...:: GRUPYODDZIAŁ III „TYGRYSKI”


NAUCZYCIELKI:
mgr Edyta Sap
mgr Agnieszka Wołczenko
WOŹNA ODDZIAŁOWA:
Anna Cerazy

 
 


 ZAMIERZENIA EDUKACYJNE  NA MIESIĄC STYCZEŃ 2020  
Tematyka wiodąca:

1. Mijają dni, miesiące, lata…
2. Zima i zwierzęta
3. Babcia i dziadek
4. Projekt Bezpieczeństwo
 
1.Mijają dni, miesiące, lata…
 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • Dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • Współdecydowanie przy wyborze ubrania, zabawki, zabawy.
 • Poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).
2. Zima i zwierzęta
 • Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.
 • Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik; dokarmianie ich.
 • Pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą.
 • Obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku).
3. Babcia i dziadek
 • Nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.
 • Uczestniczenie w przedszkolnych spotkaniach (uroczystościach) z rodzicami, dziadkami z okazji ich świąt; wręczanie upominków, przedstawianie krótkiego programu artystycznego.
 • Wzajemne okazywanie sobie uczuć.
4. Projekt Bezpieczeństwo
 • Zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie.
 • Poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.
 • Przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia w tłumie.
 • Zgłaszanie się do nauczyciela w sytuacjach trudnych dla dziecka.
 • Uświadomienie zagrożeń wynikających z:
 • oddalania się od rodziców, nauczyciela,
 • nawiązywania kontaktów z nieznajomymi (odchodzenia z nimi, przyjmowania prezentów),
 • samodzielnego spożywania lekarstw,
 • samodzielnego stosowania środków chemicznych,
 • korzystania z urządzeń elektrycznych bez zgody dorosłych.
 • Rozumienie roli lekarza w dbaniu o zdrowie.
 • Dostrzeganie związku pomiędzy chorobą a leczeniem, akceptowanie konieczności leczenia.
 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE  NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2019  
 
       
Tematyka wiodąca:
1. Idzie zima ze śniegiem
2. Projekt Emocje
3. Idą święta
4. Świąteczny czas  

1. Idzie zima ze śniegiem
• Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
• Poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).
• Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
• Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
• Nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
2. Projekt Emocje
• Wskazywanie różnych stanów emocjonalnych (np.: złość, smutek, radość, strach) przedstawionych na obrazkach.
• Podawanie przykładów sytuacji, w których występują pozytywne emocje i negatywne emocje.
• Poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć.
• Dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.
• Przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie.
3. Idą święta
• Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
4. Świąteczny czas  
• Uczestniczenie we wspólnym śpiewaniu kolęd.
• Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
• Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.

Wydarzenia w miesiącu grudniu w grupie "Tygryski":
06.12.2019- spotkanie z Mikołajem
16.12.2019; godz. 13.30  – Jasełka bożonarodzeniowe w grupie Tygryski.


 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE  NA MIESIĄC LISTOPAD 2019     
                       
Tematyka wiodąca:
1. Mój dom
2. Moje prawa i obowiązki
3. Moje zdrowie i bezpieczeństwo
4. Jak wyglądał świat przed milionami lat
 
Zamierzenia edukacyjne:
 
1.      Mój dom
- Określanie miejsca za mieszkania (wieś, miasto).
- Podawanie swojego imienia i nazwiska.
-  Podawanie swojego adresu zamieszkania.
-  Poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.
- Uświadomienie zagrożeń wynikających z korzystania z urządzeń elektrycznych bez zgody dorosłych.

2.      Moje prawa i obowiązki
- Pełnienie ról społecznych (jako członków rodziny) podczas różnych zabaw tematycznych (np.     w dom, w lekarza).
- Pomaganie rodzicom w wykonywaniu różnych czynności.
- Wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestem, czynnościami).
- Uczestniczenie w wykonywaniu prostych prac domowych.
-  Przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
-  Włączanie się w prace porządkowe w sali.
-  Przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.
-  Akceptowanie równości praw wszystkich.

3. Moje zdrowie i bezpieczeństwo
 Dbanie o higienę poprzez:
-  częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem,
- prawidłowe mycie zębów po posiłkach,
-  codzienne mycie całego ciała,
-  codzienna zmianę bielizny,
-  dbanie o czystość odzieży, obuwia,
-  korzystanie ze swojego ręcznika, grzebienia, swojej szczoteczki,
- samodzielne korzystanie z toalety,
- utrzymywanie porządku w miejscu zabawy.
- Kształtowanie odpowiednich nawyków zapobiegania chorobom wycieranie nosa, zasłanianie ust podczas kaszlu i kichania itp.).
- Rozumienie roli lekarza w dbaniu o zdrowie.
- Dostrzeganie związku pomiędzy chorobą a leczeniem, akceptowanie konieczności leczenia.
- Odbywanie systematycznych wizyt u stomatologa.
-  Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw.
-  Uczestniczenie w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.

4. Jak wyglądał świat przed milionami lat 
-   Poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.
-  Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
-  Poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).
- Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
-  Liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 
 
Ważniejsze wydarzenia w listopadzie w grupie ,"Tygryski":

14.11.2019 -  sesja zdjęciowa  pt. "KALENDARZ” wykonana przez firmę FOTO-GAMA.
20.11.2019 - spektakl pt. "Na łące i na polanie" w wykonaniu aktorów teatru "KANON”                      
25.11.2019 – uroczystość z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia

ZAMIERZENIA PROGRAMOWE NA MIESIĄC PAZDZIERNIK 2019 

Tematyka wiodąca:
1. Idzie jesień… przez ogród i sad
2. Jesień idzie do zwierząt
3. Co, z czego otrzymujemy
4. Idzie jesień… z deszczem
5. Moja rodzina
 
 
1.Idzie jesień… przez ogród i sad:
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
Gromadzenie dostępnych okazów przyrodniczych i przechowywanie ich w kąciku przyrody.
Rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw.
Gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystanie ich do wszelkiej działalności matematycznej, plastycznej, muzycznej,
w relaksacji czy w ćwiczeniach ruchowych.
 
2.Jesień idzie do zwierząt:
Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek, 
Poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana.
 
3.Co, z czego otrzymujemy:
Poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie).
Wyjaśnianie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.). 
Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych.
 
4. Idzie jesień… z deszczem :
Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek, 
Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią,
Zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych.
Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
 
5.Moja rodzina:
Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.
Podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego. 
Reagowanie na polecenia słowne,
Nasza grupa:
Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, na sali gimnastycznej, w sali. 
 
Ważniejsze wydarzenia w październiku w grupie "Tygryski":
14.10.2019 – akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 

  
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC