...:: STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 56 W SOSNOWCUStatut Przedszkola Miejskiego Nr 56 z Oddziałem Specjalnym w Sosnowcu

1. ROZDZIAŁ I
- Przepisy ogólne

2. ROZDZIAŁ II
- Cele przedszkola
- Zadania przedszkola
- Pomoc psychologiczno pedagogiczna
- Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola


3. ROZDZIAŁ III
- Organy przedszkola i ich kompetencje

4. ROZDZIAŁ IV
- Organizacja przedszkola

5. ROZDZIAŁ V
- Zadania nauczyciela i pozostałych pracowników przedszkola
- Prawa i obowiązki nauczyciela
- Inni pracownicy przedszkola


6. ROZDZIAŁ VI
- Rodzice i wychowankowie przedszkola
- Prawa i obowiązki wychowanków
- Prawa i obowiązki rodziców

7. ROZDZIAŁ VII
- Przepisy końcowe


Przedszkole działa na podstawie: 
 

1. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015, poz. 357);
 
2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191);
 
3. Rozporządzenia MEN z 27 lutego 2007r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2007 Nr 35 poz.222 ze zm.);
 
4. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania 
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 7 maja 2013 r. poz. 532);
 
5. Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r.  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010r. Nr 228 poz. 1490 ze zmianami);
 
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;( Dz.U. 2014 poz. 803);
 
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2013 poz. 1257);
 
8. Rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia ( Dz. U. z 2012r. poz. 752);
 
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 nr 168, poz. 1324);
 
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji(Dz.U. 2015 poz. 1250);
 
11. Rozporządzenia MENiS z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U.z 2002r. Nr 56, poz.506 z późn. zm.);
 
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. 2009 nr 31 poz. 208);
 
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. z 2015r. poz. 1202);
 
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z dnia 8 stycznia 2015 r. poz. 23);
 
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2014 r. poz. 1150);
 
15. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz.69);
 
16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2014 r. poz. 1157)
 
Aby uzyskać szczegółowe informacje prosimy wybrać interesujący Państwa temat.

 
 
Copyright © 2013-22 przedszkole56.edu.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Powered by Grupa VSC