...:: GRUPY 
ODDZIAŁ II „ZAJĄCZKI”


NAUCZYCIELKI:
mgr Ewa Capiga
mgr Edyta Sap


POMOC NAUCZYCIELA:

Monika Uracz

WOŹNA:

Violetta Wilska


 
 
Zamierzenia edukacyjne na miesiąc Maj 2023
 
 
Tematyka:
 
Moja okolica
- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
- wypowiadanie się prostymi zdaniami;
- powtarzanie krótkich rymowanek;
- stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni.
 
Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?
- dzielenie się swoimi przeżyciami;
- stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
- określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś);
- mówienie o swoich potrzebach;
- ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później).
 
 Czyim domem jest łąka?
- maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
- różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich;
- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
- uważne słuchanie rozmówcy;
- słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
- wypowiadanie się prostymi zdaniami.
                                                                                                                                                                                                         
Czego życzę rodzicom?
- dzielenie się swoimi przeżyciami;
- próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach);
- wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny;
- nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek;
- pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych;
- wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny;
- dzielenie się swoimi przeżyciami;
- stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy).
 
Czego dzieci potrzebują do szczęścia?
- określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć;
- współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw;
- oglądanie książeczek ilustrujących życie dzieci innych narodów lub wspólnot etnicznych;
- określanie tego, co dziecko lubi robić;
- nazywanie ludzi różnych ras;
 
 
Wydarzenia:
 
10.05.2023r. – Dzień Strażaka
17.05.2023r. – Sesja zdjęciowa
 
 
 
ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2023
 
 
 
Tematyka wiodąca:
1. Jakie wzory i kolory mają pisanki?
2.  Klub Zdrowego Przedszkolaka                                                                                                                                                                                                        3.Jak dbam o naszą planetę?
4.W jakim kraju mieszkam?
 
1.Jakie wzory i kolory mają pisanki?
- Zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi,
- Poznawanie tradycji związanej z przygotowaniem koszyczka wielkanocnego
- Zapoznanie z tradycją malowania pisanek
- Rozwijanie sprawności manualnej
- Rozwijanie sprawności ruchowej
- Rozwijanie orientacji przestrzennej
 
2.Klub Zdrowego Przedszkolaka
- Bezpieczne korzystanie ze słońca
- Czyste powietrze wokół nas
- Profilaktyka chorób odkleszczowych
- Skąd się biorą produkty ekologiczne
- Szczepienia
- Wirusoochrona
 
3.Jak dbam o naszą planetę?
- kształtowanie świadomości ekologicznej
- utrwalenie znajomości kolorów pojemników używanych do segregacji odpadów,
- rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego,
- kształtowanie nawyków  proekologicznych
- poznawanie pracy ludzi dbających o środowisko
- zdobywanie informacji na temat wyglądu i przeznaczenia koszy na śmieci,
 
4.W jakim kraju mieszkam?
- zapoznanie z legendą o powstaniu Warszawy,
- poznanie charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie,
- rozwijanie poczucia przynależności narodowej
- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,
- kształtowanie poprawności składniowej wypowiedzi,
- stosowanie określeń wysoko – nisko,
 
Zamierzenia edukacyjne na miesiąc Marzec 2023

 
Tematyka wiodąca:
1. Jaka jest pogoda w marcu?
2. Po czym poznać, że nadchodzi wiosna?
3. Z czego to jest zrobione?
4. Czego potrzebują zwierzęta?
5. Jakie wzory i kolory mają pisanki?
 
Jaka jest pogoda w marcu?
- przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: nieostrożne korzystanie z urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym
- słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich;
- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
- obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów;
- słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
 
Po czym poznać, że nadchodzi wiosna?
- różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich;
- sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki;
- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
- słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
- powtarzanie krótkich rymowanek;
- wypowiadanie się prostymi zdaniami;
- rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
- obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy);
- oglądanie kwitnących roślin; zwracanie uwagi na ich piękno;
- omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd);
- wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami;
- oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu;
- liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;
- liczenie palców, przedmiotów itp.
 
Z czego to jest zrobione?
- uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
- określanie przydatności danych przedmiotów;
- budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania;
- wskazywanie wymienionych części ciała;
- nazywanie danych części ciała;
- liczenie palców, przedmiotów itp.;
- liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;
- oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu;
- obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie.
 
Czego potrzebują zwierzęta?
- poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi;
- obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wychodzenia na spacer;
- naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów;
poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek,
- słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
- nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
- śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
- uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
- rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
- uczestniczenie w zabawach naśladowczych.
 
 
Jakie wzory i kolory mają pisanki
- zakładanie ubrań, butów;
- spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
- odkładanie prac na półki indywidualne;
- dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny;
- spacerowanie w pobliżu przedszkola,
- zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
- obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
- określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
- porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
- składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
 
Wydarzenia:
07.03.2023r. -  Teatr Kanon pt. „Maniery Biedronki Lucynki”
08.03.2023r. Dzień Kobiet
21.03.2023r. – Powitanie Wiosny 
 
 
ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC LUTY 2023 
 
 
Tematyka wiodąca:
1.Kim będę, gdy dorosnę?
2. Jaka jest moja ulubiona baśń?
3. Gdzie mieszka sztuka?
4. Kiedy żyły dinozaury?
5. Jaka pogoda jest w marcu?
 
1.Kim będę, gdy dorosnę?
- stwarzanie okazji do poznawania różnych zawodów
- doskonalenie wiedzy na temat różnych zawodów
- klasyfikowanie przedmiotów wg wybranego kryterium
- rozwijanie sprawności manualnych
- rozwijanie sprawności ruchowej
- wykonywanie ustalonych poleceń na dźwięk instrumentu
- rozwijanie umiejętności matematycznych
 
2. Jaka jest moja ulubiona baśń?
- budzenie zainteresowań literaturą dla dzieci
- kształtowanie świadomości  na temat książki jako źródła wiedzy
- wzbogacanie wiedzy na temat budowy książki,
- rozwijanie wyobraźni twórczej i umiejętności manualnych,
 
3. Gdzie mieszka sztuka?
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej
- układanie kompozycji z figur geometrycznych
- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
- rozwijanie swobody ruchu i sprawności ruchowej
- opanowanie melodii i tekstu piosenki
 
4. Kiedy żyły dinozaury?
- zdobywanie informacji oraz rozwijanie wiedzy na temat dinozaurów 
- zapoznanie z  dinozaurami mięsożernymi
- zapoznanie z miejscem- puszczą jurajską
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania
- doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki, niski
- poznanie pracy paleontologa
 
5. Jaka pogoda jest w marcu?
- zwracanie uwagi na nagłe zmiany pogody charakterystyczne dla wczesnej wiosny
- określanie pogody i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia
- rozwijanie umiejętności matematycznych
- rozwijanie poczucia rytmu
- rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej
 Zamierzenia edukacyjne na miesiąc Styczeń 2023
 
 
Tematyka wiodąca:
1. Skąd wiem, że mija czas?
2. Kto dokarmia zimą zwierzęta?
3. Za co kocham moje babcie i moich dziadków?
4. Za jaką postać przebiorę się na bal? / Kim będę, gdy dorosnę?
 
 
1.Skąd wiem, że mija czas?
- podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci;
- rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
- powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
- nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
- zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
- uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek;
- ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później);
- porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi.
 
2. Kto dokarmia zimą zwierzęta?
- spacerowanie w pobliżu przedszkola;
- wymienianie i nazywanie wybranych zawodów;
- poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,
- uważne słuchanie rozmówcy;
- maszerowanie w rytmie muzyki lub rytmie wystukiwanym na bębenku;
- różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich;
- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
- swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
- słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
- wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 
3. Za co kocham moje babcie i moich dziadków?
- rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami;
- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
- uczestniczenie we wspólnych zabawach;
- nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek;
- pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych;
- wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny;
- stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
- dzielenie się swoimi przeżyciami;
 
4. Za jaką postać przebiorę się na bal? / Kim będę, gdy dorosnę?
- korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku,
- nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);
- uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
- wymienianie i nazywanie wybranych zawodów;
- poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób.
 
Wydarzenia:
06.01. 2023r. – Święto Trzech Króli
 ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2022
 
 
Tematyka wiodąca:
1.Gdzie można zobaczyć Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?
2. Co cieszy Mikołaja?
3. Jakie sporty uprawiam zimą?
4. O czym w święta każdy z nas pamięta?
5. Który żywioł jest najważniejszy?
 
 
1.Gdzie można zobaczyć Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?
- zdobywanie informacji na temat gwiazd,
- poznawanie wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego,
- rozwijanie umiejętności matematycznych,
- rozwijanie spostrzegawczości,
- rozwijanie umiejętności manualnych.
 
2. Co cieszy Mikołaja?
- zdobywanie informacji św. Mikołaja,
- nabywanie umiejętności skupiania uwagi na treści opowiadania,
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
- rozwijanie umiejętności przeliczania przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych,
- stosowanie określeń długi-krótki, mały-duży,
- rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowej,
- rozwijanie umiejętności manualnych.
 
3. Jakie sporty uprawiam zimą?
- zdobywanie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy,
- poznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimą,
- poznawanie nazw dni tygodnia, 
- kształtowanie orientacji w przestrzeni,
- rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowej,
- rozwijanie umiejętności manualnych,
- rozwijanie sprawności ruchowej.
 
4. O czym w święta każdy z nas pamięta?
- poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
- zapoznanie ze zwyczajem składania życzeń świątecznych i wysyłania kart z życzeniami,
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami: mały-duży, krótki-długi, nisko-wysoko,
- rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
- rozwijanie umiejętności manualnych,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- kształtowanie umiejętności społecznych.
 
5. Który żywioł jest najważniejszy?
- zdobywanie wiedzy dotyczącej żywiołów /ogień, woda, ziemia, powietrze/,
- kończenie ułożonych sekwencji,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- rozwijanie umiejętności manualnych,
- rozwijanie sprawności ruchowej.
 Zamierzenia edukacyjne na miesiąc Listopad 2022
 
 
Tematyka wiodąca:
1. Wirusoochrona – wojewódzka akcja informacyjno - edukacyjna
2. Co powinienem wiedzieć o Polsce?
3. Jakie są moje obowiązki?
4. Jaki jest mój kraj?
5. Gdzie można zobaczyć Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?

 
1.Wirusoochrona – wojewódzka akcja informacyjno – edukacyjna
- zapoznanie się z różnymi rodzajami wirusów,
- doskonalenie mycia rąk,
- zachęcanie do utrzymywania higieny,
- uświadomienie w jaki sposób chronić się przed wirusami.
 
2.Co powinienem wiedzieć o Polsce?
- poznanie symboli narodowych,
- zapoznanie z wyglądem flagi Polski i znaczeniem barw na fladze,
- rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni,
- doskonalenie percepcji słuchowej,
- rozwijanie umiejętności wykonywania elementów ruchu z rekwizytem,
- zachęcanie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała,
- zapoznanie z wyglądem i znaczeniem kokardy narodowej.
 
3.Jakie są moje obowiązki?
- poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny,
- zachęcanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków,
- zapoznanie z możliwością zapisania wybranych czynności za pomocą prostych symboli,
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania poleceń,
- integracja z grupą,
- poznawanie zabudowy charakterystycznej dla środowiska miejskiego i środowiska wiejskiego.
 
4.Jaki jest mój kraj?
- budzenie poczucia tożsamości narodowej poprzez poznawanie wybranych polskich legend,
- rozwijanie mowy,
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość,
- zapoznanie z elementami miejscowego folkloru, 
 - rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 - kształcenie poczucia rytmu,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na treściach przekazywanych przez nauczyciela
 
5.Gdzie można zobaczyć Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?
- zdobywanie informacji na temat gwiazd,
- poznawanie wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego,
- rozwijanie umiejętności matematycznych,
- rozwijanie spostrzegawczości,
- rozwijanie umiejętności manualnych.
 
Ważne daty:
08.11.2022r. – Dzień Postaci z bajki
10.11.2022r. – Narodowe Święto Niepodległości
23.11.2022r.– Pasowanie na Przedszkolaka 
24.11.2022r.- Kino sferyczne
25.11.2022r.- Sesja zdjęciowa "Kalendarz", Święto Pluszowego Misia
  
ZAMIERZENIA EDUKACYJNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2022 
 
 
TEMATYKA WIODĄCA:
1. JAK JESIENIĄ DBAĆ O ZDROWIE?
2. KTO PRACUJE W PRZEDSZKOLU?
3. CO MOGĘ ROBIĆ JESIENIĄ?
4. JAKIE PLANY NA JESIEŃ MAJĄ ZWIERZĘTA?
 
1)JAK JESIENIĄ DBAĆ O ZDROWIE?
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:
− co oznacza słowo zdrowie
− jak myć ręce i dlaczego do mycia rąk należy używać mydła
− jak należy dbać o zdrowie
− dlaczego należy pić wodę
− co należy jeść, aby być zdrowym
− jakie znaczenie ma ruch dla zdrowia
− jak wygląda praca lekarza oraz jakie narzędzia i inne akcesoria wykorzystuje on w swojej pracy
− jak należy zachować się podczas wizyty u lekarza
− co to znaczy spiżarnia
− jakie przetwory przygotowują ludzie na zimę
 
2)KTO PRACUJE W PRZEDSZKOLU? 
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się: 
− jakie zadania wykonuje nauczyciel
− jak wygląda nauczyciel
− kto może być nauczycielem
− co lubi nauczyciel z przedszkola
− kto jeszcze pracuje w przedszkolu
− czyim świętem jest Dzień Edukacji Narodowej oraz komu i jak składamy wtedy życzenia
− jaki prezent można ofiarować nauczycielowi w dniu jego święta
 
3)CO MOGĘ ROBIĆ JESIENIĄ?
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:
− jakie zabawy są charakterystyczne dla jesieni
− jakie cechy ma jesienna pogoda
− jak należy ubierać się jesienią
− jakie czynności sprzyjają zdrowiu
− co to jest wiatr i jak go można wywołać
− jak sprawdzić, z której strony wieje wiatr
− jakie przedmioty unosi wiatr
− czy rośliny lubią wiatr
− jakie znaczenie ma wiatr
− w jakie zabawy można bawić się z jesiennym wiatrem
 
4)JAKIE PLANY NA JESIEŃ MAJĄ ZWIERZĘTA?
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:
− jak wyglądają i jakie zwyczaje mają wybrane zwierzęta, m.in. wiewiórki, niedźwiedzie, ptaki, zające i jeże
− które ptaki przylatują na zimę do Polski, a które odlatują z Polski do ciepłych krajów
− jakie są głosy różnych ptaków 
− jakie są jesienne przysmaki wiewiórek, zajęcy, jeży i ptaków
− jak jesienią zmieniają się futra wiewiórki i zająca
− które zwierzęta zasypiają na zimę, a które nie zasypiają
− jakie dźwięki i odgłosy można usłyszeć jesienią w lesie
 
Wydarzenia:
14.10. 2022r.- Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
15.10.2022r. - Światowy Dzień Mycia Rąk
28.10. 2022r. - Dzień Dyni
 
 
 

Zamierzenia edukacyjne na miesiąc Wrzesień 2022


 
TEMATYKA WIODĄCA:
 
1. CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU?
2. JAK BYĆ BEZPIECZNYM?
3. JAKIE SĄ MOJE SUPERMOCE?
4. CO SIĘ ZMIENIA JESIENIĄ?
 
1. CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU?
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:
− jakie imiona noszą ich rówieśnicy
− jak ich rówieśnicy spędzili wakacje
− jakie zasady obowiązują w przedszkolu
− jakie zabawki są w sali przedszkolnej
− jak wyglądają ich znaczki rozpoznawcze
− jak nazywają się instrumenty perkusyjne i jakie dźwięki wydają
− kto pracuje w przedszkolu
− jakie pomieszczenia są w przedszkolu
− jakie dźwięki można usłyszeć w przedszkolu
− jak nazywają się wybrane części ciała człowieka
− co to znaczy grupa przedszkolna
− czym ludzie różnią się między sobą
 
 
2. JAK BYĆ BEZPIECZNYM? 
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się: 
− dlaczego ważna jest znajomość swojego nazwiska i adresu zamieszkania
− jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w domu, w drodze do przedszkola i w sali przedszkolnej
− którędy i dokąd prowadzi w przedszkolu droga ewakuacyjna
− jakie służby udzielają pomocy w razie wypadku
− jak wyglądają pojazdy uprzywilejowane
− jak w bezpieczny sposób należy przechodzić przez pasy
− jak wezwać pomoc
− w co jest wyposażona przedszkolna apteczka pierwszej pomocy i jak założyć opatrunek
− na jakim świetle przechodzimy na pasach, a na jakim stoimy
 
3. JAKIE SĄ MOJE SUPERMOCE?
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:
− co to są czyjeś mocne strony
− jakie one same mają mocne strony
− jak rozwijać swoje zainteresowania i talenty
− dlaczego ruch jest ważny dla zdrowia
− jak można odprężyć się i zrelaksować
− jaki zmysłami poznajemy świat i jakie są ich nazwy
− jak nazywają się podstawowe emocje
− jak można wyrażać i jak można poznać emocje
− dlaczego należy mówić o swoich uczuciach
− jak radzić sobie ze złością
 
4. CO SIĘ ZMIENIA JESIENIĄ?
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:
 
− na co zwracać uwagę podczas jesiennego spaceru
− jakie są oznaki jesieni w parku, w lesie, a jakie w sadzie i ogrodzie
− jak wyglądają liście klonu i kasztanowca
− które grzyby są jadalne, a które trujące
− jak wyglądają i jak smakują wybrane owoce i warzywa
 
Wydarzenia:
 
06.09.2022r. - Zebranie organizacyjne
15.09.2022r. - Dzień Kropki
20.09.2022r. - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
30.09.2022 r. – Dzień Chłopaka
 
  
 
Copyright © 2013-22 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC