...:: GRUPYODDZIAŁ III „TYGRYSKI”


NAUCZYCIELKI:
mgr Edyta Sap
mgr Agnieszka Wołczenko
WOŹNA ODDZIAŁOWA:
Anna Cerazy

 
 


 ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC LISTOPAD 2020       

                                                                           
     
Tematyka wiodąca:
1. Pada deszcz
2. Dbamy o zdrowie 
3. Tutaj rosły paprocie  
4. Urządzenia elektryczne                                        
 
1.Pada deszcz
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np.: padającego deszczu.
• liczenie palców, przedmiotów itp.,
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
• zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
• maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku, 
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
• powtarzanie krótkich rymowanek,
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
 
2.Dbamy o zdrowie 
• wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
• dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu, utrzymywanie czystości odzieży, obuwia, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników, zachowywanie porządku w miejscu zabawy,
• wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),
 
3. Tutaj rosły paprocie  
• poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.
• dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią.
• poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).
 
4.Urządzenia elektryczne  
• poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.
• uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
• liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika, liczenie palców, przedmiotów itp., 
• rozwijanie sprawności całego ciała 
• nabywanie koordynacji ruchowej.
 
5.Moja grupa
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
• uczestniczenie we wspólnych zabawach, nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
• dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi. 
• uważne słuchanie rozmówcy, wypowiadanie się prostymi zdaniami.
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
• stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji   (w domu, w przedszkolu, na ulicy), 
• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych
• uczestniczenie w zabawach ruchowych,: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku,  z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach .
• uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję  i radość,
• nabywanie koordynacji ruchowej.
 
 ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2020   

 
                                    
1. Jesień w sadzie. 
2. Jesień w ogrodzie 
3. O sobie samym
4. Moje zmysły
 
1. Jesień w sadzie. 
• rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku,
• słuchanie piosenek o jesieni,
• reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowani,
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z plasteliny.
• składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
 
2. Jesień w ogrodzie 
• rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
• poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,
• słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,
• słuchanie wierszy, opowiadań odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.
• używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
• układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,
 
3. O sobie samym
• wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
• określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,
• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
• rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
• określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,
• powtarzanie krótkich rymowanek,
• rozpoznawanie zapisu własnego imienia.
• zabawy z wykorzystaniem palców, dłoni, głowy, ramion itd.; oglądanie siebie w lustrze,
 
4. Moje zmysły
• korzystanie z własnych zmysłów,
• uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie, 
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
• sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki,
 
5. Moja grupa
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
• uczestniczenie we wspólnych zabawach, nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
• dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi. 
• uważne słuchanie rozmówcy, wypowiadanie się prostymi zdaniami.
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
• stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy), 
• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych
• uczestniczenie w zabawach ruchowych,: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku,  z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach .
• uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
• nabywanie koordynacji ruchowej.
 
 

 
ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2020 
       
Tematyka wiodąca:
1. W przedszkolu!
2  Droga do przedszkola
3. Nadeszła jesień
4. Co robią zwierzęta jesienią?
5. Jesień w sadzie
 
1.W przedszkolu!
• podawanie swojego imienia i nazwiska, rozpoznawanie zapisu własnego imienia, poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy,
• wprowadzenie graficznych znaków umownych, np. znaczków w szatni, oznakowania półek indywidualnych,
• wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i  w zabawach konstrukcyjnych,
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku,   z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
• maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
• słuchanie i śpiewanie piosenek,
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
• powtarzanie krótkich rymowanek,
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi,  masy solnej, rysowanie na dowolne tematy,
• liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
• liczenie palców, przedmiotów itp.
 
2.Droga do przedszkola 
• poznawanie zasad właściwego zachowania się w czasie korzystania ze środków transportu, 
• poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej,
• różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich, 
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko, zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach.
 
3.Nadeszła jesień
• obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany,
• obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,
• ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
• wypowiadanie się prostymi zdaniami, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie.
• zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
• liczenie palców, przedmiotów itp.,
 
4.Co robią zwierzęta jesienią?
• pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają),
• obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
• naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,
 
5. Jesień w sadzie
• korzystanie z własnych zmysłów, rozpoznawanie smaku,
• rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku,
• liczenie owoców,
• składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
 
6.Moja grupa
• przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
• podejmowanie prób wspólnych zabaw, dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
• nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, 
• swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem,
• zakładanie ubrań, butów, 
• uważne słuchanie rozmówcy,
• swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych.
• stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
• odkładanie zabawek i przyborów na półki.
 
 
 
 
  
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC