybranych roślin zielnych
- zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności
- porównywanie zrostu innych osób
- zachęcanie do wspólnej zabawy z rodzicami.
                      
 
ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC MARZEC 2020

TEMATYKA WIODĄCA:
1. Zwierzęta naszych pól i lasów
2. Marcowa pogoda    
3. Wiosenne przebudzenie   
4. Wiosenne powroty    
5. Wiosna na wsi    

Zamierzone osiągnięcia:
- Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie,
- Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm),
- Poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami,
- Tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt,
- Wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach,
- Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej),
- Układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich,.
- Klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech,
- Obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się pąków na drzewach i krzewach.
¬ Obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody (np. Wiatromierz itp.),
- Poznawanie kalendarza pogody – systematyczne jego prowadzenie,
- Rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż,
- Odróżnianie druku od pisma,
- Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk,
- Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych,
- Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania,
- Nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
- Skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań,
- Dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych
- Poznawanie wartości monet i banknotów (np. 1 zł, 2 zł, 5 zł i 10 zł); właściwe operowanie nimi w zabawie,
- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

Ważne wydarzenia:
06.03 – Dzień kobiet
16.03. – KinoSzkoła godz. 10.00 prelekcja pt. "Tradycje polskiej wsi"
20. 03 - "Pierwszy Dzień wiosny". Uroczystość przedszkolna
24.03. – Wycieczka do Gospodarstwa Edukacyjnego "Chlebowa Chata" w Górkach Małych k/Brennej godz. 10.30

30.03 – Wizyta w Szkole Podstawowej nr 8. Zwiedzanie szkoły, udział w lekcji.

 

 
ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC LUTY 2020
 

TEMATYKA MIESIĄCA
1. Muzyka wokół nas
2. Nie jesteśmy sami w kosmosie
3. Zwierzęta z dżungli i sawanny
4. Projekt Mój wymarzony zawód
      
Zamierzone osiągnięcia. Dziecko:
 -słucha muzyki, dostrzega jej piękno
- rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty muzyczne
- gra na instrumentach perkusyjnych
- rozpoznaje i nazywa akordeon
- wyraża nastrój wysłuchanego utworu muzycznego poprzez działania plastyczne
- tworzy własną muzykę
- zna znak odejmowania
- liczy w dostępnym zakresie        
- odkrywa litery: w, W ; p, z, Z kolorując wybrane rysunki, zaznacza poznane litery w wyrazach –( 5-lat.); dziecko 6-lat. – poznaje litery:  w , p, z - małą i wielką, drukowaną i pisaną. Układa schematy i modele dźwiękowe słów: waga, Wanda; planety, Pola; zebra, Zenek ; pisze litery : w, W;  p, P; z, Z  po śladach, a potem- samodzielnie
- wymienia głoski w słowach: waga, Wanda , planety, Pola, zebra, Zenek
- dzieli słowa na sylaby i na głoski
- rozpoznaje i nazywa poznane litery (dz. 6-let.)
- wymienia nazwy planet Układu Słonecznego
- wykonuje obrazek o kosmosie
- wzbogaca słownictwo o słowa związane z kosmosem
- wie, kim był Mikołaj Kopernik i o czym mówiła jego teoria
- dodaje i odejmuje w zakresie dziesięciu
- rozpoznaje i nazywa liczbę 10
- dodaje i odejmuje w zakresie dziesięciu na konkretach, układa działania
- rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta egzotyczne
- wypowiada się zdaniami rozwiniętymi
- dzieli nazwy wybranych zwierząt na sylaby lub na głoski
- naśladuje ruchy, głosy wybranych zwierząt
- rozpoznaje i nazywa lwa, żyrafę
- rozwiązuje zagadki
- gromadzi informacje na temat pracy osób w wybranych zawodach
- prezentuje na forum swoją wiedzę na temat znanych mu zawodów
- określa rolę różnych zawodów w życiu społecznym
- odpowiada na pytania sprawdzające wiedzę dotyczącą zawodów
- tworzy wspólnie z rówieśnikami instrukcję obrazkową
- tworzy eksperymenty plastyczne.


Ważne wydarzenia:

- 03.02.2020r. – Wizyta w Teatrze Zagłębia- udział w lekcji teatralnej
- 04.02.2020r. – Uroczysta akademia z okazji "Dnia Babci i Dziadka"- spotkanie z seniorami rodzin
- 14.02.2020r.- "Walentynki" w grupie "Motylki"
- 18.02.2020r.-  Wizyta w  Sali Widowiskowo- Sportowej – "MUZA". Udział w IX  edycji  Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej "Kino Przedszkole";


 ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC STYCZEŃ 2020r

Tematyka wiodąca:
1. Mijają dni, miesiące, lata
2. Zima i zwierzęta
3. Babcia i dziadek
4. Projekt – bezpieczeństwo zimą
5. Baśnie, bajki i bajeczki

Zamierzone osiągnięcia, dziecko:
- Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
- Nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
- Poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia,
- Odróżnianie druku od pisma,
- Pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach,
- Poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech,
- Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku,
- Odczytywanie zapisów matematycznych,
- Zabawy ruchowe: Zmarznięty ptaszek, Zmarznięty ptaszek – wesoły ptaszek, Wszyscy latają, Po ile ptaków…? Budzimy ptaki, Posłuszne ptaszki, Przy paśniku,
- Układanie rymów do podanych słów,
- Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych,
- Wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych,
- Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą,
- Poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych,
- Zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie,
- Poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112,
- Przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania,
- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
- Ocenianie zachowania – własnego i innych osób, a także różnych postaci literackich,
- Opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń,
- Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Ważne wydarzenia:
12 styczeń – Jasełka w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Jagiellońskiej 2A
27 styczeń – Bal karnawałowy
Do 31 stycznia - Paczka dla zwierzaczka. Zbiórka pokarmów na rzecz bezdomnych zwierząt ze schroniska w Sosnowcu - Milowicach
ZAMIERZENIA EDUKACYJNE  NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2019


Tematyka miesiąca:

1.Jak wyglądał świat przed milionami lat
2.Idzie zima ze śniegiem
3.Idą święta
4.Nowy Rok tuż, tuż!

Zamierzone osiągnięcia. Dziecko:

- rozpoznaje i nazywa wybrane dinozaury,
- liczy w zakresie sześciu; siedmiu (dzieci 6-letnie ),
- rozpoznaje i nazywa cyfry: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
- wymienia produkty powstałe z chemicznej obróbki węgla,
- aktywnie uczestniczy w zabawie z Mikołajem,
- wymienia oznaki zimy,
- dostrzega cykliczność dni tygodnia,
- wykonuje podstawowe kroki walca,
- wykonuje pracę plastyczną "Zimowy krajobraz"; korzysta w pracy z różnych materiałów (waty, płatków kosmetycznych, białej bibuły…).
wymienia nazwy wybranych sportów zimowych,
- wypowiada się zdaniami rozwiniętymi na podany temat,
- uczestniczy w zabawach badawczych,
- wymienia właściwości fizyczne śniegu,
- wie, jak powinno bawić się na śniegu,
- aktywnie uczestniczy w zabawach na śniegu,
- wymienia wybrane tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia,
- rozróżnia kształty i wzory na bombkach,
- wykonuje bombkę na choinkę,
- śpiewa kolędy i pastorałki,
- prezentuje swoje umiejętności wokalno-recytatorskie przed najbliższymi,
- odczuwa radość ze wspólnego spotkania z rodzicami,
- wybiera figury według podanej cechy (podanych cech),
- rozumie sens informacji przedstawionych symbolicznie,
- reaguje odpowiednimi ruchami na dźwięki o różnej wysokości,
- porusza się rytmicznie podczas zabaw przy piosence,
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
- poznaje nowego bohatera książki / Iwona Czarkowska  "Biuro zagubionych rzeczy"– książka tzw. "Złotej Listy" polecanej przez Fundację "ABC XXI- Cała Polska czyta…" /,
- zna ciekawe historie zagubionych zabawek,
- rysuje po śladach rysunków z głoskami: l, y, r –( dz.5-let.); 6-latki- rozpoznaje i nazywa litery: l, y, r– małe i wielkie, drukowane i pisane; pisze poznane litery po śladach, a potem- samodzielnie.

Ważne wydarzenia:
03.12.2019r., godz.9.45 – zajęcie otwarte dla Rodziców- "Niech żyją Górnicy"
06.12.2019r. – spotkanie z Mikołajem , sesja zdjęciowa, wspólne zabawy
12.02.2019r., godz.12.00 – wycieczka do Wielkiej Fabryki Elfów w Katowicach
17.12.2019r., godz.13.00-"Spotkanie  wigilijne z Rodzicami"- uroczystość przedszkolna


ZAMIERZENIA PROGRAMOWE NA MIESIĄC LISTOPAD 2019

Tematyka wiodąca:

1. Moja rodzina
2. Mój dom
3. Moje prawa i obowiązki
4. moje zdrowie i bezpieczeństwo

Zamierzone osiągnięcia, dziecko:

- odnosi się z szacunkiem do rodziców,
- rozpoznaje i nazywa litery: i, I,
- wyrabia w sobie świadomość ruchu,
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
- dzieli słowa na sylaby i głoski,
- rozpoznaje i nazywa literę: t, T,
- rozpoznaje i nazywa zapisy cyfrowe liczb: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6,
- tworzy proste rytmy i je kontynuuje,
- reaguje odpowiednimi ruchami na sygnały słowne i muzyczne,
- zna historię powstania świecy i różnego rodzaju lamp,
- wymienia zwyczje psów i kotów,
- rozpoznaje i nazywa wybrane urządzenia elektryczne, zna ich zastosowanie,
- wie, jakie ma prawa,
- rozpoznaje i nazywa figury geometryczne,
- stosuje znaki: <,>, =,
- wie, co to jest przewodnictwo cieplne,
- wykonuje proste potrawy,
- dba o higienę i stan swoich zębów,
- prowadzi zdrowy styl życia.

 


 
ZAMIERZENIA PROGRAMOWE NA MIESIĄC PAZDZIERNIK 2019

TEMATYKA WIODĄCA:
 
1. IDZIE JESIEŃ… PRZEZ OGRÓD I SAD
2. IDZIE JESIEŃ… DO ZWIERZĄT
3. CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY
4.IDZIE JESIEŃ… Z DESZCZEM
5. PROJEKT PRZYJAŹŃ
 
Zamierzone osiągnięcia, dziecko:
 
- rozpoznaje owoce  i warzywa za pomocą dotyku, smaku, wzroku i słuchu
- rysuje po śladach rysunków
- opisuje wygląd liter: o, Ooraz odtwarza ich kształty -  ( dz.6-let.)
- wie, że o jest samogłoską
- buduje schemat i model wyrazu okoz użyciem białych i czerwonych kartoników
- rozpoznaje i nazywa kwadrat
- segreguje figury według jednej cechy- kształtu
- rozpoznaje i nazywa owoce egzotyczne
- liczy w zakresie sześciu
- rozpoznaje i nazywa zapisy cyfrowe liczb: 1, 2 ; pisze cyfrę 2 po śladach-  ( 6-lat.)
- rozpoznaje instrumenty muzyczne po ich brzmieniu
- mówi prostymi zdaniami
- wie, co można zrobić z warzyw i owoców na zimę
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
- wie, jakie zwierzęta przygotowują się do zimy
-  wymienia głoski w słowach:ananas, Ada; układa schematy i modele dźwiękowe tych słów-  ( 6-latki)
- określa miejsca samogłoski a w słowach o prostej budowie fonematycznej
- rozpoznaje i nazywa poznane litery: o, a
- rozpoznaje i nazywa zapasy wiewiórki
- rozpoznaje i nazywa zapisy cyfrowe liczb: 1, 2 , 3
- chętnie uczestniczy w zabawach badawczych
- dzieli słowa na sylaby i głoski
- rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki odlatujące od nas przed zimą (bocian, jaskółka…)
- wymienia właściwości fizyczne gliny i piasku
- rysuje po śladach rysunków z głoską m –(dz.5-let.); 6-latki- rozpoznaje i nazywa literę m – małą i wielką, drukowaną i pisaną
-czyta sylaby, wyrazy utworzone z poznanych liter
- wskazuje wymienione części ciała u partnera
- wie, z czego otrzymuje się chleb; wie, jak zrobić ser z mleka
- zna i śpiewa piosenkę " Co z czego otrzymujemy"
- rozpoznaje i nazywa owcę i barana
- wie, skąd mamy wełnę i co z niej robimy
- wymienia elementy pogody, która jest późną jesienią
- odkrywa literę e, E  kolorując wybrane rysunki,  zaznacza literę e, E w wyrazach –( 5-lat.); dziecko 6-lat. – poznaje literę e- małą i wielką, drukowaną i pisaną Układa schematy i modele dźwiękowe słów: ekran, Ewa ; pisze literę e, E po śladach, a potem- samodzielnie
- wymienia cechy prostokąta
- rozpoznaje i nazywa koło, kwadrat i prostokąt
- wykonuje parasol z papieru i rurki do napojów
- wymienia kolory tęczy
-śpiewa piosenkę "Taniec w deszczu|"
- wie, jak powstają chmury i deszcz
- wie, na czym polega proces obiegu wody w przyrodzie
- wie, co oznacza przyjaźń
- rozumie znaczenie przyjaźni
- rozpoznaje i nazywa emocje, które odczuwa w sytuacji konfliktu z rówieśnikiem
- zna sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami, np.: głębokie oddychanie, tupanie, darcie papieru
 
WAŻNE WYDARZENIA:
 
14.10.2019r., godz. 10.30 – udział w uroczystości z okazji "Dnia Edukacji Narodowej";
23.10.2019r. ,godz.10.00–"Dzień Ziemniaka" w przedszkolu - wspólne zabawy i konkursy na sali gimnastycznej z udziałem wszystkich dzieci ;
24.10.2019r. - wizyta w  Sali Widowiskowo- Sportowej - "MUZA".Udział w IX  edycji  Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej
" Kino Przedszkole”;
28.10.2019r., godz. 10.25–udział w przedstawieniu muzyczno- teatralnym pt.: "Kopciuszek"-  "MUZA".
 

 
 
 
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC