...:: GRUPY 
ODDZIAŁ IV „BIEDRONKI”
 


 
NAUCZYCIELKI:
mgr Anna Małysa
mgr Małgorzta Brzęska

POMOC NAUCZYCIELA:
Barbara Zając

WOŹNA ODDZIAŁOWA:

Violetta Wilska 
 


 

 

Kochane Biedroneczki!


Dziękujemy za udział w konkursie "Dyniowe stworki" . 
Wasze prace są przepiękne. Do wszystkich uczestników zostały przesłane dyplomy.
Oto wyniki konkursu:


        Miejsce I    EMILIA ODRZYWOLSKA

Miejsce II      MIKOŁAJ ŁYDA 

 Miejsce III       ŁUCJA BAŁDYS

 


Szanowni Państwo,


Czujemy się zobowiązane poinformować Państwa o kolejnym przypadku zakażenia covid 19 w naszym oddziale, wśród personelu. Oddział nie został zakwalifikowany na kwarantannę, jednak w trosce o zdrowie Waszych pociech prosimy o zapewnienie im opieki w bieżącym tygodniu, jeśli macie Państwo taką możliwość. 
Z powodu braków w personelu prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 
Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia,
Panie Małgosia i Ania
Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie plastycznym pt. "Dyniowe stworki" 


Zasady konkursu, Biedroneczko:

- Stwórz wspólnie z Rodzicami, z dostępnych w domu materiałów, Dyniowego Stworka
- Praca może być wykonana dowolną techniką: rysunek, wyklejanka, wydzieranka, wycinanka, stworek wykonany z dyni itp.
- Zrób zdjęcie swojej pracy i prześlij na adres @ organizatora, Pani Małgosi: malgosiabrzeska@gmail.com
- Konkurs trwa do 06 listopada 2020r., 
na zwycięzców czekają nagrody! 

Serdecznie zapraszam, z pozdrowieniami

Małgosia BrzęskaZAMIERZENIA EDUKACYJNE
LISTOPAD 2020R.


 
 
Tematyka miesiąca:
1.Jesienne nastroje
2.Dbamy o zdrowie
3.Moje domowe zwierzątko
4.Urządzenia elektryczne
 
Zamierzone cele:
 
Językowa aktywność dziecka
- słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
- wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
- tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
- aktywne słuchanie rozmówcy,
- sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach,
- formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,
- wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
- liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską,
- rozpoznawanie liter pisanych.
 
Artystyczna aktywność dziecka
- wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy,
- śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
- mieszanie barw, nazywanie powstałych,
- poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem.
 
Poznawcza aktywność dziecka
- uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania, przyczynowo- skutkowego, poznawania samego siebie,
- uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi,
- rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów,
- rozwijanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów),
- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku
- nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia,
- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
- nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia,
- rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
- nazywanie figur geometrycznych,
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia,
- wyjaśnianie roli wody w życiu ludzi i zwierząt,
- kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru,
- różnicowanie stron ciała – prawej i lewej,
- rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
- rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze,
- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, zapewnienia wizyt u weterynarza, zapewniania odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer,
 
Fizyczna aktywność dziecka
- uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach,
- zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych.
 
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
- nazywanie części ciała,
- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
- uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie, 
- przypominanie dzieciom o podstawowych działaniach profilaktycznych oraz zabiegach higienicznych związanych z przeciwdziałaniem zarażeniu wirusem covid-19
- dostrzeganie roli lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi,
- systematyczne kontrolowanie uzębienia, przezwyciężanie obaw przed wizytą u stomatologa,
- przeplatanie aktywności ruchowej odpoczynkiem,
 

 


Zamierzenia edukacyjne na miesiąc
Pazdziernik 2020r.
 
 
Tematyka wiodąca:
1. Jesień w sadzie
2. Jesień na działce
3. O sobie samym
4. Nasze zmysły
 
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA, DZIECI:
 
• wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się dana sylabą,
• rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach,
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,
• improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki,
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, określanie kolejności zdarzeń w różnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian, nieodwracalnych oraz cyklicznych,
• dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, 
• rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
• porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie, 
• rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, wyjaśnienie słowa sad,
• nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty), 
• poznawanie wybranych owoców egzotycznych.
• wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka,
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, słuchanie zdań- prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów), układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń,
• tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt,
• różnicowanie stron ciała – prawej i lewej,
• orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.,
• klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych,
• rozpoznawanie cyfr i liczby 10,
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
• samodzielne wykonywanie przetworów z owoców i warzyw,
• dostrzeganie zmian w swoim rozwoju fizycznym na przestrzeni kilku lat (wzrost, zmiany proporcji w budowie ciała) na podstawie zdjęć,
• uświadomienie problemu osób niepełnosprawnych fizycznie, np. utrudnionego sposobu poruszania się.
• określanie swoich cech fizycznych: wzrostu (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu,
• dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
• określanie swoich cech fizycznych: koloru oczu,
• pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich innościZAMIERZENIA EDUKACYJNE 
Wrzesień   2020r. 

 
Tematyka wiodąca
 
1. Witajcie w przedszkolu
2. Droga do przedszkola
3. Nadeszła jesień
4. Co robią zwierzęta jesienią?
 
 
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:
 
• wie co to jest kontrakt
• zna i nazywa ustalone zasady
• rozpoznaje zapis swojego imienia wśród innych 
• rysuje swój portret
• sprawnie liczy w zakresie 6
• wykonuje wskazane ruchy
• nazywa wybrane znaki drogowe
• potrafi odwzorować znak wg wzoru
• potrafi ułożyć obrazek z części
• sprawnie porusza się w parach w ruchu ulicznym
• poprawnie stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotu
• stosuje zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie
• wymienia nazwy zjawisk atmosferycznych towarzyszących jesieni
• układa kasztany według podanego wzoru
• stosuje słowa: na, przed, za, po lewej stronie, po prawej stronie 
• rysuje po śladach rysunki liści i koloruje je
• dba o estetykę swojej pracy
• słucha poleceń nauczyciela
• chętnie wypowiada się na zajęciach
• zna zasady kulturalnego korzystania z toalety
• zna i respektuje ustalone zasady higieny w ramach COVID 19
• śpiewa piosenkę indywidualnie oraz w grupie
• uczestniczy w zabawach zespołowych


  
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC