...:: GRUPY 
ODDZIAŁ II „ZAJĄCZKI”


NAUCZYCIELKI:
mgr Aleksandra Piątkowska
mgr Ewa Capiga

POMOC NAUCZYCIELA

Katarzyna Król

WOŹNA ODDZIAŁOWA:
Monika Łaskawiec 
 ZAMIERZENIA EDUKACYJNE LISTOPAD 2020  r.


 
      
Tematyka wiodąca:
1. Jestem Polakiem                                                                                                                     
2. Święto Niepodległości                                                                                                              
3. Wieje i pada                                                                                                                           
4. Dbamy o zdrowie – odpowiednio się ubieramy                                                                         
5. Andrzejki
 
1. Jestem Polakiem
- budzenie świadomości narodowej, poznanie symboli narodowych, próba zrozumienia ich znaczenia
- rozwijanie mowy i wymowy – bogacenie i uściślanie słownika czynnego i biernego związanego z tematyką zajęć prowadzonych w bieżącym tygodniu 
- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej
- kształcenie pamięci mechanicznej, prawidłowego oddechu oraz poprawnej dykcji i artykulacji podczas pamięciowego opanowywania fragmentu wiersza poznanego  w bieżącym tygodniu 
- rozwijanie sprawności obu dłoni i palców oraz koordynacji pracy między nimi podczas łączenia klejem elementów w określoną całość, wdrażanie do starannego i estetycznego wykonania zadania 
- dalsza integracja dzieci w grupie poprzez organizowanie ich udziału we wspólnych zabawach ruchowych, muzyczno-ruchowych, plastyczno-konstrukcyjnych oraz różnorodnych działaniach na rzecz grupy  
- ciąg dalszy zabaw kształtujących umiejętność uważnego słuchania, w miarę sprawnego reagowania na ustalone sygnały słuchowe i wzrokowe 
- określanie ciężaru przedmiotów, wskazywanie w otoczeniu przedmiotów o zróżnicowanym ciężarze, stosowanie w wypowiedzi określeń: lekki, ciężki, lżejszy, cięższy
- słuchanie hymnu narodowego z zachowaniem powagi i odpowiedniej postawy. 
 
2. Święto Niepodległości
- kształcenie umiejętności śledzenia krótkich opowiadań i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści w formie pełnych zdań
- próba zrozumienia znaczenia Narodowego Święta Niepodległości – wzmacnianie poczucia przynależności narodowej
- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej, kształcenie logicznego myślenia – próby rozwiązywania prostych zagadek słuchowych, słownych i rysunkowych dotyczących tematyki zajęć prowadzonych w bieżących tygodniu 
- aktywne uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach rozwijających sprawność fizyczną, koordynację ruchów ciała, umiejętność kontrolowania emocji i pokonywania własnych trudności                              
- kształcenie zdolności konstrukcyjnych i wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności tworzenia kompozycji płaskich na określony temat – umiejętne łączenie klocków, elementów mozaiki geometrycznej w określoną całość 
- nadanie tytułu wykonanej przez siebie pracy
- rozwijanie samodzielności i obowiązkowości – porządkowanie miejsca zabawy, pracy 
- rozwijanie wrażliwości słuchowej, pamięci muzycznej i umiejętności operowania głosem 
             
3. Wieje i pada 
- poznawanie i określanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni, bogacenie czynnego i biernego słownika w tym zakresie   
- zwrócenie uwagi dzieci na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa, jakie należy zachować podczas burzy oraz różnorodnych zabaw, a zwłaszcza  ruchowych
- zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach  kształtujących wrażliwość i pamięć słuchową, sprawność narządów artykulacyjnych, koordynację słuchowo-ruchową
- rozwijanie umiejętności przeliczania liczbnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 3 i wskazywania liczby przeliczonych elementów
- kształcenie spostrzegawczości wzrokowej, wyobraźni 
- malowanie palcami i ozdabianie pracy gotowymi elementami – utrwalenie nazwy barwy niebieskiej, rozwijanie sprawności obu dłoni i palców oraz koorynacji pracy między nimi 
- rozpoznawanie, określanie i naśladownie dźwięków z otoczenia przyrodniczego z wykorzystaniem dowolnie wybranych materiałów i przedmiotów
 
4. Dbamy o zdrowie – odpowiednio się ubieramy
- uważne słuchanie i udzielanie logicznych odpowiedzi na pytania dotyczące treści wysłuchanych utworów 
- kształtowanie świadomości zdrowotnej – rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych, temperatury otoczenia oraz dostrzeganie konsekwencji nieodpowiedniego ubierania się – choroby
- określanie nazw pór doby przedstawionych na ilustracjach, dostrzeganie w życiu codziennym przemienności dnia i nocy
- próby opanowywania nadmiaru emocji w trakcie uczestniczenia w sytuacjach dostarczających dużej ich dawki – uroczystości Światowy Dzień Pluszowego Misia 
- włączanie dzieci do przygotowania i uatrakcyjnienia wspólnego świętowania– wspódziałanie w sytuacjach zabawowo-zadaniowych, uczenie współpracy w grupie 
- różnicowanie i poprawne nazywanie barw podstawowych
- dopasowywanie elementów do określonych powierzchni – kształcenie spostrzegawczości wzrokowej 
- kształcenie wrażliwości kolorystycznej
- zachęcanie do dbałości o estetykę wykonania pracy i doprowadzenie jej do końca
- odtwarzanie rytmu piosenki ruchem i wywołując efekty akustyczne
- udział w zabawach kształtujących prawidłowy oddech, postawę ciała
- wyzwalanie twórczej aktywności ruchowej – uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzyczno-ruchowych kształtujących poczucie rytmu, rozwijających refleks, wspierających rozwój  integracji sensorycznej  
 
5. Andrzejki
- budzenie zainteresowania tradycjami i zwyczajami ludowymi
- stwarzanie możliwości wyładowania emocjonalnego i ruchowego, odczuwania odprężenia psychicznego i relaksu, budzenie pozytywnych emocji poprzez zachęcanie do  aktywnego uczestnictwa dzieci we wspólnych zabawach muzyczno-ruchowych, pląsach itp. 
- rozwijanie inteligencji emocjonalnej, aktywności i sprawności fizycznej.
 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE PAŹDZIERNIK 2020r. 

 
       
Tematyka wiodąca:
1. Jesień w sadzie c.d.                                                                                                             
2. Jesienne dary z ogrodu                                                                                                        
3. Idzie jesień przez park                                                                                                           
4. Jesień w lesie
5. Jesienne zachowania ptaków i zwierząt
 
1. Jesień w sadzie c.d.
- lepienie z plasteliny na zadany temat bez brudzenia wokół, dbałość o doprowadzenie pracy do końca 
- ilustrowanie ruchem do piosenki – kształcenie poczucia rytmu, koordynacji ruchów ciała  i pamięci muzyczno-ruchowej 
 
2. Jesienne dary z ogrodu                                                                                                                      
- słuchanie krótkich opowiadań i próby formułowania logicznych odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści  
- rozpoznawanie i poprawne nazywanie popularnych warzyw oraz prac jesiennych   w ogrodzie
- uczestniczenie w zorganizowanej aktywności ruchowej, wspomaganie integracji sensorycznej  – naśladowanie ruchem i gestem prac jesiennych w ogrodzie 
- dowolne improwizacje ruchowe przy piosence – czerpanie radości z uczestnictwa w tego typu zabawach, rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem, wykonywanie w miarę własnych możliwości płynnych i estetycznych ruchów ciała 
- różnicowanie i określanie odległości pomiędzy własną osobą, a kolegami z grupy oraz przedmiotami usytuowanymi w różnych częściach sali (daleko-blisko, dalej-bliżej)                       
- stemplowanie połówkami popularnych warzyw z dostosowaniem koloru farby do warzywa – usprawnianie motoryki obu rąk, rozwijanie umiejętności posługiwanie się farbą i pędzlem, określanie kształtów i barw popularnych warzyw                            
- uczestniczenie w zabawach tanecznych z partnerem – wspieranie aktywności ruchowej, kształcenie refleksu, umiejętne poruszanie się w wyznaczonej przestrzeni, współpraca z wybranym przez siebie partnerem
 
3. Idzie jesień przez park
- łuchanie wiersza i zabawy ortofoniczne w oparciu o jego tekst – poznawanie wyglądu i zwyczajów jeży, bogacenie i uściślanie słownika dziecka, kształtowanie prawidłowej wymowy   
- zabawy ruchowe rozwijające zwinność i zręczność oraz w miarę możliwości dziecka dokładne wykonywanie poleconych zadań ruchowych
- zabawy rytmiczne przy piosence – kształtowanie wrażliwości słuchowej, rozwijanie poczucia rytmu
- odtwarzanie głosem dźwięków dochodzących  z otoczenia przyrodniczego – rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych 
- kształtowanie orientacji w przestrzeni, właściwa reakcja na określenia: "w przód", "w tył", "w bok" i posługiwanie się nimi w wypowiedzi 
- wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego – kształcenie sprawności palców obu dłoni i koordynacji pracy między nimi  
- słuchanie fragmentu utworu muzyki klasycznej – budzenie zainteresowania muzyką, określanie charakteru wysłuchanego utworu, odtwarzanie go ruchem ciała, gestem
 
4. Jesień w lesie                                                                                                                      
- poznawanie środowiska leśnego oraz zasad zachowania się w nim, dostrzeganie i określanie zmian zachodzących w nim jesienią 
- uczestniczenie w zabawach naśladowczych – wzmacnianie mięśni rąk i nóg
- respektowanie poznanych zasad bezpiecznego zachowania się wobec siebie i kolegów
- obrazowanie ruchem i gestem melodii i treści słuchanej piosenki, kształcenie umiejętności reagowania ruchem na zmiany tempa utworu 
- przeliczanie w zakresie 1-2, rozumienie pojęcia – "para", tworzenie zbiorów 1,2 -elementowych, określanie liczby elementów utworzonego zbioru
- poznanie budowy grzyba – rozbudzanie zainteresowania światem przyrody
- wykonywanie prac z gotowych elementów, ozdabianie ich wg własnego pomysłu – kształcenie pomysłowości i wyobraźni przestrzennej, sprawności dłoni i palców obu rąk, koordynacji pracy między nimi oraz umiejętności łączenia za pomocą kleju
- kształcenie uważnego słuchania, dostrzeganie zmian charakteru muzyki: dynamiki i tempa, wyrażanie muzyki ruchem i gestem
 
5. Jesienne zachowania ptaków i zwierząt
- uważne słuchanie opowiadania i inscenizowanie jego treści – poszerzanie wiadomości na temat jesiennych zwyczajów zwierząt
- zabawy na torze przeszkód  – wzmacnianie wytrzymałości fizycznej, rozwijanie koordynacji ruchowej, zwinności i zręczności
- rozwijanie zainteresowania grą na bębenku, odtwarzanie prostych rytmów z zachowaniem zasad gry na tym instrumencie perkusyjnym                                                                                        
- dostrzeganie i odtwarzanie prostych regularności z wykorzystaniem materiału przyrodniczego
- różnicowanie długości przedmiotów, posługiwanie ich określeniami: długi-krótki, dłuższy-krótszy
- określanie kolorytu jesiennego i próby odtwarzanie go w wykonywanej pracy plastycznej 
- rysowanie na podany temat – rozwijanie sprawności ręki wiodącej, zachowanie właściwego chwytu przyboru do rysowania, prawidłowej postawy podczas pracy przy stoliku
- uczestniczenie w śpiewie piosenek zbiorowo, zespołowo i indywidualnie – kształcenie umiejętności  operowania głosem, zachowania prawidłowego oddechu podczas śpiewu  
 


ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2020r.

 

 
Tematyka wiodąca:
1. Ja w przedszkolu                                                                                              
2. Moja grupa                                                                                                              
3. Bezpieczna droga do przedszkola                                                                                    
4. Nadchodzi jesień                                                                                                             
5. Jesień w sadzie
 
1. Ja w przedszkolu
- podawanie swojego imienia i próby podawania własnego nazwiska, rozpoznawanie imion kolegów z grupy
- rozpoznawanie graficznych znaków umownych np. znaczków w szatni
- wskazywanie części ciała i ich nazywanie
- uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami: czworakowania, skoku, podskoku, toczenia,  rzutu i chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem
- przebywanie na powietrzu – uczestniczenie w spacerach,  zabawach z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych 
- poruszanie się w rytmie muzyki, wystukiwanym na instrumencie perkusyjnym 
- słuchanie i próby śpiewania piosenek
- prowokowanie do wypowiadania się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu
- powtarzanie krótkich rymowanek, wierszyków
- słuchanie wierszy, krótkich opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące ich tekstu
- różnicowanie, wskazywanie i określanie położenie przedmiotów w przestrzeni oraz stosowanie w wypowiedzi określeń: w, na, pod, nad, obok, za
- konstruowanie, układanie, rysowanie i kolorowanie na dowolne tematy  
 
2. Moja grupa  
- przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
- podejmowanie prób wspólnych zabaw, zgodne dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi nieprzeszkadzanie im w zabawie, odpoczynku
- zachęcanie do rozmów na bliskie dzieciom tematy w kontaktach indywidualnych
- spożywanie posiłków – zachowanie prawidłowej postawy ciała podczas siedzenia, właściwego chwytu sztućców, czystości wokół siebie
- próby samodzielnego ubierania się
- uważne słuchanie drugiej osoby
- stosowanie form grzecznościowych względem siebie nawzajem, a także osób dorosłych
- odkładanie zabawek i przyborów na ustalone wcześniej miejsca
- dokonywanie w toku działania prostych operacji umysłowych: klasyfikowania, segregowania i uogólniania
 
3. Bezpieczna droga do przedszkola
- poznawanie w praktyce zasad bezpiecznego zachowania się na ulicy, przy przekraczaniu jezdni, rozumienie roli pasów, sygnalizacji świetlnej
- manipulowanie mozaiką geometryczną, utrwalanie pojęcia koła, wskazywanie w bliskim otoczeniu dziecka przedmiotów mających kształt koła
- obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów
- wykonywanie prac plastycznych z gotowych elementów zgodnie z podaną instrukcją                                 
– zapamiętywanie kolejności czynności, kształcenie sprawności obu rąk i koordynacji pracy między nimi 
- zauważanie prostych rytmów np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach
- przeliczanie części ciała, palców, przedmiotów itp.
 
4. Nadchodzi jesień
- rozwijanie zainteresowania otoczeniem przyrodniczym oraz dostrzeganie, wskazywanie i określanie w nim zmian związanych ze zmianą pory roku  
- bogacenie biernego i czynnego słownika dziecka
- rozwijanie umiejętności obrazowania ruchem i gestem melodii i treści  piosenki, reagowania ruchem na zmiany tempa
- rozpoznawanie i poprawne nazywanie popularnych kwiatów jesiennych
- poznawanie i stosowanie określeń dotyczących wielkości zbiorów przedmiotów
- rozwijanie sprawności manualnej, umiejętności posługiwania się pędzlem i farbą 
- uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność uważnego słuchania poleceń, stosowania się do nich
- obserwowanie środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu ze zwracaniem uwagi na dominującą kolorystykę, wartości estetyczne.
 
5. Jesień w sadzie    
- rozmowy na temat obrazków - rozpoznawanie drzew owocowych po owocach i poprawne ich nazywanie, określanie prac jesiennych w sadzie, rozumienie pojęcia sad
- uczestniczenie w zabawach  muzyczno-ruchowych -rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich oraz właściwej reakcji na nie, doskonalących i harmonizujących ruchy ciała.
- rozpoznawanie owoców za pomocą różnych zmysłów, nazywanie i manipulowanie nimi z określaniem ich kształtów, wielkości, układanie ich z zachowaniem podanego rytmu. 
 
 
  
 
Copyright © 2013-18 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC