...:: GRUPYODDZIAŁ III „TYGRYSKI”


NAUCZYCIELKI:
mgr Edyta Sap
mgr Agnieszka Wołczenko
WOŹNA ODDZIAŁOWA:
Anna Cerazy

 
 


 
   

 
ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC MAJ 2020 
 
Tematyka wiodąca:
 
1. Moja miejscowość
2. Moja ojczyzna
3. Łąka w maju
4. Święto rodziców

1.Moja miejscowość

-nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc
-określanie miejsca zamieszkania
-zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia
-wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach.
-śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście. 

2.Moja ojczyzna

-poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego,
-słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską;
-nauka wybranych (krótkich) wierszy na pamięć.
-rozpoznawanie i wskazywanie figur, znaków, symboli.
-liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
-porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek). 

3.Łąka w maju

-obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących latem w przyrodzie
-poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, motyli
-obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku),
-wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, porównywanie par obrazków, wskazywanie różnic między nimi, rytmiczne dzielenie słów– nazw obrazków (na sylaby)
-rozpoznawanie odgłosów przyrody, rozwiązywanie zagadek 

4.Święto rodziców

-podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego,
-opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny.
-dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt,
-określanie znaczenia wspólnego przezywania świąt rodzinnych.
-uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych
 
 

ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2020 

Tematyka wiodąca:

Wiosenne powroty
Wielkanoc
Wiosna na wsi
Dbamy o przyrodę
Moja miejscowość, mój region
 
Wiosenne powroty

obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bociana), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd).
układanie historyjki obrazkowej (4 obrazki) według kolejności zdarzeń.
skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
nazywanie cech przedmiotów: kształt, barwa, faktura, wydawany dźwięk, funkcja (np. do czego służy samochód).
odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,

Wielkanoc

obserwowanie najbliższego otoczenia (sala, plac zabaw, widok z okna…), wymienianie jego elementów,
układanie figur, patyczków, klocków według podanego wzoru.
porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami  Wielkanocy.
skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek,
układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.
rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek,
rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.
lepienie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej, wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych  oraz zabawach muzyczno-ruchowych:
ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych
 
Wiosna na wsi

poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi (dorosłych i młodych).
rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych,
porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa, nazywanie zwierząt.
poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…)
określanie swoich mocnych stron.
rozwiązywanie zagadek.
odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
uczestniczenie w zabawach  ruchowych na świeżym powietrzu.
 
Dbamy o przyrodę

poznawanie sposobów ochrony środowiska.
uczestniczenie w pracach na terenie ogródka przedszkolnego (np. grabienie ziemi, wysiewanie nasion, sadzenie roślin).
obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska.
uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał,
samodzielne eksperymentowanie z właściwościami materiałów, np. różnego rodzaju papierem.
wskazywanie różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.
skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa,
uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu
 
Moja miejscowość, mój region

określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto),
nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc.
zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, krajobrazu, zjawisk atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.).
dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach,
wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim z nimi kontakcie (budowanie babek z piasku, gniecenie papieru, lepienie plasteliny, itp.).
                                                 
 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC MARZEC 2020
                                                                               
 
Tematyka wiodąca:
1. Zwierzęta dżungli i sawanny
2. Zwierzęta z naszych pól i lasów
3. Marcowa pogoda
4. Wiosenne przebudzenia

1. Zwierzęta dżungli i sawanny
• poznawanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych.
• składanie obrazków w całość według wzoru.
• różnicowanie i nazywanie cech rozpoznawanych za pomocą dotyku (zimny, ciepły, gładki itp.), za pomocą smaku (słodki, kwaśny, gorzki itp.), za pomocą węchu (woń przyjemna, woń nieprzyjemna).
• wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

2.  Zwierzęta z naszych pól i lasów
• dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną,
• obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć,
• poznawanie lupy, lornetki – sposobów wykorzystania ich podczas obserwacji.
• poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm).
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: blisko, daleko, wysoko, nisko, dalej, bliżej, wyżej, niżej.
• porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

3. Marcowa pogoda
• dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną.
• uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.
• rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych,
• rozpoznawanie odgłosów przyrody,
• rozpoznawanie symboli oznaczających elementy pogody.

4. Wiosenne przebudzenia
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian),  pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
• poznawanie oznak nadchodzącej wiosny.
• uczestniczenie w pracach dorosłych dbających o rośliny w ich otoczeniu (np. pomoc przy podlewaniu roślin doniczkowych).
 
ZAMIERZENIA EDUKACYJNE  NA MIESIĄC LUTY 2020  


Tematyka wiodąca:

1. Baśnie, bajki, bajeczki
2. Muzyka wokół nas
3. Nie jesteśmy sami w kosmosie
4. Projekt Zawody


1. Baśnie, bajki, bajeczki
 • poznawanie różnych wartości, takich jak: prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, itp., poprzez literaturę, formy teatralne,
 • ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej.
 • nazywanie i przedstawianie podczas zabaw różnych stanów emocjonalnych (np.: smutek, radość, złość, strach itp.).
 •    zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat.
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 • dzielenie się informacjami na temat ulubionych książek.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
2. Muzyka wokół nas
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście
 • słuchanie utworów instrumentalnych.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
 • uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu
 • poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych
 • tworzenie własnych instrumentów z dostępnych materiałów, w tym materiałów odpadowych
 • próby akompaniamentu do piosenek na wykonanych instrumentach.
 • rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia
 • rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych
 • rozpoznawanie i naśladowanie różnych odgłosów, np.: wybranych zwierząt, pojazdów
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie).
 • zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
3. Nie jesteśmy sami w kosmosie -Ziemia – planeta ludzi
 • oglądanie książek z ilustracjami przedstawiającymi obiekty nieznane z bezpośredniej obserwacji
 • przyswajanie nazw: globus, wszechświat, planety, Ziemia, Księżyc
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata.
 • poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskop.
 
4. Projekt Zawody
 • poznawanie zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola; nazywanie ich czynności, narzędzi, przyborów potrzebnych im do pracy,
 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji),
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.
 • obserwowanie czynności wykonywanych przez osoby i naśladowanie,
obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku),
 ZAMIERZENIA EDUKACYJNE  NA MIESIĄC STYCZEŃ 2020  
Tematyka wiodąca:

1. Mijają dni, miesiące, lata…
2. Zima i zwierzęta
3. Babcia i dziadek
4. Projekt Bezpieczeństwo
 
1.Mijają dni, miesiące, lata…
 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • Dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • Współdecydowanie przy wyborze ubrania, zabawki, zabawy.
 • Poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).
2. Zima i zwierzęta
 • Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.
 • Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik; dokarmianie ich.
 • Pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą.
 • Obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku).
3. Babcia i dziadek
 • Nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.
 • Uczestniczenie w przedszkolnych spotkaniach (uroczystościach) z rodzicami, dziadkami z okazji ich świąt; wręczanie upominków, przedstawianie krótkiego programu artystycznego.
 • Wzajemne okazywanie sobie uczuć.
4. Projekt Bezpieczeństwo
 • Zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie.
 • Poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.
 • Przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia w tłumie.
 • Zgłaszanie się do nauczyciela w sytuacjach trudnych dla dziecka.
 • Uświadomienie zagrożeń wynikających z:
 • oddalania się od rodziców, nauczyciela,
 • nawiązywania kontaktów z nieznajomymi (odchodzenia z nimi, przyjmowania prezentów),
 • samodzielnego spożywania lekarstw,
 • samodzielnego stosowania środków chemicznych,
 • korzystania z urządzeń elektrycznych bez zgody dorosłych.
 • Rozumienie roli lekarza w dbaniu o zdrowie.
 • Dostrzeganie związku pomiędzy chorobą a leczeniem, akceptowanie konieczności leczenia.
 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE  NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2019  
 
       
Tematyka wiodąca:
1. Idzie zima ze śniegiem
2. Projekt Emocje
3. Idą święta
4. Świąteczny czas  

1. Idzie zima ze śniegiem
• Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
• Poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).
• Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
• Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
• Nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
2. Projekt Emocje
• Wskazywanie różnych stanów emocjonalnych (np.: złość, smutek, radość, strach) przedstawionych na obrazkach.
• Podawanie przykładów sytuacji, w których występują pozytywne emocje i negatywne emocje.
• Poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć.
• Dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.
• Przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie.
3. Idą święta
• Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
4. Świąteczny czas  
• Uczestniczenie we wspólnym śpiewaniu kolęd.
• Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
• Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.

Wydarzenia w miesiącu grudniu w grupie "Tygryski":
06.12.2019- spotkanie z Mikołajem
16.12.2019; godz. 13.30  – Jasełka bożonarodzeniowe w grupie Tygryski.


 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE  NA MIESIĄC LISTOPAD 2019     
                       
Tematyka wiodąca:
1. Mój dom
2. Moje prawa i obowiązki
3. Moje zdrowie i bezpieczeństwo
4. Jak wyglądał świat przed milionami lat
 
Zamierzenia edukacyjne:
 
1.      Mój dom
- Określanie miejsca za mieszkania (wieś, miasto).
- Podawanie swojego imienia i nazwiska.
-  Podawanie swojego adresu zamieszkania.
-  Poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.
- Uświadomienie zagrożeń wynikających z korzystania z urządzeń elektrycznych bez zgody dorosłych.

2.      Moje prawa i obowiązki
- Pełnienie ról społecznych (jako członków rodziny) podczas różnych zabaw tematycznych (np.     w dom, w lekarza).
- Pomaganie rodzicom w wykonywaniu różnych czynności.
- Wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestem, czynnościami).
- Uczestniczenie w wykonywaniu prostych prac domowych.
-  Przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
-  Włączanie się w prace porządkowe w sali.
-  Przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.
-  Akceptowanie równości praw wszystkich.

3. Moje zdrowie i bezpieczeństwo
 Dbanie o higienę poprzez:
-  częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem,
- prawidłowe mycie zębów po posiłkach,
-  codzienne mycie całego ciała,
-  codzienna zmianę bielizny,
-  dbanie o czystość odzieży, obuwia,
-  korzystanie ze swojego ręcznika, grzebienia, swojej szczoteczki,
- samodzielne korzystanie z toalety,
- utrzymywanie porządku w miejscu zabawy.
- Kształtowanie odpowiednich nawyków zapobiegania chorobom wycieranie nosa, zasłanianie ust podczas kaszlu i kichania itp.).
- Rozumienie roli lekarza w dbaniu o zdrowie.
- Dostrzeganie związku pomiędzy chorobą a leczeniem, akceptowanie konieczności leczenia.
- Odbywanie systematycznych wizyt u stomatologa.
-  Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw.
-  Uczestniczenie w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.

4. Jak wyglądał świat przed milionami lat 
-   Poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.
-  Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
-  Poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).
- Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
-  Liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 
 
Ważniejsze wydarzenia w listopadzie w grupie ,"Tygryski":

14.11.2019 -  sesja zdjęciowa  pt. "KALENDARZ” wykonana przez firmę FOTO-GAMA.
20.11.2019 - spektakl pt. "Na łące i na polanie" w wykonaniu aktorów teatru "KANON”                      
25.11.2019 – uroczystość z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia

ZAMIERZENIA PROGRAMOWE NA MIESIĄC PAZDZIERNIK 2019 

Tematyka wiodąca:
1. Idzie jesień… przez ogród i sad
2. Jesień idzie do zwierząt
3. Co, z czego otrzymujemy
4. Idzie jesień… z deszczem
5. Moja rodzina
 
 
1.Idzie jesień… przez ogród i sad:
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
Gromadzenie dostępnych okazów przyrodniczych i przechowywanie ich w kąciku przyrody.
Rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw.
Gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystanie ich do wszelkiej działalności matematycznej, plastycznej, muzycznej,
w relaksacji czy w ćwiczeniach ruchowych.
 
2.Jesień idzie do zwierząt:
Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek, 
Poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana.
 
3.Co, z czego otrzymujemy:
Poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie).
Wyjaśnianie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.). 
Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych.
 
4. Idzie jesień… z deszczem :
Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek, 
Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią,
Zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych.
Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
 
5.Moja rodzina:
Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.
Podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego. 
Reagowanie na polecenia słowne,
Nasza grupa:
Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, na sali gimnastycznej, w sali. 
 
Ważniejsze wydarzenia w październiku w grupie "Tygryski":
14.10.2019 – akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 

  
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC