...:: GRUPY 
ODDZIAŁ IV „BIEDRONKI”
 


 
NAUCZYCIELKI:
mgr Anna Małysa
mgr Małgorzta Brzęska

POMOC NAUCZYCIELA:
Małgorzata Machurska

WOŹNA ODDZIAŁOWA:

Violetta Wilska 
 


 ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC
MARZEC 2021 


 
Tematyka wiodąca:
1. Mogę! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech 
2. Muzyka jest wszędzie
3. Wiosna, wiosna
4. Higiena rąk, profilaktyka chorób zakaźnych, promocja szczepień i wirusoochrona
5. Wkrótce Wielkanoc
 
 
1.Mogę! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech:
- podniesienie świadomości ekologicznej dzieci w zakresie wpływu zanieczyszczonego  powietrza na zdrowie
- wprowadzenie zwyczaju sprawdzania jakości powietrza
- uświadomienie korzyści wynikających ze stosowania oczyszczaczy
- rozumienie pojęć: oczyszczacz powietrza, smog, czyste powietrze,
- wykonywanie zadań w kartach pracy – ćwiczenia graficzne, kolorowanki, zagadki, naklejki
- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach ruchowych
- zapoznanie z literą z: małą i wielką, drukowaną (-5-lat ); zapoznanie z literą z : małą i wielką, drukowaną i pisaną –(6-latki) 
 
 
2. Muzyka jest wszędzie:
- rozwijanie umiejętności wokalnych- (ćwiczenia słuchowe –"Nasi ulubieni wykonawcy")
- rozwijanie poczucia rytmu- (zabawy muzyczne)
- wyrażanie nastroju muzyki Fryderyka Chopina w ekspresji plastycznej
- tworzenie własnych kompozycji muzycznych (z użyciem słoików wypełnionych wodą)
- zapoznanie z gamą C-dur
- zabawy matematyczne- intuicyjne rozumienie sensu dodawania –(5-latki); wprowadzenie zapisu odejmowania –(6-latki)
- rozwijanie umiejętności liczenia, zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 9
- zapoznanie z literą u: małą i wielką, drukowaną - (5lat); zapoznanie z literą u: małą i wielką, drukowaną i pisaną - (dzieci 6-letnie).
 
 
3. Wiosna, wiosna:
- zapoznanie z elementami pogody występującymi w marcu
- poznawanie charakterystycznych zwiastunów wiosny
- zapoznanie z rozwojem tulipana
- poznanie czynności wykonywanych wiosną przez ptaki
- wyrażanie spostrzeżeń dotyczących wiosny w ekspresji plastycznej
- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10;  rozwijanie umiejętności liczenia, zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 10
- zapoznanie z literą c: małą i wielką, drukowaną – ( 5-latki);  zapoznanie z literą c: małą i wielką, drukowaną i pisaną – (dzieci 6-letnie)
- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym.
 
4.Higiena rąk, profilaktyka chorób zakaźnych, promocja szczepień i wirusoochrona:
- uświadomienie o konieczności przestrzegania higieny osobistej i częstego mycia rąk ciepłą wodą i mydłem – (odwołanie się do doświadczeń przeprowadzonych z dziećmi  
w Światowym Dniu Mycia Rąk -15.10.); pamiętamy hasło: "Ręce myjesz- zdrowy żyjesz"
- uświadomienie, że "ruch, to zdrowie" oraz to, że ruch jest jednym z elementów zdrowia
- uczestniczenie w zabawach badawczych z mydłem
- wyciąganie wniosków na podstawie przeprowadzonych doświadczeń
- obiektywne informowanie dzieci o szczepieniach -  wysłuchanie bajki - "Przygody Dzielnego Niedźwiadka Szczepana"- (audiobook)
- zrozumienie, jak działają szczepienia oraz dlaczego są ważne dla każdego z nas
- zabawa muzyczno – ruchowa przy piosence: My zdrowe dzieciaki
- rozwijanie sprawności manualnej – kolorowanie obrazka – "Dbam o zdrowie"
- rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zwinności i zręczności
- hartowanie organizmu- zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
 
5. Wkrótce Wielkanoc:
- kultywowanie tradycji, zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- zabawy przy piosence "Koszyczek dobrych życzeń"
- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego – historyjka obrazkowa "Przygoda wielkanocna"
- zapoznanie z literą ł: małą i wielką, drukowaną- (5-latki); zapoznanie z literą ł: małą i wielką, drukowaną i pisaną- ( 6-latki)
 
 
 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE
LUTY 2021
 
Tematyka wiodąca:
1. Jestem samodzielny w kuchni
2. Znamy te baśnie 
3. Chciałbym być matematykiem
4. Czyste powietrze wokół nas. Rodzaje dymów oraz ich unikanie – realizacja programu „Klub Zdrowego Przedszkolaka”


 
 
1. Jestem samodzielny w kuchni
- zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków, spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek,
- pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu stołu do posiłków,
wiązanie obuwia,
- wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw,
-zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy,
- szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym,
 
2. Znamy te baśnie 
- wspólne układanie opowiadania
- podawanie zakończeń znanych bajek, opowiadań,
- słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
- wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; - liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 
3. Chciałbym być matematykiem
- porównywanie schematu własnego ciała ze schematem ciała innej osoby,
- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku,
- nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia,
- zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy,
- porównywanie wysokości dzieci względem siebie; używanie określeń: wyższy od, niższy od, takiej samej wysokości,
- mierzenie długości (szerokości) za pomocą: sznurka, dłoni, stopy, kroków,
- porównywanie długości przedmiotów; stosowanie określeń: dłuższy, krótszy, takiej samej długości,
- nazywanie figur geometrycznych,
- układanie złożonych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru,
- rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
- różnicowanie stron ciała – prawej i lewej,
- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
- nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia,
- poznawanie wybranych mierników czasu od starożytności do dnia dzisiejszego,
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
- mierzenie czasu trwania różnych czynności, np. stoperem, porównywanie czasu trwania różnych czynności, stosowanie określeń: dłużej, krócej,
- porównywanie objętości cieczy, zwracanie uwagi na zmiany objętości podczas dolewania lub odlewania cieczy,
- mierzenie objętości cieczy przy zastosowaniu takiej samej miary, np. nalewanie odmierzonej kubkiem cieczy do różnych słoików; próby wyjaśniania, dlaczego poziom cieczy w poszczególnych słoikach jest różny,
- rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 
4. Czyste powietrze wokół nas – realizacja programu "Klub Zdrowego Przedszkolaka"
- poznanie rodzaje dymów oraz ich unikanie ( szczególnie papierosowego),
- rozróżnianie dymów, ich źródeł oraz właściwości niekorzystnych dla zdrowia,
- zachęcanie dzieci do codziennej aktywności fizycznej.
 
 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE
Styczeń   2021


 
 
Tematyka wiodąca
 
1. Zwierzęta są głodne
2. Zabawy na śniegu
3. Święto babci i dziadka
4. Bezpieczeństwo zimą
 
 
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:
 
-  zna i nazywa ustalone zasady
-  rozpoznaje zapis swojego imienia wśród innych 
-  sprawnie liczy w zakresie 10
-  potrafi nazwać figury geometryczne: koło, kwadrat trójkąt, prostokąt
-  reaguje w odpowiedni sposób na różnice dynamiczne w piosence
-  wymienia i stosuje poznane zasady bezpieczeństwa 
-  stosuje znaki:=, <, >, +,-
-  łączy różne materiały plastyczne w celu wykonania pracy
-  wie jak wygląda litera S,s, N,n, B,b
-  dzieli słowa na sylaby i na głoski,
-  rozpoznaje i nazywa poznane litery,
-  wymienia nazwy miesięcy,
-  wyszukuje wyrazy z podanymi głoskami 
-  potrafi odczytać proste wyrazy
-  dzieli wyrazy na sylaby, głoski
-  układa schemat i model wyrazu
-  potrafi samodzielnie ubrać się na spacer
-  wykonuje pracę graficzną wg polecenia
-  wie co to jest drzewo genealogiczne
-  zna swoje miejsce w gałęziach drzewa
-  rysuje członków swojej rodziny w odpowiednim miejscu
-  odtwarza wygląd poszczególnych ptaków
-  potrafi posługiwać się nożyczkami
-  rozpoznaje ptaki: sikorkę, gila, wróbla
-  kreśli wzory graficzne po śladzie oraz samodzielnie
-  wymienia wybrane właściwości śniegu i lodu
-  łączy krótkie zdania w dłuższe, prawidłowo używając spójników
 

 ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC
GRUDZIEŃ 2020


 
 
Tematyka miesiąca:
1. Tu rosły paprocie
2. Nadchodzi zima
3. Święta, święta
4. Nadchodzi Nowy Rok
 
Zamierzone osiągnięcia. Dziecko:
 
- rozpoznaje i nazywa wybrane dinozaury,
- wypowiada się na temat wyginięcia dinozaurów,
- wymienia produkty powstałe z chemicznej obróbki węgla,
- wymienia nazwy kolejnych pór roku;
- wymienia oznaki zimy,
- akompaniuje na kołatce do piosenki –"W kopalni".
- wypowiada się zdaniami rozwiniętymi na podany temat,
- uczestniczy w zabawach badawczych,
- wymienia właściwości fizyczne śniegu,
- wie, kiedy jest szron, kiedy pada śnieg lub grad, kiedy jest zamieć, a kiedy – odwilż,
- maluje na kartkach o różnej fakturze – praca plastyczna „Nadchodzi zima”,
- aktywnie uczestniczy w zabawach na śniegu,
- rozpoznaje i wskazuje liczbę 6, rozumie sens dodawania –(5-latki); rozpoznaje, nazywa i pisze liczbę 6, zapisuje działanie dodawania z użyciem znaków: +, = (6-lat.),
- wymienia wybrane tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia,
- wymienia zwyczaje świąteczne kultywowane w jego domu, 
- wymienia zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia w wybranych krajach europejskich,
- recytuje indywidualnie i zbiorowo wiersz pt.: "Zanim przyjdzie Gwiazdka",
- rozróżnia kształty i wzory na bombkach,
- śpiewa piosenkę –"Grająca choinka", 
- wykonuje łańcuch na choinkę, łącząc ze sobą różne materiały,
- śpiewa kolędy i pastorałki,
- wybiera figury według podanej cechy (podanych cech),
- rozumie sens informacji przedstawionych symbolicznie,
- reaguje odpowiednimi ruchami na dźwięki o różnej wysokości,
- porusza się rytmicznie podczas zabaw przy piosence,
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
- przestrzega zasad kulturalnego korzystania z toalety
- zna i respektuje zasady higieny podczas trwającej epidemii COVID 19
- poznaje nowego bohatera książki / Iwona Czarkowska "Biuro zagubionych rzeczy"– książka tzw. "Złotej Listy" polecanej przez Fundację "ABC XXI- Cała Polska czyta… /",
- zna ciekawe historie zagubionych zabawek,
- ozdabia litery: l, L;  y, Y; r, R -  rozpoznaje i nazywa litery: l, y, r– małe i wielkie, drukowane- ( 5-latki) , rozpoznaje i nazywa litery :l, y, r – małe i wielkie, drukowane i   pisane; pisze poznane litery po śladach, a potem- samodzielnie – (6-latki).
 
 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE
LISTOPAD 2020R.


 
 
Tematyka miesiąca:
1.Jesienne nastroje
2.Dbamy o zdrowie
3.Moje domowe zwierzątko
4.Urządzenia elektryczne
 
Zamierzone cele:
 
Językowa aktywność dziecka
- słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
- wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
- tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
- aktywne słuchanie rozmówcy,
- sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach,
- formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,
- wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
- liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską,
- rozpoznawanie liter pisanych.
 
Artystyczna aktywność dziecka
- wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy,
- śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
- mieszanie barw, nazywanie powstałych,
- poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem.
 
Poznawcza aktywność dziecka
- uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania, przyczynowo- skutkowego, poznawania samego siebie,
- uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi,
- rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów,
- rozwijanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów),
- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku
- nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia,
- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
- nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia,
- rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
- nazywanie figur geometrycznych,
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia,
- wyjaśnianie roli wody w życiu ludzi i zwierząt,
- kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru,
- różnicowanie stron ciała – prawej i lewej,
- rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
- rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze,
- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, zapewnienia wizyt u weterynarza, zapewniania odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer,
 
Fizyczna aktywność dziecka
- uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach,
- zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych.
 
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka
- nazywanie części ciała,
- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
- uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie, 
- przypominanie dzieciom o podstawowych działaniach profilaktycznych oraz zabiegach higienicznych związanych z przeciwdziałaniem zarażeniu wirusem covid-19
- dostrzeganie roli lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi,
- systematyczne kontrolowanie uzębienia, przezwyciężanie obaw przed wizytą u stomatologa,
- przeplatanie aktywności ruchowej odpoczynkiem,
 

 


Zamierzenia edukacyjne na miesiąc
Pazdziernik 2020r.
 
 
Tematyka wiodąca:
1. Jesień w sadzie
2. Jesień na działce
3. O sobie samym
4. Nasze zmysły
 
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA, DZIECI:
 
• wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się dana sylabą,
• rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach,
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,
• improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki,
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, określanie kolejności zdarzeń w różnych sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian, nieodwracalnych oraz cyklicznych,
• dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, 
• rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
• porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie, 
• rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, wyjaśnienie słowa sad,
• nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty), 
• poznawanie wybranych owoców egzotycznych.
• wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka,
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, słuchanie zdań- prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów), układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń,
• tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt,
• różnicowanie stron ciała – prawej i lewej,
• orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.,
• klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych,
• rozpoznawanie cyfr i liczby 10,
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
• samodzielne wykonywanie przetworów z owoców i warzyw,
• dostrzeganie zmian w swoim rozwoju fizycznym na przestrzeni kilku lat (wzrost, zmiany proporcji w budowie ciała) na podstawie zdjęć,
• uświadomienie problemu osób niepełnosprawnych fizycznie, np. utrudnionego sposobu poruszania się.
• określanie swoich cech fizycznych: wzrostu (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu,
• dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
• określanie swoich cech fizycznych: koloru oczu,
• pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich innościZAMIERZENIA EDUKACYJNE 
Wrzesień   2020r. 

 
Tematyka wiodąca
 
1. Witajcie w przedszkolu
2. Droga do przedszkola
3. Nadeszła jesień
4. Co robią zwierzęta jesienią?
 
 
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:
 
• wie co to jest kontrakt
• zna i nazywa ustalone zasady
• rozpoznaje zapis swojego imienia wśród innych 
• rysuje swój portret
• sprawnie liczy w zakresie 6
• wykonuje wskazane ruchy
• nazywa wybrane znaki drogowe
• potrafi odwzorować znak wg wzoru
• potrafi ułożyć obrazek z części
• sprawnie porusza się w parach w ruchu ulicznym
• poprawnie stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotu
• stosuje zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie
• wymienia nazwy zjawisk atmosferycznych towarzyszących jesieni
• układa kasztany według podanego wzoru
• stosuje słowa: na, przed, za, po lewej stronie, po prawej stronie 
• rysuje po śladach rysunki liści i koloruje je
• dba o estetykę swojej pracy
• słucha poleceń nauczyciela
• chętnie wypowiada się na zajęciach
• zna zasady kulturalnego korzystania z toalety
• zna i respektuje ustalone zasady higieny w ramach COVID 19
• śpiewa piosenkę indywidualnie oraz w grupie
• uczestniczy w zabawach zespołowych


  
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC